• ponedeljak, 26. septembar 2022.
Stara Pazova

Srpska kuća fudbala počinje da živi

8. april 2011. godine

  U ve­le­lep­nom Sport­skom cen­tru Fud­bal­skog sa­ve­za Sr­bi­je u Sta­roj Pa­zo­vi, na­kon 22. sed­ni­ce Iz­vr­šnog od­bo­ra FSS, 15. mar­ta odr­ža­na je kon­fe­ren­ci­ja za no­vi­na­re, a…

SI­NI soft­ver po­klon ško­la­ma

8. april 2011. godine

  Pred­stav­ni­ci Cen­tra za ne­sta­lu i zlo­sta­vlja­nu de­cu iz Sta­re Pa­zo­ve u če­tvr­tak, 17. mar­ta u OŠ “Si­me­on Ara­nic­ki” odr­ža­li su pre­zen­ta­ci­ju SI­NI pro­gra­ma (si­gur­nost…

Savez amatera

5. april 2011. godine

Stara Pazova – Na vanrednoj skupštini razrešen je predsednik Saveza amatera opštine  Milan Vranješ i na njegovo mesto jednoglasno izabran Vladislav Pop, a za potpredsednicu…

1 44 45 46