• petak, 12. jul 2024.
Pravilan izbor preparata
Poljoprivreda
0 Komentara

Pravilan izbor preparata

6. april 2011. godine

Pravilan izbor preparata osnovni preduslov za uspesno suzbijanje korova

Sremska Mitrovica – Su­zbi­ja­nju ko­ra­va u use­vu še­ćer­ne re­pe tre­ba­lo bi po­sve­ti­ti po­seb­nu pa­žnju u ci­lju ostva­ri­va­nja vi­so­kih pri­no­sa. U teh­no­lo­gi­ji za­šti­te še­ćer­ne re­pe od ko­ro­va pre­po­ru­ču­je se pri­me­na ze­mlji­šnih her­bi­ci­da u pre-em ro­ku, od­no­sno po­sle se­tve a pre ni­ca­nja še­ćer­ne re­pe kao i pri­me­na fo­li­jar­nih her­bi­ci­da u post-em ro­ku, to jest na­kon ni­ca­nja še­ćer­ne re­pe i ko­ro­va.

Pri­me­na fo­li­jar­nih her­bi­ci­da na­kon ni­ca­nja še­ćer­ne re­pe i ko­ro­va je pri­hva­tlji­vi­ja, jer ci­lja­no de­lu­je­mo na vr­ste ko­ro­va ko­je su pri­sut­ne u use­vu. Osnov­ni pred­u­slov za uspe­šno su­zbi­ja­nje ko­ro­va kod ova­kve pri­me­ne her­bi­ci­da je pra­vi­lan iz­bor pre­pa­ra­ta, to jest oda­bra­ti onaj pre­pa­rat ko­ji će bi­ti naj­e­fi­ka­sni­ji na pri­sut­ne ko­ro­ve, a pri to­me isto­vre­me­no i se­lek­ti­van za usev. S tre­ti­ra­njem tre­ba kre­nu­ti dok su ko­ro­vi vr­lo ma­li (klič­ni li­sti­ći do pr­vog pa­ra pra­vih li­sto­va) i sa mi­ni­mal­nim do­za­ma her­bi­ci­da. Za­to je ve­o­ma va­žno pre­po­zna­ti ko­ro­ve u use­vu še­ćer­ne re­pe u mla­đem sta­di­ju raz­vo­ja (u po­ni­ku), po­zna­va­ti ka­rak­te­ri­sti­ke re­gi­stro­va­nih her­bi­ci­da, od­no­sno nji­hov spek­tar de­lo­va­nja.

Her­bi­ci­di na ba­zi de­sme­di­fa­ma i fen­me­di­fa­ma (Be­ta­nal AM 11 NEW, Be­ta Com­pact 320 EC…) mo­gu se ko­ri­sti­ti za su­zbi­ja­nje šti­re­va, go­ru­ši­ce, pe­pe­lju­ge, ta­tu­le, po­moć­ni­ce , a za su­zbi­ja­nje po­red po­me­nu­tih ko­ro­va i trav­nih ko­ro­va (pro­so ko­rov­sko, mu­ha­ri) pre­pa­ra­ti na ba­zi de­sme­di­fa­ma, fen­me­di­fa­ma i eto­fu­me­sa­ta (Be­ta­nal Ex­pert, Be­e­tup Pro SC…).Po­me­nu­te her­bi­ci­de tre­ba ko­ri­sti­ti u split apli­ka­ci­ji (dvo­krat­no ili tro­krat­no) i ko­li­či­ne pri­me­ne pri­la­go­di­ti fa­zi po­ra­sta use­va i ko­ro­va.

Ra­di pro­ši­re­nja spek­tra de­lo­va­nja po­me­nu­tih her­bi­ci­da (su­zbi­ja­nja što ve­ćeg bro­ja ko­rov­skih bi­lja­ka) i po­bolj­ša­ne efi­ka­sno­sti na ko­ro­ve(di­vlja pa­pri­ka, li­pi­ca,  am­bro­zi­ja, po­po­nac,…), pre­po­ru­ka je da se pri­me­nju­ju u kom­bi­na­ci­ji sa her­bi­ci­di­ma na ba­zi me­ta­mi­tro­na  (Gol­tix 70 SC , Me­ta­fol 700 SC…)  i tri­flu­sul­fu­ron-me­til-a  (Sa­fa­ri 50 WG, Sa­va­na…). Za su­zbi­ja­nje pr­ven­stve­no pa­la­mi­de (Cir­si­um ar­ven­se) kao i broj­nih dru­gih ši­ro­ko­li­snih ko­ro­va pre­po­ru­ka je pri­me­na her­bi­ci­da na ba­zi klo­pi­ra­lid-a (Lon­trel 100, Boss 300 SL, Lo­ret…), dok za re­ša­va­nje pro­ble­ma di­vljeg sir­ka  pre­po­ru­ču­je se ne­ki od her­bi­ci­da kao što je Agil 100-EC, Fo­cus Ul­tra, Fu­si­la­de For­te, Fu­ro­re Su­per, Se­lect Su­per i dru­gi.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: