• ponedeljak, 22. jul 2024.
Učenici postižu veoma dobre rezultate
Hronika | Inđija
0 Komentara

Učenici postižu veoma dobre rezultate

13. april 2011. godine


U kabinetu za biologiju

Inđija – Uče­ni­ci Osnov­ne Ško­le ”Đor­đe Na­to­še­vić” u No­vom Slan­ka­me­nu pet go­di­na una­zad po­sti­žu iz­u­zet­ne re­zul­ta­te na op­štin­skim i okru­žnim tak­mi­če­nji­ma iz bi­o­lo­gi­je, isto­ri­je, ge­o­gra­fi­je, srp­skog, en­gle­skog, teh­nič­kog i in­for­ma­tič­kog obra­zo­va­nja. Vi­še go­di­na uza­stop­no ima­ju pred­stav­ni­ka na re­pu­blič­kom tak­mi­če­nju iz bi­o­lo­gi­je. Ne­dav­no je Te­o­do­ra San­do, uče­ni­ca osmog raz­re­da ove ško­le bi­la naj­bo­lja u Sre­mu i pla­si­ra­la se na re­pu­blič­ko tak­mi­če­nje ko­je će se odr­ža­ti 7. ma­ja u Be­o­gra­du.

– Na­ša ško­la je ti­pi­čan pri­mer da kvan­ti­tet đa­ka ne ga­ran­tu­je i kva­li­tet već gra­ni­ce po­me­ra­ju ogro­man rad i trud. U na­šoj ško­li se, na ža­lost, po­sled­njih go­di­na broj đa­ka dra­stič­no sma­njio, ima­mo u raz­re­di­ma po 25 uče­ni­ka i na tak­mi­če­nji­ma nas pred­sta­vlja­ju jed­no do tro­je de­ce. Upr­kos to­me ima­mo od­li­čan pla­sman, ka­že Su­za­na Živ­ko­vić, di­rek­tor­ka ško­le u No­vom Slan­ka­me­nu.

Mi­li­ca Pe­tro­vić, na­stav­ni­ca bi­o­lo­gi­je ko­ju smo za­te­kli ka­ko sa ”Ču­va­ri­ma pri­ro­de” oze­le­nja­va škol­sko dvo­ri­šte, o taj­ni uspe­ha ka­že:

– Mo­ra da po­sto­ji lju­bav pre­ma po­slu. Dru­go, uče­ni­ke mo­ra­te mo­ti­vi­sa­ti. Ve­o­ma su va­žni i uslo­vi ra­da. Na­ša ško­la ima od­lič­ne uslo­ve, ve­o­ma do­bro opre­mlje­ne ka­bi­ne­te, mno­go bo­lje ne­go ve­ći­na ne­kih grad­skih ško­la. Va­žna je i po­dr­ška di­rek­to­ra a u to­me ne osku­de­va­mo. Ka­da se to sve spo­ji re­zul­ta­ti su tu.”

Da su us­po­sta­vi­li i do­bru sa­rad­nju sa gra­đa­ni­ma iz okru­že­nja go­vo­ri po­da­ta­ka da im je tri­de­se­tak bo­ro­va i tu­ja, ka­žu, po­klo­nio go­spo­din To­pić, vla­snik ra­sad­ni­ka u Kr­če­di­nu a de­ca su pri­o­nu­la na po­sao.

Ško­la u No­vom Slan­ka­me­nu je u po­sled­nje vre­me če­sto po­mi­nja­na i u sklo­pu pro­ble­ma ve­za­nih za pod­zem­ne vo­de ko­je su im pu­ni­le po­drum pa je sta­ri deo zgra­de po­čeo da pu­ca. Ra­do­vi na ot­kla­nja­nju uzro­ka za­po­če­ti su pro­šle ne­de­lje na ka­na­lu u ne­po­sred­noj bli­zi­ni ško­le ko­ji će bi­ti be­to­ni­ran a u pla­nu su i mno­gi dru­gi ra­do­vi ve­za­ni za ovaj pro­blem.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: