Tu­ga ume­sto kon­cer­ta

Ume­sto po­pu­lar­nih pe­sa­ma i spek­ta­ku­lar­nog kon­cer­ta ko­je je tra­gič­no pre­mi­nu­li po­pu­lar­ni pe­vač Dar­ko Ra­do­va­no­vić svo­je­vre­me­no pla­ni­rao i že­leo da po­klo­ni ma­tu­ran­ti­ma i svom vo­lje­nom gra­du, a ko­ji je bio na­ja­vljen

Cen­tar

Po­što je Car­ska pa­la­ta po­sta­la no­vi cen­tar gra­da, i epi­cen­tar noć­nih zbi­va­nja, bi­lo bi do­bro, na pla­tou is­pred lo­ka­li­te­ta, or­ga­ni­zo­va­ti pro­da­ju pa­pu­ča za pla­žu, šla­u­fa i čam­či­ća, le­pi­nji­ca, plje­ska­vi­ca, što

Zra­če­nje smart­fo­na

Ipak, ni­je lo­še zna­ti ko­ji ure­đa­ji naj­vi­še zra­če. Za­ni­mlji­vo je da naj­vi­še ra­di­ja­ci­je emi­tu­ju „<em>Mo­to­ro­li­ni“</em> ure­đa­ji, i to čak še­zde­set osam mo­de­la. Me­đu pr­vi­ma su i „<em>Bra­vo“ </em>i „<em>Ve­ri­zon Dro­id

Rot­kvi­ce su pra­ve vi­ta­min­ske bom­be

Rot­kvi­ce ni­su sa­mo uku­sne, već su i pu­ne vi­ta­mi­na i mi­ne­ra­la. One naš or­ga­ni­zam snab­de­va­ju ka­li­ju­mom, vi­ta­mi­nom C, se­le­nom i fol­nom ki­se­li­nom. Ka­ko bi du­že od dva da­na osta­le sve­že

Po­gi­nuo Dar­ko Ra­do­va­no­vić

Pe­vač Dar­ko Ra­do­va­no­vić (36) i nje­gov  me­na­džer Alek­san­dar Mi­lo­še­vić (41) po­gi­nu­li su u te­škoj sa­o­bra­ćaj­noj ne­sre­ći ko­ja se u su­bo­tu uve­če do­go­di­la na obi­la­zni­ci oko Be­o­gra­da na de­lu pu­ta iz­me­đu

Ubio nevenčanu suprugu

– Pomoćnik ministra unutrašnjih poslova u Vladi SAO Slavonija, Baranja i Zapadni Srem iz ratnih devedesetih godina, a sada stanovnik Šida Bora Bogunović (60) ubio je popodne nevenčanu suprugu

Milioni za saobraćajnice

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - U ovom gradu  privodi se kraju projekat unapređenja vitalnih gradskih i seoskih putnih pravaca kojeg je odobrio i finansijski podržao Fond za kapitalna ulaganja Vojvodine. Projekat se

Granate – sekundarne sirovine !

Još od subote u dvorištu Milana Antonića u Laćarku smešteni su delovi oko 80 artiljerijskih granata različitih kalibara. Stručnjaci kažu da nema opasnosti jer u delovima granata nema eksploziva, a