• nedelja, 14. jul 2024.
“Obrazovanje za sve”
Hronika | Inđija
0 Komentara

“Obrazovanje za sve”

13. april 2011. godine

Na konferenciji za novinare

Inđija – U okvi­ru kam­pa­nje ”Svi u ško­lu bu­duć­nost za sve” da­nas će se u ve­li­koj sa­li Kul­tur­nog cen­tra odr­ža­ti tri­bi­na na­slo­vlje­na ”Obra­zo­va­nje za sve”, na­ja­vlje­no je na pro­šlo­ne­delj­noj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re ko­ju je sa­zva­la Da­na Ra­do­sa­vlje­vić, lo­kal­ni ko­or­di­na­tor kam­pa­nje za in­klu­ziv­no obra­zo­va­nje. O svi­ma do­stup­nom kva­li­tet­nom obra­zo­va­nju i obez­be­đi­va­nju po­zi­tiv­ne kli­me za in­klu­ziv­no obra­zo­va­nje de­ce sa smet­nja­ma u raz­vo­ju, de­ce sa in­va­li­di­te­tom i de­ce iz mar­gi­na­li­zo­va­nih gru­pa, na kon­fe­ren­ci­ji su go­vo­ri­le Oli­ve­ra Mo­če­vić, na­čel­ni­ca Ode­lje­nja dru­štve­nih de­lat­no­sti, Gro­zda­na Ra­den­ko­vić, di­rek­tor­ka Cen­tra za so­ci­jal­ni rad, Bor­ka Po­po­vić, di­rek­tor­ka OŠ ”Jo­van Po­po­vić” gde je in­klu­zi­ja ak­tu­e­la­na već tri go­di­ne, Zo­ri­ca Pe­tro­vić, pe­da­gog i Mi­ro­sla­va Mi­lo­še­vić, maj­ka. Tom pri­li­kom je isa­tak­nu­ta  neo­p­hod­nost obez­be­đi­va­nja po­dr­ške de­ci i na­stav­nom ka­dru u na­sto­ja­nju da obra­zov­ni pro­gram pri­la­go­de in­di­vi­du­al­nim mo­guć­no­sti­ma sva­kog de­te­ta.

Ka­ko je na­ja­vlje­no na tri­bi­ni ko­ja po­či­nje u 17 ča­so­va go­vo­ri­će So­nja Mi­la­di­no­vić, pred­stav­nik Škol­ske upra­ve No­vi Sad, So­nja Pa­ri­po­vić, uči­te­lji­ca, Je­le­na Ba­sa­rić, pe­da­gog, uči­te­lji­ca Sne­ža­na Vu­kas Er­la­u­er, Mi­ro­sla­va Mi­lo­še­vić, ro­di­telj i pred­sed­ni­ca Udru­že­nja Ro­ma So­nja Jo­va­no­vić.

Po­me­nu­ta kam­pa­nja je kre­nu­la u fe­bru­a­ru i za­vr­ši­će se kra­jem ma­ja. Od­vi­ja se u 100 gra­do­va Sr­bi­je uz po­dr­šku Mi­ni­star­stva pro­sve­te.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: