• subota, 9. decembar 2023.
Glavna tema – cena grejanja
Hronika | Ruma
0 Komentara

Glavna tema – cena grejanja

8. april 2011. godine

 

Sa sednice opštinskog veća

Ključ­na te­ma sed­ni­ce Op­štin­skog ve­ća, odr­ža­ne 15. mar­ta, bi­la je ko­rek­ci­ja ce­na gre­ja­nja, a na zah­tev JP ”Stam­be­no”, što će se već ove ne­de­lje na­ći pred od­bor­ni­ci­ma Skup­šti­ne op­šti­ne.

Jed­na od ta­ča­ka, ko­ju je obra­zlo­žio na­čel­nik Ode­lje­nja za dru­štve­ne de­lat­no­sti Sve­ti­slav Da­mjan­čuk, od­no­si­la se na in­ter­no ra­se­lje­na li­ca, od­no­sno na kon­kurs kod UN za 60 pa­ke­ta u gra­đe­vin­skom ma­te­ri­ja­lu i sred­stva za ku­po­vi­nu 30 ku­ća. Kon­kurs je otvo­ren do 6. apri­la.  O pred­lo­gu Lo­kal­nog ak­ci­o­nog pla­na za raz­voj omla­din­skog pred­u­zet­ni­štva Op­šti­ne Ru­ma, od 2011. do 2013. go­di­ne, go­vo­rio je pred­sed­nik op­šti­ne Go­ran Vu­ko­vić:

Ve­li­ki broj ne­za­po­sled­nih je me­đu mla­di­ma do 30 go­di­na. Ovaj do­ku­ment je te­melj­no raz­ra­đen, tu je pre­sek sta­nja sa prav­ci­ma u ko­ji­ma tre­ba usme­ra­va­ti ak­tiv­no­sti: od stva­ra­nja in­du­strij­ske zo­ne do omla­din­skog pred­u­zet­ni­štva.

Je­le­na Ar­se­no­vić, član Op­štin­skog ve­ća, na­gla­si­la je da je do­ku­ment ra­di­la agen­ci­ja ”Bu­di svoj čo­vek” iz Be­o­gra­da, u ti­mu su bi­li na­čel­nik za bu­džet, pred­stav­ni­ci Klu­ba pri­vred­ni­ka, Kan­ce­la­ri­je za mla­de, a osnov­ni cilj je za­po­šlja­va­nje mla­dih, s ak­cen­tom na sa­mo­za­po­šlja­va­nju.

Usvo­jen je Plan de­tanj­ne re­gu­la­ci­je ”Park – šu­ma Bor­ko­vac”, uz na­po­me­nu di­rek­to­ra ”Pla­na” Ta­tja­ne Mar­ko­vić da je to­kom jav­nog uvi­da pri­sti­glo de­set pri­med­bi i sve su se od­no­si­le na eko­lo­gi­ju. Za­me­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne Dra­gan Kar­daš pod­se­tio je da će, u okvi­ru ovog pla­na,  Ru­ma ove go­di­ne ko­nač­no do­bi­ti ba­zen otvo­re­no – za­tvo­re­nog ti­pa.

Ka­da je reč o sti­pen­di­ra­nju stu­de­na­ta, po iz­ja­vi na­čel­ni­ka Da­mjan­ču­ka, na kon­kurs se pri­ja­vi­lo 247 stu­de­na­ta, 30 njih ne is­pu­nja­va uslo­ve. Sti­pen­di­je tre­ba da bu­du na­gra­da za do­bre stu­den­te, ali i za one iz so­ci­jal­no ugro­že­nih po­ro­di­ca i po­ro­di­ca rom­ske po­pu­la­ci­je.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: