• petak, 14. jun 2024.
Me­re ko­je će  po­kre­nu­ti Sr­bi­ju
Politika
0 Komentara

Me­re ko­je će po­kre­nu­ti Sr­bi­ju

4. maj 2012. godine

Tribina SNS u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci

Sremska Mitrovica – Jor­go­van­ka Ta­ba­ko­vić, pot­pred­sed­nik Glav­nog od­bo­ra  Srp­ske na­pred­ne stran­ke i dr Mi­len­ko Dže­le­to­vić, član GO i ko­or­di­na­tor Eko­nom­skog ti­ma SNS, pred­sta­vi­li su na tri­bi­ni u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, 20. apri­la, eko­nom­ski pro­gram svo­je stran­ke.
– Sva na­ša na­sto­ja­nja, zna­nja, mu­dro­sti i ono što že­li­mo da spro­ve­de­mo mo­ra da se ogle­da u bo­ljem ži­vo­tu naj­ve­ćeg bro­ja gra­đa­na. Za­to pred­sta­vlja­mo me­re ko­je ni­su spi­sak pra­znih  že­lja, na­pro­tiv, reč je o me­ra­ma ko­je u krat­kom ro­ku mo­gu da do­ne­su ušte­du re­pu­blič­kom bu­dže­tu od pre­ko dve mi­li­jar­de, sa­mo pri­me­nom za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma, spre­ča­va­njem da no­vac cu­ri kroz ne­na­pla­ći­va­nje po­re­za, sve­sno za­tva­ra­nje oči­ju vla­sti pred si­vom eko­no­mi­jom – re­kla je, uz osta­lo, Jor­go­van­ka Ta­ba­ko­vić.
Dr Mi­len­ko Dže­le­to­vić, ko­or­di­na­tor Eko­nom­skog sa­ve­ta i član Glav­nog od­bo­ra SNS, pod­se­tio je da ova stran­ka ima pro­gram eko­nom­skih ak­tiv­no­sti i me­ra ko­je će pred­u­ze­ti od­mah po pre­u­zi­ma­nju vla­sti. Ovaj pro­gram i me­re  pod­ra­zu­me­va­ju da već u pr­voj go­di­ni vr­še­nja vla­sti do­đe do kon­so­li­da­ci­je jav­nih fi­nan­si­ja i urav­no­te­že­nje bu­dže­ta.
– Udar­na pe­sni­ca ovih me­ra je za­kon o jav­nim na­bav­ka­ma, za ko­ji i evrop­ske ko­mi­si­je i ne­za­vi­sne in­sti­tu­ci­je ka­žu da kroz ko­rup­tiv­ne ka­na­le u Sr­bi­ji is­cu­ri bli­zu mi­li­jar­du evra. Ta­kav za­kon je SNS na­pra­vi­la, pre­da­la ga Skup­šti­ni Sr­bi­je, ali se ni­je na­šlo raz­u­me­va­nje da on bu­de iz­gla­san.S.Đ.-M.M.

Kam­pa­nja op­struk­ci­je kam­pa­nje

Pred­iz­bor­nu ka­ma­nju u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, na­ža­lost, obe­le­ža­va­ju po­stup­ci ko­ji se ne mo­gu na­zva­ti ni ko­rekt­nim, ni za­ko­ni­tim. Po­seb­ne mo­bil­ne eki­pe (nji­hov broj ni­je utvr­đen, ali ih je si­gur­no vi­še od jed­ne) an­ga­žo­va­ne su sa­mo za mu­nje­vi­to ski­da­nje pla­ka­ta SNS, usled če­ga se isti sa­mo pu­kim slu­ča­jem i ne­pa­žnjom  ovih eki­pa mo­gu da odr­že du­že od ne­ko­li­ko sa­ti. Na nji­ho­vo me­sto od­mah bi­va­ju za­le­plje­ni pla­ka­ti dru­gih stra­na­ka, sa­op­šte­no je iz GO SNS Srem­ska Mi­tro­vi­ca.

Jor­go­van­ka Ta­ba­ko­vić, pot­pred­sed­nik Glav­nog od­bo­ra  Srp­ske na­pred­ne stran­ke i dr Mi­len­ko Dže­le­to­vić, član GO i ko­or­di­na­tor Eko­nom­skog ti­ma SNS, pred­sta­vi­li su na tri­bi­ni u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, 20. apri­la, eko­nom­ski pro­gram svo­je stran­ke.
– Sva na­ša na­sto­ja­nja, zna­nja, mu­dro­sti i ono što že­li­mo da spro­ve­de­mo mo­ra da se ogle­da u bo­ljem ži­vo­tu naj­ve­ćeg bro­ja gra­đa­na. Za­to pred­sta­vlja­mo me­re ko­je ni­su spi­sak pra­znih  že­lja, na­pro­tiv, reč je o me­ra­ma ko­je u krat­kom ro­ku mo­gu da do­ne­su ušte­du re­pu­blič­kom bu­dže­tu od pre­ko dve mi­li­jar­de, sa­mo pri­me­nom za­ko­na o jav­nim na­bav­ka­ma, spre­ča­va­njem da no­vac cu­ri kroz ne­na­pla­ći­va­nje po­re­za, sve­sno za­tva­ra­nje oči­ju vla­sti pred si­vom eko­no­mi­jom – re­kla je, uz osta­lo, Jor­go­van­ka Ta­ba­ko­vić.
Dr Mi­len­ko Dže­le­to­vić, ko­or­di­na­tor Eko­nom­skog sa­ve­ta i član Glav­nog od­bo­ra SNS, pod­se­tio je da ova stran­ka ima pro­gram eko­nom­skih ak­tiv­no­sti i me­ra ko­je će pred­u­ze­ti od­mah po pre­u­zi­ma­nju vla­sti. Ovaj pro­gram i me­re  pod­ra­zu­me­va­ju da već u pr­voj go­di­ni vr­še­nja vla­sti do­đe do kon­so­li­da­ci­je jav­nih fi­nan­si­ja i urav­no­te­že­nje bu­dže­ta.
– Udar­na pe­sni­ca ovih me­ra je za­kon o jav­nim na­bav­ka­ma, za ko­ji i evrop­ske ko­mi­si­je i ne­za­vi­sne in­sti­tu­ci­je ka­žu da kroz ko­rup­tiv­ne ka­na­le u Sr­bi­ji is­cu­ri bli­zu mi­li­jar­du evra. Ta­kav za­kon je SNS na­pra­vi­la, pre­da­la ga Skup­šti­ni Sr­bi­je, ali se ni­je na­šlo raz­u­me­va­nje da on bu­de iz­gla­san.S.Đ.-M.M.

Kam­pa­nja op­struk­ci­je kam­pa­nje

Pred­iz­bor­nu ka­ma­nju u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, na­ža­lost, obe­le­ža­va­ju po­stup­ci ko­ji se ne mo­gu na­zva­ti ni ko­rekt­nim, ni za­ko­ni­tim. Po­seb­ne mo­bil­ne eki­pe (nji­hov broj ni­je utvr­đen, ali ih je si­gur­no vi­še od jed­ne) an­ga­žo­va­ne su sa­mo za mu­nje­vi­to ski­da­nje pla­ka­ta SNS, usled če­ga se isti sa­mo pu­kim slu­ča­jem i ne­pa­žnjom  ovih eki­pa mo­gu da odr­že du­že od ne­ko­li­ko sa­ti. Na nji­ho­vo me­sto od­mah bi­va­ju za­le­plje­ni pla­ka­ti dru­gih stra­na­ka, sa­op­šte­no je iz GO SNS Srem­ska Mi­tro­vi­ca.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: