• ponedeljak, 25. septembar 2023.
Sava – reka koja spaja
Ekonomija
0 Komentara

Sava – reka koja spaja

15. april 2011. godine

 

Đorđe Božić, generalni sekretar Sremske privredne komore

Još 2007. go­di­ne for­mi­ra­na je tzv. Sav­ska ko­mi­si­ja u či­jem ra­du uče­stvu­ju Slo­ve­ni­ja, Hr­vat­ska, Bo­sna i Her­ce­go­vi­ne i Sr­bi­je. Ta­da je na­pra­vljen pro­to­kol o re­gi­o­nal­noj sa­rad­nji čla­ni­ca pro­jek­ta “Eko­nom­ska re­gi­ja u sli­vu re­ke Sa­ve” ko­ji ob­u­hva­ta šest pri­vred­nih ko­mo­ra iz Slo­ve­ni­je, če­ti­ri iz Hr­vat­ske, pet iz Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne i tri ko­mo­re iz Sr­bi­je. Sa­či­njen je po­slov­nik o ra­du u kom su pre­ci­zi­ra­ni za­da­ci ko­mo­ra, a do­go­vo­re­no je da sva­ke go­di­ne jed­na od njih pred­se­da­va i ko­or­di­ni­ra ra­dom aso­ci­ja­ci­je, pod­se­ća Đor­đe Bo­žić, ge­ne­ral­ni se­kre­tar Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re o po­čet­ku sa­rad­nje pri­vred­nih ko­mo­ra re­gi­ja uz tok re­ke Sa­ve.

– Osnov­ni ci­lje­vi ra­da aso­ci­ja­ci­je ko­mo­ra je­su sve ono što je ve­za­no za pri­vre­du, kul­tu­ru, za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne,  tu­ri­zam i na­u­ti­ku, a na­me­ra je da se sa­ra­đu­je na svim ni­vo­i­ma. Pot­pi­si­va­njem pro­to­ko­la Srem­ska pri­vred­na ko­mo­ra je prak­tič­no pre­u­ze­la od­re­đe­ne oba­ve­ze ne sa­mo oko ko­or­di­na­ci­je ra­da već i  kon­kret­ne ak­tiv­no­sti. Jed­na od njih je rad na pro­jek­tu ko­jeg su na­pra­vi­le ko­mo­re če­ti­ri dr­ža­ve, a to je iz­ra­da “Na­u­tič­ko tu­ri­stič­kog vo­di­ča” ili po­pu­lar­ni­je re­če­no “Atla­sa re­ke Sa­ve” – re­kao je Bo­žić.

Ovaj atlas, od­no­sno nje­gov nul­ti pri­me­rak, ugle­dao je “sve­tlost da­na” na­kon go­di­nu da­na pri­pre­me, is­tra­ži­va­nja, uob­li­ča­va­nja, a nje­go­vi iz­da­va­či za Sr­bi­ju su Pri­vred­na ko­mo­ra Be­o­grad, Re­gi­o­nal­na pri­vred­na ko­mo­ra Va­lje­vo i Srem­ska pri­vred­na ko­mo­ra.

 

Naslovna strana vodica

Đor­đe Bo­žić ob­ja­šnja­va da se ra­di o bro­šu­ri ko­ja sa­dr­ži  208 stra­na, pri­la­go­đe­noj tu­ri­sti­ma, ama­te­ri­ma  na­u­ti­ča­ri­ma ko­ji že­le da se upo­zna­ju sa le­po­ta­ma Sa­ve, ali i pro­fe­si­o­nal­ci­ma ko­ji ume­ju da či­ta­ju i ko­ri­ste na­u­tič­ke kar­te i ho­će da se upu­ste u ozbilj­nu plo­vid­bu ovom re­kom. U pr­vom de­lu vo­di­ča mo­že se pro­či­ta­ti obi­lje in­for­ma­ci­ja o tu­ri­stič­koj po­nu­di, kul­tur­no-isto­rij­skim spo­me­ni­ci­ma u ce­lo­kup­nom to­ku Sa­ve. U nje­go­vom dru­gom de­lu su na­u­tič­ke kar­te, in­for­ma­ci­je o ki­lo­me­tra­ži, plov­nom pu­tu, sme­štaj­nim ka­pa­ci­te­ti­ma, re­sto­ra­ni­ma lu­ka­ma i ve­zo­vi­ma za čam­ce.

O zna­ča­ju pro­jek­ta, u pred­go­vo­ru nul­tog pri­mer­ka pu­bli­ka­ci­je, pi­sa­li su re­sor­ni mi­ni­star Oli­ver Du­lić, pred­sed­ni­ci  re­gi­o­nal­nih ko­mo­ra i dru­gi. Pro­mo­ci­ja ne­sva­ki­da­šnjeg vo­di­ča  se ozbilj­no pri­pre­ma  bu­du­ći da se ra­di o zna­čaj­nom is­tra­ži­vač­kom, raz­voj­nom i fi­nan­sij­skom pro­jek­tu.

Da­lji pla­no­vi ra­da  u sklo­pu pro­jek­ta ” Eko­nom­ska re­gi­ja u sli­vu re­ke Sa­ve” bi­li su te­ma pro­šlo­ne­delj­nog sa­stan­ka čla­ni­ca aso­ci­ja­ci­je odr­ža­nog u Za­gre­bu.   Ta­mo­šnja go­spo­dar­ska ko­mo­ra je pre­u­ze­la pred­se­da­va­nje aso­ci­ja­ci­jom u ovoj go­di­ni.

S.Đa­ko­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: