• petak, 12. jul 2024.
U konkurenciji osam predstava
Hronika | Stara Pazova
0 Komentara

U konkurenciji osam predstava

21. april 2011. godine

Neposredno, pre otvaranja Smotre

Stara Pazova – U pro­šli pe­tak u Sta­roj Pa­zo­vi otvo­re­na je 42. smo­tra slo­vač­kog ama­ter­skog po­zo­ri­šnog stva­ra­la­štva. Do 17. apri­la ko­li­ko Smo­tra tra­je, pa­zo­vač­koj pu­bli­ci pred­sta­vi­će se osam pred­sta­va ama­ter­skih, slo­vač­kih po­zo­ri­šta Voj­vo­di­ne, a sta­ro­pa­zo­vač­ki Gim­na­zi­jal­ci svo­ju pred­sta­vu igra­ju van kon­ku­ren­ci­je. Da­kle, u kon­ku­ren­ci­ji igra­ju ama­te­ri iz Ki­sa­ča, Piv­ni­ca, Bač­kog Pe­trov­ca, Sta­re Pa­zo­ve, Novog Sada, Kulpina, Ko­va­či­ce i Voj­lo­vi­ce kod Pan­če­va. Smo­tra je po­če­la pred­sta­vom iz Ki­sa­ča “Ko­me­di­ja o lju­ba­vi”.

 

Scena iz predstave "Komedija o ljubavi"

Do­bro­do­šli­cu go­sti­ma po­že­le­la je Ana Lep­ša­no­vić pred­sed­ni­ca SKUD-a “He­roj Jan­ko Čme­lik” a smo­tru je otvo­rio Jan Ši­pic­ki, pro­fe­sor isto­ri­je u pen­zi­ji i du­go­go­di­šnji ama­ter. Otva­ra­nju smo­tre pri­su­stvo­va­li su: pot­pred­sed­ni­ca po­kra­jin­ske Vla­de Ana To­ma­no­va Ma­ka­no­va, nje­go­va ek­se­len­ci­ja Jan Var­šo, am­ba­sa­dor Slo­vač­ke Re­pu­bli­ke u Sr­bi­ji, pred­sed­nik op­šti­ne Go­ran Jo­vić, Slo­bo­dan Jo­va­no­vić, pred­sed­nik IO Sa­ve­ta MZ Sta­ra Pa­zo­va i dru­ge jav­ne lič­no­sti. Nje­go­va ek­se­len­ci­ja Jan Var­šo iz­ra­zio je za­do­volj­stvo što se pr­vi put na­la­zi u Sta­roj Pa­zo­vi, sa­mo na­kon pet ne­de­lja od ka­ko je do­šao u Sr­bi­ju. On je go­vo­rio i o isto­ri­ja­tu Slo­va­ka na ovim pro­sto­ri­ma a pot­pred­sed­ni­ca po­kra­jin­ske Vla­de Ana To­ma­no­va Ma­ka­no­va osvr­nu­la se na pla­no­ve u kul­tu­ri i kul­tu­ri voj­vo­đan­skih Slo­va­ka. Pred­sed­nik op­šti­ne Go­ran Jo­vić je ka­zao da Sta­ra Pa­zo­va tre­ba da bu­de po­no­sna na svo­ju kul­tur­nu tra­di­ci­ju, da ima sjaj­ne po­zo­ri­šne su­sre­te i da se na­da da će ama­te­ri i na ovoj Smo­tri ostva­ri­ti za­pa­žen uspeh.

Kao pro­prat­na ma­ni­fe­sta­ci­ja, u ho­lu Po­zo­ri­šta otvo­re­na je iz­lo­žba sli­ka Mire Brt­ke.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: