• petak, 12. jul 2024.
Pr­vi evrop­ski kamp u Sr­bi­ji
Ekonomija
0 Komentara

Pr­vi evrop­ski kamp u Sr­bi­ji

17. maj 2011. godine

Goste dočekao upravnik SRP Slobodan Simić

Zasavica – Sa­vre­me­ni auto-kamp evrop­skih stan­dar­da “Za­sa­vi­ca”, u isto­i­me­nom spe­ci­jal­nom re­zer­va­tu pri­ro­de, otvo­rio je, na Dan Evro­pe, 9. ma­ja, Go­ran Pet­ko­vić, dr­žav­ni se­kre­tar u Mi­ni­star­stvu eko­no­mi­je i re­gi­o­nal­nog raz­vo­ja. Sve­ča­no­sti su pri­su­stvo­va­li Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić, gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce, Mla­đan Din­kić, pred­sed­nik Uje­di­nje­nih re­gi­o­na Sr­bi­je, kao i mno­go­broj­ni go­sti.

Auto-kamp “Za­sa­vi­ca” na­la­zi se u bli­zi­ni Vi­zi­tor­skog cen­tra “Va­lje­vac” i iz­gra­đen je za­jed­nič­kim sred­stvi­ma Po­kre­ta go­ra­na Srem­ske Mi­tro­vi­ce i Mi­ni­star­stva eko­no­mi­je i re­gi­o­nal­nog raz­vo­ja.

Dr­žav­ni se­kre­tar Pet­ko­vić je, na otva­ra­nju, uru­čio uprav­ni­ku Re­zer­va­ta “Za­sa­vi­ca”, Slo­bo­da­nu Si­mi­ću, ozna­ku ka­te­go­ri­za­ci­je po ko­joj je kamp svr­stan u gru­pu od tri zve­zdi­ce.

Kamp je pro­jek­to­van po stan­dar­di­ma EU, ima ka­pa­ci­tet 40 me­sta, sa po­seb­nim pri­ključ­ci­ma za vo­du i stru­ju, kao i opre­mu za pro­iz­vod­nju so­lar­ne ener­gi­je. Opre­mljen je sa­vre­me­nim te­le­ko­mu­ni­ka­ci­o­nim si­ste­mi­ma, pru­ža mak­si­ma­lan kom­for jed­nog do­ma­ćin­stva, a pri­stu­pa­čan je i za oso­be sa in­va­li­di­te­tom. In­te­re­sant­no je da po­sto­je i GPS ko­or­di­na­te za po­se­ti­o­ce Auto-kam­pa i Vi­zi­tor­skog cen­tra.

– Vi­še od dva­de­set go­di­na u na­šoj ze­mlji ni­je iz­gra­đen ni­je­dan kamp. Ovaj je iz­gra­đen na pra­vom me­stu, u re­zer­va­tu pri­ro­de, ta­mo gde do­la­ze lju­di ko­ji tra­že ak­ti­van od­mor i do­dir sa pri­ro­dom. Za­sa­vi­ca je ogled­ni pri­mer i za dru­ge de­sti­na­ci­je u Sr­bi­ji, iz­ja­vio je­Pet­ko­vić.

Po re­či­ma Mla­đa­na Din­ki­ća, oni ko­ji bu­du do­la­zi­li u kamp za­i­sta će ima­ti šta da vi­de, a to su ne­tak­nu­ta pri­ro­da i je­di­no sta­ni­šte da­bro­va u na­šoj ze­mlji, kao i ret­kih pti­ca i bi­lja­ka.

Slo­bo­dan Si­mić je na­ja­vio i do­la­zak pr­vih ino­stra­nih kam­pe­ra za sle­de­ću ne­de­lju.  I. Zo­ra­no­vić

Fo­to: M.Mi­le­u­snić

Pr­vi evrop­ski kamp u Sr­bi­ji
Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: