• Monday, 29. May 2023.
Vre­me ja­ča­nja par­ti­je
Politika
0 Komentara

Vre­me ja­ča­nja par­ti­je

10. February 2012. godine

Du­šan Ba­ja­to­vić i Mi­lan Lat­ko­vić

Sremska Mitrovica – Grad­ski od­bor So­ci­ja­li­stič­ke par­ti­je Sr­bi­je u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci upri­li­čio je no­vo­go­di­šnji kok­tel na kom su pri­su­stvo­va­li pred­stav­ni­ci Po­kra­jin­skog od­bo­ra SPS na če­lu sa pred­sed­ni­kom Du­ša­nom Ba­ja­to­vi­ćem, pred­stav­ni­ci grad­skih od­bo­ra iz Sre­ma, a me­đu go­sti­ma bi­li su gra­do­na­čel­nik Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić i pred­sed­nik Skup­šti­ne gra­da Alek­san­dar Pro­da­no­vić. U pri­god­nom obra­ća­nju Mi­lan Lat­ko­vić, pred­sed­nik GO SPS Srem­ske Mi­tro­vi­ce i Du­šan Ba­ja­to­vić, pred­sed­nik PO SPS su po­ru­či­li da ova par­ti­ja sva­kim da­nom ja­ča,  da ima sve vi­še čla­no­va i iz­ra­zi­li na­du u uspeh na pred­sto­je­ćim iz­bo­ri­ma.

S.Đ.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.
%d bloggers like this: