• ponedeljak, 24. jun 2024.
Tri medalje za Oazu
Sport
0 Komentara

Tri medalje za Oazu

15. april 2011. godine

Miloš Starčević, Aleksandar Golić i trener Aleksandar Gavrilović

Bečej – Na Me­đu­na­rod­nom pli­vač­kom mi­tin­gu „La­za Stoj­šić 2011“  u Be­če­ju, iz­van­red­ne re­zul­ta­te ostva­ri­li su čla­no­vi Pli­vač­kog klu­ba Oaza iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce ko­ji su osvo­ji­li tri me­da­lje. U kon­ku­ren­ci­ji omla­di­na­ca Alek­san­dar Go­lić osvo­jio je dva dru­ga me­sta, i to na 100m de­le­fin sa vre­me­nom 1:16,80 i na 100m slob­dno sa vre­me­nom 1:06,17, dok je u kon­ku­ren­ci­ji ka­de­ta Mi­loš Star­če­vić osvo­jio dru­go me­sto na 100m del­fin sa vre­me­nom 1:08,72. Po­red njih dvo­ji­ce, od­lič­ne re­zul­te is­pli­va­li su još i Ana Plav­šić, Iva Bog­da­no­vić, Zo­ran Bu­ko­rac, Kri­sti­na Uze­lac, Ni­ko­la Bje­lić i Alek­san­dar Glu­šče­vić. Po­seb­no ra­du­je što su na ovom tak­mi­če­nju svi pli­va­li svo­je naj­bo­lje re­zul­ta­te u ka­ri­je­ri i da ih oče­ku­je uspe­šna se­zo­na.

Ina­če, do po­čet­ka ma­ja oče­ku­je se po­če­tak ra­da ba­ze­na u SC „Oaza“ ka­da će mi­tro­vač­ki pli­va­či ima­ti da­le­ko bo­lje uslo­va za rad . Od ove go­di­ne, po­red ro­di­te­lja i vla­sni­ka ba­ze­na Slo­bo­da­na Đur­đe­vi­ća, Pli­vač­ki klub „Oaza“ uži­va i ve­li­ku po­dr­šku Grad­ske upra­ve za sport, u ko­joj su pre­po­zna­li ve­li­ki trud i kva­li­tet ra­da u ovom klu­bu i znat­nim fi­nan­sij­skim sred­stvi­ma  po­dr­ža­li rad klu­ba. Pod­se­ća­nja ra­di PK „Oaza“ osno­van je 2007. go­di­ne i od ta­da je obu­ku ne­pli­va­ča i ško­lu pli­va­nja u ovom klu­bu pro­šlo vi­še od 500 ma­li­ša­na, dok su se za ovo krat­ko vre­me tak­mi­ča­ri ovog klu­ba svo­jim re­zu­la­ta­ti­ma na­me­te­nu­li kao ubed­nji­vo naj­bo­lji pli­vač­ki klub u okru­že­nju.

S.N.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: