• ponedeljak, 22. jul 2024.
Po­dr­ža­va­mo evrop­ske in­te­gra­ci­je Sr­bi­je
Politika
0 Komentara

Po­dr­ža­va­mo evrop­ske in­te­gra­ci­je Sr­bi­je

25. maj 2011. godine

Am­ba­sa­dor­ka Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va u Be­o­gra­du Me­ri Vor­lik pri­li­kom rad­ne po­se­te Srem­skoj Mi­tro­vi­ci eks­lu­ziv­ni in­ter­vju da­la je „Srem­skim no­vi­na­ma.

 

Ambasadorka Meri Vorlik

Sko­ro je obe­le­že­no 130 go­di­na di­plo­mat­skih od­no­sa iz­me­đu Sr­bi­je i SAD. Či­ni se da Sr­bi­ja ni­je vi­še u cen­tru ame­rič­kog in­te­re­so­va­nja zbog Bli­skog Is­to­ka. Ka­kvi su, po va­šem  mi­šlje­nju, ak­tu­el­ni od­no­si iz­me­đu Va­šing­to­na i Be­o­gra­da?

– Mi­slim da su od­no­si iz­me­đu na­še dve ze­ma­lje od­lič­ni. Ima­li smo iz­vr­snu po­se­tu Be­o­gra­du pro­šlog ok­to­bra na­še dr­žav­ne se­kre­tar­ke, go­spo­đe Hi­la­ri Klin­ton. Pre dve go­di­ne ima­li smo, ta­ko­đe, ja­ko do­bru po­se­tu pot­pred­sed­ni­ka Baj­de­na. Obo­je su po­sla­li ja­snu po­ru­ku – da Sje­di­nje­ne Ame­rič­ke Dr­ža­ve ve­o­ma po­dr­ža­va­ju evrop­ske in­te­gra­ci­je Sr­bi­je. Ta­ko­đe, oni su ja­sno is­ka­za­li da SAD i Sr­bi­ja ima­ju mno­go za­jed­nič­kog in­te­re­sa i ja­ko do­bre od­no­se, kao i to da će­mo na­sto­ja­ti da tu sa­rad­nju odr­ža­va­mo i oja­ča­mo i u bu­duć­no­sti. Ima­mo do­bre od­no­se iz­me­đu voj­ske, pro­gram po­mo­ći USAID-a je ta­ko­đe ve­o­ma pri­su­tan i jak. Po­dr­ža­va­mo pro­gra­me raz­me­ne iz­me­đu SAD i Sr­bi­je. Do­sta stu­de­na­ta iz Sr­bi­je od­la­zi na ško­lo­va­nje u Ame­ri­ku. Tru­di­mo se i da una­pre­di­mo tr­go­vi­nu i in­ve­sti­ra­nje u Sr­bi­ju. Ame­rič­ke kom­pa­ni­je su in­ve­sti­ra­le pre­ko 1,5 mi­li­jar­di do­la­ra u Sr­bi­ju do sa­da i na­da­mo se da će u Sr­bi­ju do­ći još in­ve­sti­ci­ja. To je još je­dan na­por sa na­še stra­ne da pod­stak­ne­mo eko­no­mi­ju i  po­ve­ća­mo za­po­sle­nost u va­šoj ze­mlji. Uvek će bi­ti pro­ble­ma i kri­za u sve­tu ko­je će ima­ti tre­nut­nu pa­žnju. Ali za nas je in­te­gra­ci­ja Sr­bi­je i  ce­log za­pad­nog Bal­ka­na od naj­ve­će va­žno­sti.

 

U razgovoru sa našim novinarima

Ovo je Va­ša pr­va po­se­ta Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Pre ne­ko­li­ko da­na bi­li ste u In­đi­ji. Ka­kvi su va­ši uti­sci iz ova dva gra­da?

– Po­se­te oba gra­da su bi­le ve­o­ma in­te­re­sant­ne. Po­sled­njih go­di­nu da­na, ko­li­ko sam u Sr­bi­ji, tru­dim se da obi­đem što vi­še gra­do­va u ze­mlji i pro­pu­tu­jem što vi­še. Pri sva­koj po­se­ti upo­zna­jem no­ve lju­de i ta­da se uvek po­kre­ću ne­ka no­va pi­ta­nja. Im­pre­si­o­ni­ra­na sam ja­kim grad­skim ru­ko­vod­stvom, ko­je je us­pe­lo da pod­stak­ne do­la­zak stra­nih in­ve­sti­to­ra. Mi­slim da su Srem­ska Mi­tro­vi­ca i In­đi­ja ve­o­ma uspe­šne op­šti­ne i da im dru­ge op­šti­ne u Sr­bi­ji za­vi­de na ne­ki na­čin zbog to­ga. Za­jed­nič­ka oso­bi­na Srem­ske Mi­tro­vi­ce i In­đi­je je ja­ko ru­ko­vod­stvo, jer su pre sve­ga gra­do­na­čel­ni­ci obe op­šti­ne oso­be od in­te­gri­te­ta i ve­o­ma ja­ke lič­no­sti. Gra­do­na­če­lik Ne­di­mo­vić je ve­o­ma po­sve­ćen svom po­slu i na­po­ri­ma da se pri­vu­če što vi­še in­ve­sti­to­ra i na­pra­vi do­bru po­slov­nu at­mos­fe­ru.

Na­rav­no, va­žno za Srem­sku Mi­tro­vi­cu je to što ima ve­o­ma je­din­stve­ne isto­rij­ske, kul­tur­ne i ar­he­o­lo­ške spo­me­ni­ke. Za me­ne je bi­lo ve­li­ko za­do­volj­stvo da ne­ke od njih po­se­tim i vi­dim da­nas. Mi­slim da ti spo­me­ni­ci da­ju do­sta mo­guć­no­sti za raz­voj tu­ri­zma i za pre­zen­ta­ci­ju Gra­da kao tu­ri­stič­kog me­sta. Odu­še­vlje­na sam onim što sam da­nas vi­di­la i ve­ru­jem da ću se vra­ti­ti po­no­vo.

 

Ka­ko Vam se do­pa­da Vi­zi­tor­ski  cen­tar Car­ske pa­la­te?

– Za­i­sta je im­pre­siv­no zda­nje. Pro­fe­sor Ver­ner i nje­go­vi sa­rad­ni­ci ra­de de­ce­ni­ja­ma na ovom pro­jek­tu i ar­he­o­lo­škim is­tra­ži­va­nji­ma. Za­do­volj­stvo mi je da vi­dim da je dr­ža­va u kri­znoj si­tu­a­ci­ji ipak us­pe­la da na­đe sred­sta­va  da ovaj pro­je­kat uči­ni uspe­šnim i da na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin sa­ču­va kul­tur­no na­sle­đe i pre­zen­tu­je ga jav­no­sti. Ovo je obje­kat svet­ske kla­se i si­gur­no će po­mo­ći u pro­mo­ci­ji tu­ri­zma.

 

Se­dam­de­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka kru­ži­la je pri­ča me­đu Mi­trov­ča­ni­ma da su Ame­ri­kan­ci po­nu­di­li ta­da­šnjoj vla­sti da iz­me­ste Grad na dru­gu  stra­nu auto­pu­ta i iz­vr­še de­talj­na ar­he­o­lo­ška is­tra­ži­va­nja Sir­mi­ju­ma. To je mo­žda ur­ba­na le­gen­da, a mo­žda je Ame­ri­ka ima­la i in­te­res za ova­kvim is­tra­ži­va­nji­ma.

– To mo­ra­te da pi­ta­te dr Ver­ne­ra. On je od po­čet­ka u ce­loj toj pri­či. Ono što je za­i­sta in­te­re­sant­no je­ste to što je ru­ko­vod­stvo na­šlo na­čin da za­šti­ti i pre­zen­tu­je ar­he­o­lo­ške spo­me­ni­ke, ali da, sa dru­ge stra­ne, ne ugro­zi raz­voj gra­da i nje­go­vu in­fra­struk­tu­ru. Ta­ko da su pro­na­šli na­čin da eg­zi­sti­ra­ju jed­ni po­red dru­gih ar­he­o­lo­ški lo­ka­li­te­ti i ur­ba­ni objek­ti. Ima­te šta da po­ka­že­te, ali na po­pu­la­ri­snju Sir­mi­ju­ma tre­ba još mar­ke­tin­ški da se ra­di.

 

Da li je že­na­ma u di­plo­ma­ti­ji te­že ne­go mu­škar­ci­ma? Ka­ko uspe­va­te da po­mi­ri­te va­še po­slov­ne i po­ro­dič­ne oba­ve­ze, s ob­zi­rom na to da ima­te tro­je de­ce i su­pru­ga, ko­ji je am­ba­sa­dor u Bu­gar­skoj?

– Ima­la sam pu­no sre­će  da sam us­pe­la da pra­tim ka­ri­je­ru svog su­pru­ga i da obo­je bu­de­mo uspe­šni u di­plo­ma­ti­ji. Ima­la sam i mno­go po­dr­ške od nje­ga i od po­ro­di­ce. Na­rav­no, ni­ka­da ni­je la­ko ka­da je po­ro­di­ca raz­dvo­je­na, ali mi bar ima­mo sre­će da smo su­se­di. Sreć­na sam da je ove go­di­ne mo­ja kćer­ka sa mnom u Be­o­gra­du, a sle­de­će go­di­ne ona od­la­zi na uni­ver­zi­tet. Ve­o­ma sam za­do­volj­na što imam pri­li­ku da ži­vim i ra­dim u Be­o­gra­du u jed­nom ve­o­ma in­te­re­sant­nom vre­me­nu, sa na­me­rom da po­mog­nem. Ve­o­ma sam op­ti­mi­stič­na što se ti­če mo­guć­no­sti i uspe­ha va­še ze­mlje i uči­ni­ću sve što mo­gu da po­mog­nem u to­me.

Iva­na Zo­ra­no­vić

Jo­van­ka Zur­ko­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: