• nedelja, 14. jul 2024.
Uvek podržavamo dobre projekte
Ekonomija
0 Komentara

Uvek podržavamo dobre projekte

4. maj 2011. godine

 

Goran Petković

SRP „Za­sa­vi­ca“ je la­ne ura­di­la za­ni­mljiv pro­je­kat i kon­ku­ri­sa­la za po­dr­šku u Mi­ni­str­stvo eko­no­mi­je da se po­dr­ži iz­grad­nja i otva­ra­nje pr­vog mo­der­nog kam­pa u ovom de­lu na­še ze­mlje. Mi smo ima­li već 2008. go­di­ne po­zi­tiv­no is­ku­stvo sa Za­sa­vi­com. A on­da se do­dat­no de­sio još je­dan do­ga­đaj, a to je da je ne­mač­ko Udru­že­nje vo­za­ča  po­ku­ša­lo pro­šle go­di­ne da or­ga­ni­zu­je pro­laz ve­će gru­pe kam­pe­ra kroz Sr­bi­ju i da su nam po­sla­li oba­ve­šte­nje da su ima­li pu­no pro­ble­ma, te da na kra­ju ni­su us­pe­li da sme­ste kam­pe­re na dve lo­ka­ci­je u Sr­bi­ji, jer jed­no­stav­no ne­ma kamp ka­pa­ci­te­ta u na­šoj ze­mlji. Ta­ko da je ini­ci­ja­ti­va iz Za­sa­vi­ce bi­la do­bro­do­šla i mi smo  od­mah po­zi­tiv­no od­go­vo­ri­li i opre­de­li­li od­re­đe­na sred­stva Za­sa­vi­ci. Ti ra­do­vi su u to­ku, na­še struč­ne slu­žbe to pra­te po­vre­me­no  i oče­ku­je­mo pro­mo­ci­ju za ovu auto se­zo­nu, ka­že u raz­go­vo­ru za „Srem­ske no­vi­ne“ dr­žav­ni se­kre­tar u Mi­ni­star­tsvu eko­no­mi­je i re­gi­o­nal­nog raz­vo­ja Go­ran Pet­ko­vić.

 

Ka­kve su šan­se za raz­voj tu­ri­zma u Voj­vo­di­ni s ak­cen­tom na Srem?

– Mo­ram da pri­znam da, pre ne­go što sam do­šao na ovu du­žnost, me­ni Srem ni­je bio „na ra­da­ru“ kao ne­ka po­zna­ta tu­ri­stič­ka  de­sti­na­ci­ja. Ali raz­voj do­ga­đa­ja u po­sled­nje če­ti­ri go­di­ne do­vo­di do to­ga da Srem po­sta­je vr­lo in­te­re­sant­na i zna­čaj­na tu­ri­stič­ka de­sti­na­ci­ja ko­ja ima Fru­ška go­ru s jed­ne stra­ne i Srem­sku Mi­tro­vi­cu s dru­ge stra­ne. Na oba kra­ja vi ima­te lo­ka­li­te­te evrop­skog i svet­skog zna­ča­ja, i atrak­ci­je ko­je tre­ba obi­ći. Na stra­ni Srem­ske Mi­tro­vi­ce, tu je Car­ska pa­la­ta. Ona će po­seb­no 2013. go­di­ne do­ći u ži­žu jav­no­sti i to tre­ba is­ko­ri­sti­ti kao me­sto gde je sto­lo­vao Kon­stan­tin, ali i ne­ki dru­gi zna­čaj­ni rim­ski im­pe­ra­to­ri, gde je Prob osta­vio gla­vu, sa­de­ći pr­ve vi­no­gra­de po Fru­škoj go­ri, te­ra­ju­ći le­gi­o­na­re da sa­de te vi­no­gra­de, pa su na kra­ju, rat­ni­ci kad im je do­sa­di­lo da  ko­pa­ju i ubi­li im­pe­ra­to­ra. S jed­ne stra­ne ima­te vr­lo bo­ga­to isto­rij­sko na­sle­đe, a za­tim tu je i pri­rod­no na­sle­đe – Za­sa­vi­ca, za­šti­će­no pri­rod­no do­bro iz­van­red­no or­ga­ni­zo­va­no. Tu je i sred­nje­ve­kov­ni deo Mi­tro­vi­ce, pa ma­na­sti­ri u oko­li­ni. I na­rav­no, s dru­ge stra­ne Fru­ška go­ra i Srem­ski Kar­lov­ci za ko­je je ra­đen taj ma­ster plan, sa iz­van­red­nom po­nu­dom i ma­na­stir­ske tu­re s jed­ne stra­ne i tu­re rim­skih pu­te­va na dru­goj stra­ni. Već sa­da po­se­ti­o­ci Be­o­gra­da do­la­ze i u Srem. I to je jed­na od naj­ja­čih po­nu­da Gra­da Be­o­gra­da kao por­ta­la za ulaz u Sr­bi­ju, za­pra­vo  Srem po­sta­je za­ni­mlji­va de­sti­na­ca­i­ja. I sa­da se to ose­ća i sta­ti­stič­ki se  be­le­ži kao rast po­se­ta, po­či­nju po­la­ko da se po­ja­vlju­ju i ma­nji sme­štaj­ni ka­pa­ci­te­ti.

 

To si­gur­no mo­že da una­pre­di tu­ri­zam u ovoj re­gi­ji s ob­zi­rom na to da Srem ne­ma ni­je­dan luk­su­zni ho­tel.

– To je pro­blem. Ima­te ho­tel “Du­nav” u Srem­skim Kar­lov­ci­ma, na oba­li Du­na­va. I ima­mo ovaj obje­kat u cen­tru Mi­tro­vi­ce, ov­de na­spram Car­ske pa­la­te, ko­ji je ve­ro­vat­no je­dan  od po­ten­ci­jal­nih kan­di­da­ta za pri­me­nu onog ču­ve­nog „pe­na­la  na ru­žno­ću“. Ka­zne su od dva mi­li­o­na evra go­di­šnje za objek­te ne­a­de­kvat­ne  ka­te­go­ri­je na pri­mar­nim tu­ri­stič­kim de­sti­na­ci­ja­ma. Srem­ske Mi­tro­vi­ce mo­ra da  do­ne­se od­lu­ka o zo­ni­ra­nju gra­da i od­re­đi­va­nju pri­mar­ne grad­ske zo­ne. Po­ten­ci­jal­nu ka­znu na­vo­dim kao pret­nju, da se ni­ka­da ne ostva­ri, i sa na­me­rom da se pret­hod­no  pre­du­zmu ak­tiv­no­sti i ob­no­vi ili pro­da ho­tel ne­ko­me ko mo­že da ga ob­no­vi pre ne­go što ka­zna bu­de na­pla­će­na.

 

Ka­kve su mo­guć­no­sti i spo­sob­no­si na­še dr­ža­ve što se ti­če tu­ri­zma. Ko­li­ko smo mi kao dr­ža­va sprem­ni da pri­mi­mo stra­ne tu­ri­ste s ob­zi­rom na po­sto­je­ću lo­gi­sti­ku i in­fra­struk­tu­ru i zna­ča­jan broj tu­ri­sta ko­ji uđu pre­ko gra­nič­nog pre­la­za Ba­trov­ci?

– Do­bar deo tih pro­la­zni­ka ide s ne­kom ne­me­rom da ne­gde ci­lja­no stig­ne, a če­sto ima­ju i za­da­to vre­me ka­da tre­ba da se po­ja­ve na svom od­re­di­štu. Ali je či­nje­ni­ca, ka­da je reč o po­se­ti­o­ci­ma ko­ji pro­la­ze kroz ne­ka dru­ga me­sta, da se ipak de­ša­va da za­sta­nu i pro­ve­du na ne­kim zna­čaj­nim de­sti­na­ci­ja­ma. Ako ni­šta dru­go, ono bar da pre­ki­nu put, bar da po­šte­no od­mo­re i on­da još us­put ne­što po­gle­da­ju i do­ži­ve. Pro­jek­ti­ma kao što je ovaj auto-kamp će­mo zna­ča­jan broj tih lju­di za­u­sta­vi­ti. U to­ku je ak­tiv­nost na obe­le­ža­va­nju vin­skih pu­te­va na Fru­škoj go­ri, ta­ko da ne­ko­ga ko pro­la­zi ovim auto-pu­tem oba­ve­si­ti­mo za po­če­tak da to po­sto­ji, pa ako skre­ne da ga do­ve­de­mo do Kar­lo­va­ca ili do Iri­ga, ili ne­ke dru­ge de­sti­na­ci­je.

J.Zur­ko­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: