• ponedeljak, 11. decembar 2023.
Uređuju autobuska stajališta
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Uređuju autobuska stajališta

8. april 2011. godine

Radovi u Zasavici 2

Zasavica 2 – Me­šta­ni­ma Za­sa­vi­ce 2 usko­ro će bi­ti na ras­po­la­ga­nju tri ure­đe­na auto­bu­ska sta­ja­li­šta sa na­stre­šni­ca­ma. As­fal­ti­ra­nje pla­toa za sta­ja­li­šta je u to­ku, a za ove po­slo­ve JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da  obez­be­di­la je 150. 000 di­na­ra.

Po­vo­dom po­čet­ka ovih ra­do­va  po­moć­nik gra­do­na­čel­ni­ka Vla­da Vu­če­no­vić i di­rek­tor JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da Bo­jan Ga­vrić is­ta­kli su da će ure­đe­na auto­bu­ska sta­ja­li­šta bi­ti sa­mo je­dan u ni­zu pro­je­ka­ta ko­je lo­kal­na sa­mo­u­pra­va pla­ni­ra  u ci­lju po­bolj­ša­nja ži­vo­ta lju­di u se­li­ma. Za me­šta­ni­na Za­sa­vi­ce 2 Mir­ka Mi­lja­ka ak­tu­el­ni  po­sao ima po­seb­nu va­žnost bu­du­ći da se­lo ni­je ra­ni­je ima­lo ure­đe­na sta­ja­li­šta za auto­bu­se.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: