• sreda, 27. septembar 2023.
Stecište kulturnog života
Kultura
1 Komentar

Stecište kulturnog života

7. april 2011. godine

Direktorka Pozorista u drustvu Ljubivoja Rsumovica

Sremska Mitrovica – Ma­da po­zo­ri­šte u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci da­ti­ra još iz pr­ve po­lo­vi­ne 19. ve­ka pro­fe­si­o­nal­no je for­mi­ra­no tek po­sle Dru­gog svet­skog ra­ta, ka­da je umet­nič­ka eki­pa Na­rod­no­o­slo­bo­di­lač­kog od­bo­ra za Srem po­če­la da igra pred­sta­ve u Gra­du. Pr­ve pred­sta­ve igra­ne su u sa­li Srp­skog do­ma. Go­di­ne 1946. umet­nič­ka eki­pa me­nja na­ziv u Okru­žno na­rod­no po­zo­ri­šte, a 1948. u Grad­sko na­rod­no po­zo­ri­šte. U ovom  pe­ri­o­du glu­mač­kom an­sam­blu se pri­dru­žu­je Mir­ja­na Mi­ra Ba­njac, da­nas jed­na od na­ših naj­ve­ćih glu­mi­ca. Po­če­tak pe­de­se­tih go­di­na obe­le­ži­le su te­ško­će u ra­du zbog fi­nan­sij­skih pro­ble­ma, ali i zre­la re­per­to­ar­ska po­li­ti­ka jer se ta­da pr­vi put po­ja­vlju­ju kva­li­fi­ko­va­ni glum­ci. Go­di­ne 1955. u na­šem gra­du po­či­nje sa ra­dom Ama­ter­sko po­zo­ri­šte, ko­je 1974. do­bi­ja ime Po­zo­ri­šte „Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić”, po bar­du glu­me i ma­gu sce­ne, glum­cu ko­ji je oti­šao u le­gen­du, dok 1989. go­di­ne do­bi­ja pro­fe­si­o­nal­ni sta­tus, ali ne­ma stal­ni glu­mač­ki an­sambl. Te go­di­ne Po­zo­ri­šte je po­sta­lo deo Za­jed­nce pro­fe­si­o­nal­nih po­zo­ri­šta Voj­vo­di­ne i od ta­da se nje­gov rad od­vi­ja kon­ti­nu­i­ra­no.

Afir­ma­ci­ji Po­zo­ri­šta u po­sled­njih de­se­tak go­di­na  do­pri­ne­la su broj­na uče­šća na fe­sti­va­li­ma kao što su: Fe­sti­val pro­fe­si­o­nal­nih po­zo­ri­šta Voj­vo­di­ne 2001., „Sla­vi­ja Fest” 2005., „Zve­zda­ri­šte” 2006., „Jo­a­ki­mIn­ter­Fest” i „Fe­stić” 2007., „Fe­stić” 2009., i „Zve­zda­ri­šte” i Fe­sti­val pro­fe­so­i­nal­nih po­zo­ri­šta Voj­vo­di­ne 2010. go­di­ne.

– U to­ku pro­te­kle go­di­ne Po­zo­ri­šte „Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić” bi­lo je sa­mo­stal­ni or­ga­ni­za­tor ili je uče­stvo­va­lo u or­ga­ni­zo­va­nju ili kao teh­nič­ka po­dr­ška u re­a­li­zo­va­nju ukup­no 267 pro­gra­ma, ko­je je vi­de­lo vi­še od 37.000 po­se­ti­la­ca. U Po­zo­ri­štu ima­mo je­da­na­est za­po­sle­nih i, ap­surd­no zvu­či, me­đu nji­ma ni­jed­nog stal­nog glum­ca. Njih an­ga­žu­je­mo po pro­jek­tu na osno­vu ugo­vo­ra, ob­ja­sni­la nam je di­rek­tor­ka Ta­tja­na Ma­relj Ze­če­vić do­da­ju­ći da sva­ki za­po­sle­ni ra­di po dva ili tri po­sla.

Sa­zna­li smo i da je u pro­te­kloj go­di­ni re­a­li­zo­va­no 17 go­stu­ju­ćih pred­sta­va, u ko­ji­ma su na­ši su­gra­đa­ni ima­li  pri­li­ku da vi­de is­tak­nu­te dram­ske umet­ni­ke, kao što su: Dra­gan Ni­ko­lić, Vo­ja Bra­jo­vić, Zi­jah So­ko­lo­vić, Ne­da Ar­ne­rić, Rad­mi­la Živ­ko­vić, Ka­ta­ri­na Žu­tić i mno­gi dru­gi.

– Iako je na­še po­zo­ri­šte ma­lo i ra­di u skrom­nim uslo­vi­ma, to se ne vi­di po na­šim pred­sta­va­ma jer kon­stant­no ra­di­mo na nje­go­voj afir­ma­ci­ji, uče­stvu­ju­ći na na­šim i ino­stra­nim fe­sti­va­li­ma. Ove go­di­ne sa lut­kar­skom pred­sta­vom za de­cu „Ma­čak u či­zma­ma” uze­će­mo uče­šće na dva me­đu­na­rod­na fe­sti­va­la, a to su „Zlat­na iskra” u Kra­gu­jev­cu i „Lut fest” u Sa­ra­je­vu, dok će mo­no­dra­ma „Da­kle, da ne oko­li­šam vi­še“, u re­ži­ji Dra­ga­na Jo­vi­či­ća-Jo­vi­ća, bi­ti od­i­gra­na na „Tre­ma fe­stu” u Ru­mi, 26. apri­la – re­kla nam je di­rek­tor­ka Po­zo­ri­šta.

Po nje­nim re­či­ma, Mi­trov­ča­ni su tra­di­ci­o­nal­no opre­de­lje­ni ka po­zo­ri­štu, a go­di­šnji broj po­se­ti­la­ca sve­do­či o to­me da je Po­zo­ri­šte kul­tur­no ste­ci­šte Gra­da. Ona ka­že i da se go­stu­ju­će pred­sta­ve is­pla­ću­ju sa­mo od  pro­da­je ula­zni­ca i da po­da­tak da ni­jed­na ni­je ot­ka­za­na go­vo­ri u pri­log to­me da su po­zo­ri­šni pro­gra­mi za­i­sta po­se­će­ni i da je po­zo­ri­šte po­treb­no ovom gra­du.

-Po­se­će­nost na­ših pro­gra­ma je na­ša naj­ve­ća mo­ti­va­ci­ja, re­kla je di­rek­tor­ka Ma­relj Ze­če­vić, ali sam en­tu­zi­ja­zam ni­je do­vo­ljan da na­do­me­sti fi­nan­sij­ske ne­do­stat­ke.

I. Zo­ra­no­vić

 

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

Jedno reagovanje na “Stecište kulturnog života”

  1. Lazar kaže:

    Bravo za Ivanu !!!!

Ostavi komentar

%d bloggers like this: