• subota, 9. decembar 2023.
“Si­stem 48” – re­ša­va­nje  ko­mu­nal­nih pro­ble­ma
Hronika | Ruma
0 Komentara

“Si­stem 48” – re­ša­va­nje ko­mu­nal­nih pro­ble­ma

4. maj 2011. godine

Sa puštanje "sistema 48" u rad

Ruma – U zgra­di Op­šti­ne Ru­ma, u Or­lo­vi­će­voj uli­ci, 20. apri­la je or­ga­ni­zo­va­na pre­zen­ta­ci­ja jed­nog no­vog pro­jek­ta, za­po­če­tog pre ne­ko­li­ko me­se­ci. Reč je o ”Si­ste­mu 48” či­ji je osnov­ni za­da­tak re­ša­va­nje ko­mu­nal­nih pro­ble­ma gra­đa­na.

Si­stem je zva­nič­no pu­šten u rad ob­ja­vom žal­be gra­đa­na iz obla­sti ko­mu­na­li­ja, a do­ga­đa­ju su, po­red pred­stav­ni­ka lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, pri­su­stvo­va­li pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić, kao i pred­stav­nik Se­kre­ta­ri­ja­ta za me­đu­re­gi­o­nal­nu sa­rad­nju i lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu Ve­sna Pi­per­ski-Tu­ca­kov.

Go­ran Vu­ko­vić je is­ta­kao do­bru sa­rad­nju rum­ske op­šti­ne i po­me­nu­tog Se­kre­ta­ri­ja­ta za lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu, pot­kre­plju­ju­ći to po­dat­kom da je upra­vo Po­kra­ji­na u ovaj pro­je­kat in­ve­sti­ra­la 2,2 mi­li­o­na di­na­ra, dok je Agen­ci­ja iz In­đi­je bi­la za­du­že­na za teh­nič­ku re­a­li­za­ci­ju.

-Na­ši kon­kur­si usme­re­ni su na pod­sti­ca­je u lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma za sa­rad­nju, je­di­no me­đu­sek­tor­ska i me­đu­op­štin­ska sa­rad­nja do­vo­de do re­zul­ta­ta. U ovom slu­ča­ju reč je o efi­ka­sno­sti ko­mu­nal­nih uslu­ga. Ko­mu­nal­ne uslu­ge mo­ra­ju ići u su­sret po­tre­ba­ma gra­đa­na, pri­mer do­bre prak­se su In­đi­ja i Apa­tin-re­kla je Ve­sna Pi­pre­ski-Tu­ca­kov.

Ne­što ka­sni­je, u Kon­fe­ren­cij­skoj sa­li Kul­tur­nog cen­tra, o ”Si­ste­mu 48” go­vo­rio je Mi­le Bo­dro­žić, na­gla­ša­va­ju­ći da je to ustva­ri soft­ver­ski pa­ket ko­ji omo­gu­ća­va ko­mu­ni­ka­ci­ju, pu­tem evi­den­ti­ra­nja zah­te­va, nje­go­vog re­ša­va­nja i tran­spa­rent­no­sti tog pro­ce­sa.

-Ko ko­mu­ni­ci­ra u ”Si­ste­mu 48”? Pre sve­ga, za­in­te­re­so­va­ni gra­đa­ni, pri­vre­da, pred­sed­nik op­šti­ne sa in­spek­cij­skim slu­žba­ma i jav­nim pred­u­ze­ći­ma, u ovom slu­ča­ju to su ”Ko­mu­na­lac”, ”Vo­do­vod”, ”Gas”, JP za gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte i pu­te­ve, i slič­no. Ko­mu­ni­ka­ci­ja se od­vi­ja lič­nim kon­tak­tom, te­le­fo­nom, SMS po­ru­ka­ma, mej­lom, veb por­ta­lom. Naj­če­ši pro­ble­mi su – to­kom zi­me sneg, le­ti ko­še­nje tra­ve, jav­na ra­sve­ta stal­no, psi lu­ta­li­ce ta­ko­đe stal­no. Pred­nost ovog si­ste­ma je u to­me što na ko­mu­nal­ne pro­ble­me ne uka­zu­ju sa­mo nad­le­žne in­spek­ci­je, već di­rekt­no gra­đa­ni. Ovaj si­stem uspe­šno funk­ci­o­ni­še u In­đi­ji, Apa­ti­nu, Te­me­ri­nu, a od da­nas će to bi­ti i u Ru­mi-na­gla­sio je di­rek­tor Bo­dro­žić.

Bro­je­vi te­le­fo­na pu­tem ko­jih gra­đa­ni mo­gu uka­za­ti na ne­ki pro­blem su: 022/430-751 i 069/720-167.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: