• utorak, 3. oktobar 2023.
Kad nema hotela, šansa su sela
Ekonomija
0 Komentara

Kad nema hotela, šansa su sela

14. april 2011. godine

Prvu prijavu podnela porodica Čikić

Sremska Mitrovica – Grad­ska upra­va za pri­vre­du i in­ve­sti­ci­je u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci je me­đu pr­vi­ma u Voj­vo­di­ni po­če­la s pri­je­mom zah­te­va za ka­te­go­ri­za­ci­ju se­o­skih tu­ri­stič­kih obje­ka­ta, ku­ća, apart­ma­na i so­ba. Po re­či­ma na­čel­ni­ce Grad­ske upra­ve za pri­vre­du i in­ve­sti­ci­je Ve­re Mi­lak, grad će mak­si­mal­no po­mo­ći za­in­te­re­so­va­ni­ma za do­pun­sku tu­ri­stič­ku de­lat­nost.

– Svi za­in­te­re­so­va­ni će do­bi­ti po­moć kod is­pu­nja­va­nja obra­za­ca ko­ji se od­no­se na is­pu­nja­va­nje teh­nič­kih i sa­ni­tar­no-hi­gi­jen­skih uslo­va ka­te­go­ri­za­ci­je. Po­red to­ga, da bi­smo im po­mo­gli, for­mi­ra­li smo ko­mi­si­ju u ko­joj su sa­ni­tar­ni, sa­o­bra­ćaj­ni i gra­đe­vin­ski in­spek­tor, prav­nik i po­ljo­pri­vred­ni in­že­njer. Pre ne­go što se do­ne­se re­še­nje o ka­te­go­ri­za­ci­ji, ova ko­mi­si­ja će pre­gle­da­ti obje­kat i sa­či­ni­ti za­pi­snik na osno­vu ko­ga će se do­ne­ti re­še­nje o ka­te­go­ri­za­ci­ji objek­ta, bez ob­zi­ra da li će će to bi­ti se­o­sko-tu­ri­stič­ko do­ma­ćin­stvo, ku­ća, apart­man, vin­ski po­drum ili so­ba, od­no­sno ne­što od ono­ga što je u nad­le­žno­sti lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve – na­vo­di Ve­ra Mi­lak. – Po­moć ove ko­mi­si­je bi­će dra­go­ce­na ka­ko se za­in­te­re­so­va­ni ne bi ne­tač­nim po­da­ci­ma iz­lo­ži­li ri­zi­ku pla­ća­nja dra­stič­nih ka­zni.

Pr­vi pod­no­si­lac zah­te­va za ka­te­go­ri­za­ci­ju obje­ka­ta bi­la je po­ro­di­ca Či­kić iz Za­sa­vi­ce 1.

– Du­ži niz go­di­na ra­di­mo na se­o­skom tru­i­zmu. Že­li­mo da se le­gal­no ba­vi­mo ovim bi­zni­som i da ga još vi­še pro­ši­ri­mo. Vi­de­li smo šan­su u to­me što tu­ri­sti sa Za­sa­vi­ce i oni ko­ji po­se­te is­ko­pi­ne Sirmijuma, ne­ma­ju gde da pre­no­će, ni­ti da se va­lja­no okre­pe pre­ko da­na – ka­že Da­li­bor­ka Či­kić.

Bra­ni­slav Ču­pić iz „Et­no-zda­ni­ja Zma­ja od No­ća­ja“, ka­že da je ovo do­bra pri­li­ka i je­dva je do­če­kao ovaj tre­nu­tak.

– Već sa­da u po­nu­di ima­mo ne­ko­li­ko apart­ma­na, a mo­že­mo pri­ma­ti i do 120 tu­ri­sta dnev­no. Že­lja nam je da se što pre re­gi­stru­je­mo – na­vo­di Ču­pić. On do­da­je da ne­ma raz­lo­ga da se u pri­ja­va­ma za ka­te­go­ri­za­ci­ju na­vo­de la­žni po­da­ci.

– Ako pri­ja­vi­mo obje­kat sa jed­nom ili dve zve­zdi­ce, a re­al­no pru­ža­mo uslu­ge u ran­gu tri ili če­ti­ri zve­zdi­ce, si­gur­no će tu­ri­sti bo­lje re­a­go­va­ti i bi­ti pri­jat­no iz­ne­na­đe­ni. I o to­me tre­ba vo­di­ti ra­ču­na, ne za­le­ta­ti se sa vi­so­kim ka­te­go­ri­ja­ma jer on­da tu­ri­sti, s pra­vom, oče­ku­ju i iz­u­zet­ne uslo­ve.

U Grad­skoj upra­vi za pri­vre­du i in­ve­sti­ci­je is­ti­ču da će ka­te­go­ri­za­ci­ja obje­ka­ta mno­go zna­či­ti u si­tu­a­ci­ji ka­da Mi­tro­vi­ca prak­tič­no ne­ma ade­kva­tan ho­tel za sme­štaj tu­ri­sta.

– Et­no-tu­ri­zam je u za­ma­hu svu­da u sve­tu i usko­ro će­mo tu­ri­sti­ma mo­ći da po­nu­di­mo i sme­štaj sa tri i če­ti­ri zve­zdi­ce, ali u se­o­skom am­bi­jen­tu – na­vo­di Ve­ra Mi­lak.- Što je naj­va­žni­je, sve je na tri­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra od Car­ske pa­la­te, Za­sa­vi­ce, Sa­ve i ma­na­sti­ra i dru­gih, tu­ri­sti­ma za­ni­mlji­vih de­sti­na­ci­ja. S dru­ge stra­ne, oče­ku­je­mo i da mno­gi ži­te­lji u okol­nim se­li­ma is­ko­ri­ste pri­li­ku, re­gi­stru­ju do­ma­ćin­stvo i otvo­re mo­guć­nost da im to bu­de, ako ne osnov­ni, a ono pri­sto­jan do­dat­ni pri­hod.

Po­red to­ga, Grad­ska upra­va je sa tu­ri­stič­kim kla­ste­rom pod­ne­la i pro­je­kat jav­nih ra­do­va. Jed­nim od jav­nih ra­do­va, pla­ni­ra­no je da se to­kom če­ti­ri me­se­ca na­pra­vi ba­za po­da­ta­ka svih za­in­te­re­so­va­nih za iz­da­va­nje i ka­te­go­ri­za­ci­ju svo­jih obje­ka­ta.

Na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re re­če­no, plan je i da se na pro­sto­ru u bli­zi­ni rim­ske Car­ske pa­la­te iz­gra­di no­va tu­ri­stič­ka atrak­ci­ja, „Rim­ska vi­la“, pro­stor sa cen­trom sta­rih za­na­ta i If­no-cen­trom. Pro­je­kat bi fi­nan­si­ra­lo Mi­ni­ni­star­stvo tu­ri­zma, a uče­šće gra­da ogle­da­lo bi se u da­va­nju ze­mlji­šta i gra­đe­vin­skih do­zvo­la.

Ž.N.-J.Z.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: