• Wednesday, 25. May 2022.
Mala škola grnčarije
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Mala škola grnčarije

13. April 2011. godine

Radionica

Sremska Mitrovica – To­kom pr­vog me­se­ca tra­ja­nja ra­di­o­ni­cu grn­ča­ri­je u Mu­ze­ju Sre­ma po­ha­đa­lo je oko 50 osno­va­ca , sred­njo­ško­la­ca i za­po­sle­nih ko­ji tu uče ka­ko se pra­ve jed­no­stav­ne gli­ne­ne po­su­de. Ra­di­o­ni­cu vo­di Ja­smi­na Da­vi­do­vić, vi­ši ku­stos ar­he­o­log, a obu­ka će tra­ja­ti do 1. ju­na.

– Za­do­volj­ni smo re­zul­ta­ti­ma iako je sve još u za­čet­ku, jer ne­ma­mo ni grn­čar­sko ko­lo, ni dru­gu opre­mu ko­ja bi omo­gu­ći­la ozbilj­ni­je ba­vlje­nje grn­ča­ri­jom. Za sa­da po­la­zni­ci­ma su na ras­po­la­ga­nju gli­na, vo­da i sit­ne alat­ke ne­po­hod­ne za pra­vlje­nje po­su­da, a mi ih po­ku­ša­va­mo da usme­ri­mo ka iz­ra­di jed­no­stav­nih po­su­da iz neo­li­ta, re­kla je Ja­smi­na Da­vi­do­vić, do­da­ju­ći da joj u  re­a­li­za­ci­ji ovog edu­ka­tiv­nog pro­gra­ma po­ma­žu  nje­ni sa­rad­ni­ci Ne­boj­ša Bo­bić, kon­zer­va­tor i Lji­lja­na Mu­žde­ka, po­stap­sol­vent ar­he­o­lo­gi­je.

Or­ga­ni­za­tor i fi­nan­si­jer ra­di­o­ni­ce su Grad­ska upra­va za pred­škol­sko, so­ci­jal­nu za­šti­tu, zdrav­stvo i omla­di­nu i Mu­zej Sre­ma.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: