• nedelja, 14. jul 2024.
Šansa za dve stotine nezaposlenih
Ekonomija
0 Komentara

Šansa za dve stotine nezaposlenih

21. april 2011. godine

Detalj sa otvaranja Sajma

Šid – U ci­lju sma­nje­nja ne­za­po­sle­no­sti u Ši­du je pro­te­kle ne­de­lje odr­žan dru­gi po re­du sa­jam za­po­šlja­va­nja, ko­jeg je or­ga­ni­zo­va­la šid­ska is­po­sta­va Na­ci­o­nal­ne slu­žbe za za­po­šlja­va­nje, a po­dr­ža­la lo­kal­na sa­mo­u­pra­va. Na ovom Saj­mu uče­stvo­va­lo je 17 po­slo­da­va­ca ko­ji su po­nu­di­li bli­zu 200 slo­bod­nih rad­nih me­sta. Naj­vi­še su bi­li tra­že­ni rad­ni­ci ma­šin­ske stru­ke, me­sa­ri, nk rad­ni­ci, pro­dav­ci i kro­ja­či.

Ka­ko je re­kao To­dor Ku­zman­če­vić, di­rek­tor Na­ci­o­nal­ne slu­žbe za za­po­šlja­va­nje, Fi­li­ja­le Srem­ska Mi­tro­vi­ca, u pro­te­klih pet go­di­na or­ga­ni­zo­va­no je 19 ova­kih saj­mo­va na ko­ji­ma je uče­stvo­va­lo oko 400 po­slo­da­va­ca ko­ji su is­ka­za­li po­tre­bu za 42 hi­lja­de rad­ni­ka.

– Saj­mo­ve je po­se­ti­lo vi­še od 10 hi­lja­da ne­za­po­sle­nih sa na­še evi­den­ci­je, a za­hva­lju­ju­ći ovoj me­ri ak­tiv­ne po­li­ti­ke ko­ja omo­gu­ća­va ne­po­sred­ne su­sre­te ne­za­po­sle­nih i po­slo­da­va­ca, po­sao je pro­na­šlo oko dve hi­lja­de li­ca – re­kao je di­rek­tor Ku­zman­če­vić.

 

Veliko interesovanje nezaposlenih

Sa­jam je otvo­ri­la pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Šid Na­ta­ša Cvjet­ko­vić.

– Iz­u­zet­no mi je dra­go što lo­kal­na sa­mo­u­pra­va mo­že i ho­će da se uklju­či u ova­kve ak­tiv­no­sti. Na­ma je osnov­ni cilj da po­dig­ne­mo eko­nom­ski stan­dard gra­đa­na i da im obez­be­di­mo do­volj­no rad­nih me­sta ka­ko bi oni mo­gli da se­bi i svo­joj po­ro­di­ci obez­be­de po­treb­nu eg­zi­sten­ci­ju – re­kla je pred­sed­ni­ca Cvjet­ko­vić, do­da­ju­ći da će lo­kal­na sa­mo­u­pra­va i ubu­du­će po­dr­ža­va­ti ova­kve ak­tiv­no­sti.

S. M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: