• četvrtak, 28. septembar 2023.
Slo­ve­ni­ja lo­bi­ra za Sr­bi­ju
Ekonomija
0 Komentara

Slo­ve­ni­ja lo­bi­ra za Sr­bi­ju

25. maj 2011. godine

Am­ba­sa­dor But odr­žao pre­da­va­nje mla­dim Mi­trov­ča­ni­ma

Am­ba­sa­dor Slo­ve­ni­je u Be­o­gra­du Franc But bo­ra­vio je pro­te­kle ne­de­lje u rad­noj po­se­ti Srem­skoj Mi­tro­vi­ci gde se su­sreo sa gra­do­na­čel­ni­kom Bra­ni­sla­vom Ne­di­mo­vi­ćem sa ko­jim je raz­go­va­rao o čvr­šćem po­ve­zi­va­nju pri­vre­de. Ta­ko­đe, am­ba­sa­dor But je odr­žao pre­da­va­nje mla­dim Mi­trov­ča­ni­ma o Evrop­skoj uni­ji i evrop­skim in­te­gra­ci­ja­ma. Po­se­ta je re­a­li­zo­va­na u or­ga­ni­za­ci­ji Evrop­skog po­kre­ta Lo­kal­nog ve­ća za Srem­sku Mi­tro­vi­cu i Po­kre­ta Mi­tro­vi­ca evrop­ska re­gi­ja.

Am­ba­sa­dor But  je iz­ra­zio za­do­volj­stvo što je sa mla­dim Mi­trov­ča­ni­ma raz­go­va­rao o evrop­skim vred­no­sti­ma i slo­ve­nač­kim is­ku­stvi­ma o su­ži­vo­tu u EU.-Član­stvo u EU je sva­ka­ko ne­što što je po­zi­tiv­no u sva­kom smi­slu i u eko­nom­skom i uop­šte u us­po­sta­vlja­nju si­ste­ma vred­no­sti. Sa­rad­nja na­ših dr­ža­va na eko­nom­skom pla­nu je do­bra i Slo­ve­ni­ja je je­dan od naj­ve­ćih in­ve­sti­to­ra u Sr­bi­ji jer na ovim pro­sto­ri­ma ra­di oko 1.400 pred­u­ze­ća iz Slo­ve­ni­je, u ko­ja je ulo­že­no 1,6 mi­li­jar­di evra, a u nji­ma ra­di oko 27.000 lju­di. Ima i u Voj­vo­di­ni do­sta in­ve­sti­ci­ja a ve­ru­jem da tu još ima pro­sto­ra, po­go­to­vu u sve­ri pre­hram­be­ne in­du­stri­je, re­kao je am­ba­sa­dor Franc But i do­dao da Slo­ve­ni­ja po­la­ko iz­la­zi iz kri­ze, pa ima re­al­nih oče­ki­va­nja da će bi­ti bo­lje i da će još slo­ve­nač­kih in­ve­sti­to­ra do­ći u Sr­bi­ju.

Am­ba­sa­dor Slo­ve­ni­je i gra­do­na­čel­nik Mi­tro­vi­ce raz­go­va­ra­li o pri­vred­noj sa­rad­nji

-Evrop­ske vred­no­sti ko­je že­li­mo da pre­ne­se­mo na­šim mla­dim su do­bar raz­log za­što je va­žna ova po­se­ta. Sve je to u funk­ci­ji raz­vo­ja pri­vre­de i us­po­sta­vlja­nja evrop­skih vred­no­sti, ka­zao je gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić i do­dao da na pro­sto­ru Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca ima vi­še slo­ve­nač­kih in­ve­sti­to­ra me­đu ko­ji­ma je naj­ve­ći „Evro­cajt“ u obla­sti auto­in­du­stri­je. Bi­lo je do­sta za­in­te­re­so­va­nih, ali ve­li­ka kri­za u pre­hram­be­noj in­du­stri­ji je us­po­ri­la in­ve­sti­ra­nje i zbog nje još uvek ne­ma ve­ćih po­ma­ka u pre­go­vo­ri­ma oko pre­u­zi­ma­nja ne­ka­da­šnjeg mi­tro­vač­kog gi­gan­ta fa­bri­ke „Mi­tros“ od stra­ne slo­ve­nač­kih part­ne­ra, ma­da i da­lje osta­je mo­guć­nost do­go­va­ra­nja, ob­ja­snio je gra­do­na­čel­nik.

J.Zur­ko­vić

Ž.Ne­go­va­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: