• petak, 12. jul 2024.
Građani najviše duguju “Vodovodu”
Ekonomija
0 Komentara

Građani najviše duguju “Vodovodu”

8. april 2011. godine

Jkp “Standard” Šid

Šid – Iako su na­kon ne­dav­nog sla­nja opo­me­na, nad­le­žni u Jav­no – ko­mu­nal­nom pred­u­ze­ću „Vo­do­vod“, du­žni­ci­ma za­pre­ti­li i sud­skim tu­žba­ma, dug gra­đa­na i prav­nih li­ca za ne­pla­će­ne ra­ču­ne za vo­du, ipak, se ni­je uma­njio. To zna­či da fi­zič­ka li­ca za utro­še­nu vo­du i ugrad­nju in­ter­nih vo­do­me­ra ovom jav­nom pred­u­ze­ću du­gu­ju oko 13,5 mi­li­o­na di­na­ra, dok je dug onih iz pri­vred­nog sek­to­ra oko 15,4 mi­li­o­na.

Ka­ko ka­že Mi­la­din Pi­nić, di­rek­tor šid­skog „Vo­do­vo­da“, po­sto­ji mo­guć­nost da ve­ći du­žni­ci svo­je oba­ve­ze iz­mi­re u de­set ra­ta, od­no­sno ona­ko ka­ko se do­go­vo­re, a is­klju­če­nja ne­pla­ti­ša, za sa­da, još uvek ne­ma.

Gra­đa­ni šid­ske op­šti­ne ne­što ma­nje du­gu­ju za ne­pla­će­ne ra­ču­ne za iz­no­še­nje sme­ća. Ka­ko nam je re­kla Vi­o­le­ta Col­ner, di­rek­tor­ka Jav­no – ko­mu­nal­nog pred­u­ze­ća „Stan­dard“, tre­nut­no taj dug iz­no­si oko če­ti­ri mi­li­o­na di­na­ra.

– Na­šim ko­ri­sni­ci­ma ko­ji ne is­pu­nja­va­ju svo­je oba­ve­ze ša­lje­mo opo­me­ne, a ovih da­na kre­nu­li smo i sa sud­skim utu­že­nji­ma – ka­že di­rek­tor­ka Vi­o­le­ta Col­ner.

S. M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: