• sreda, 4. oktobar 2023.
Policija traga za počiniocima
Hronika | Stara Pazova
0 Komentara

Policija traga za počiniocima

11. april 2011. godine

 

Spomen ploca koja je nestala

U su­bo­tu, 26. mar­ta pre pod­ne pri­me­će­no je da na Grad­skom tr­gu u Sta­roj Pa­zo­vi, ko­ji no­si ime po­koj­nog pre­mi­je­ra Sr­bi­je  ne­ma spo­men plo­če s nat­pi­som “Trg dr Zo­ran Đin­đić”. Ne­po­zna­ti po­či­ni­o­ci oskr­na­vi­li su ovo obe­lež­je a tim po­vo­dom Op­štin­ski od­bor De­mo­krat­ske Stran­ke u Sta­roj Pa­zo­vi iz­dao je sle­de­će sa­op­šte­nje: “ U pre­po­dnev­nim sa­ti­ma 26. mar­ta 2011. go­di­ne, pri­me­ćen je ne­sta­nak spo­men plo­če “Trg dr Zo­ran Đin­đić”  sa isto­i­me­nog tr­ga u Sta­roj Pa­zo­vi. Spo­men plo­ča je po­sta­vlje­na 12. sep­tem­bra 2004. go­di­ne ka­da je trg i zva­nič­no do­bio ime “Trg dr Zo­ran Đin­đić”. Sta­ra Pa­zo­va je ta­da po­sta­la jed­na od pr­vih op­šti­na i gra­do­va u Sr­bi­ji ko­ja ima trg ko­ji no­si ime po­koj­nog pre­mi­je­ra. Ne­sta­nak plo­če od­mah je pri­ja­vljen po­li­ci­ji u Sta­roj Pa­zo­vi”. Ovo sa­op­šte­nje pot­pi­sao je Jo­van Ti­šma, pred­sed­nik OO DS-a u Sta­roj Pa­zo­vi. Ka­ko se ne­zva­nič­no sa­zna­je po­li­ci­ja tr­ga za po­či­ni­o­ci­ma.

G.M.

 

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: