• petak, 12. jul 2024.
Hronika | Šid
0 Komentara

Pripremaju predstavu “Mulen ruž”

8. april 2011. godine

Šid – U Ama­ter­skom po­zo­ri­štu „Bra­ni­slav Nu­šić“ ovih da­na u to­ku su pro­be na mju­zi­klu „Mu­len ruž“.

Ka­ko ka­že Cve­tin Ani­čić, re­di­telj, reč je o ko­ma­du u ko­me se glum­ci pred­sta­vlja­ju i kao pe­va­či, a te­ma pred­sta­ve je od­nos po­li­ti­ke i kur­vi.

– U ovoj pred­sta­vi igra pe­de­se­tak glu­ma­ca, a ima­mo i do­sta lju­di ko­ji ni­su iz na­šeg an­sam­bla, a ko­ji su struč­ni u svom po­slu i ko­ji nam sve­srd­no po­ma­žu. Tu pre sve­ga mi­slim na Mi­lju Tor­mu, ko­ja ra­di sce­no­gra­fi­ju, dok se za ko­sti­me bri­ne Ma­ri­na Dža­le­ta. Iskre­no se na­dam da će ovo bi­ti pra­vi spek­takl, a ujed­no i ve­o­ma po­uč­na pred­sta­va ko­ja će se do­pa­sti pu­bli­ci – re­kao je re­di­telj Cve­tin Ani­čić, do­da­ju­ći da je pred­sta­va „Mu­len ruž“ još jed­na pri­li­ka da se mla­di za­ba­ve, dru­že i opu­ste, te da na sce­ni ura­de ne­što što mo­žda ne bi mo­gli u pri­vat­nom ži­vo­tu.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: