• sreda, 17. jul 2024.
Ka­blo­vi za auto­mo­bi­le ši­rom sve­ta
Ekonomija
0 Komentara

Ka­blo­vi za auto­mo­bi­le ši­rom sve­ta

8. februar 2012. godine

Gra­do­na­čel­nik Ne­di­mo­vić u obi­la­sku pro­iz­vod­nih li­ni­ja

Sremska Mitrovica – Euro­cajt po­sta­je je­dan od ve­ćih po­slo­da­va­ca na te­ri­to­ri­ji gra­da i pri­mer jed­ne do­bre slo­ve­nač­ke in­ve­sti­ci­je na pro­sto­ru Srem­ske Mi­tro­vi­ce – iz­ja­vio je srem­sko­mi­tro­vač­ki gra­do­na­čel­nik Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić pri­li­kom pro­šlo­ne­delj­ne po­se­te pro­iz­vod­nim po­go­ni­ma „Euro­caj­ta“ u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.
Ka­ko is­ti­če di­rek­tor „Euro­caj­ta“ u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci Mi­lo­rad Pu­re­še­vić, ovo pred­u­ze­će pro­iz­vo­di do­vod­ne ka­blo­ve za gre­ja­če auto­mo­bil­skih se­di­šta, vo­la­na, re­tro­vi­zo­ra, pred­njih i zad­njih sta­ka­la i kli­ma ure­đa­ja auto­mo­bi­la „C“ i „E“ kla­se naj­po­zna­ti­jih svet­skih pro­iz­vo­đa­ča auto­mo­bi­la.
– Na­ši pro­iz­vo­di iz­vo­ze se na sve kon­ti­nen­te – na­vo­di Pu­re­še­vić.- Stal­no po­ve­ća­va­mo pro­iz­vod­nju i broj rad­ni­ka. Ove go­di­ne smo pri­mi­li 100 no­vih rad­ni­ka ta­ko da sa­da ima­mo 243 rad­ni­ka. Za­ra­da je na ni­vou pro­se­ka za­ra­da u pri­vre­di Sr­bi­je.
– Fir­ma je po­če­la s ra­dom sre­di­nom mar­ta 2008. go­di­ne. Po­če­lo se sa de­set rad­ni­ka i ta­da se ne­delj­no pro­iz­vo­di­lo 3.000 ka­blo­va – pod­se­ća Sne­ža­na Ja­no­še­vić iz „Euro­caj­ta“  i is­ti­če da se sa­da ne­delj­no pro­iz­vo­di 300.000 ko­ma­da ka­blo­va, uz plan po­ve­ća­nja pro­iz­vod­nje i iz­vo­za na 350.000 ka­blo­va ne­delj­no.

Pro­iz­vo­de za sve kon­tin­ten­te: Iz po­go­na „Euro­caj­ta“

– Že­leo sam da po­se­tim pred­u­ze­će ko­je ima naj­ve­ći rast za­po­šlja­va­nja u ovoj go­di­ni ka­da su za­po­sli­li oko sto­ti­nu no­vih rad­ni­ka. „Euro­cajt“ je deo si­ste­ma auto­mo­bil­ske in­du­stri­je ko­ja ra­di na pro­sto­ru Sr­bi­je na če­mu po­seb­no in­si­sti­ra­mo u po­sled­nje vre­me – iz­ja­vio je Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić i pod­se­tio da je „Euro­cajt“ bi­la pr­va kom­pa­ni­ja iz obla­sti auto­mo­bil­ske in­du­stri­je ko­ja je po­če­la s ra­dom u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci.
– Po­tom je sti­gao „La­mes“, a ja sa na­dam da će­mo u na­red­nih ne­ko­li­ko me­se­ci ima­ti još vi­še kom­pa­ni­ja iz obla­sti auto­mo­bil­ske in­du­stri­je – na­go­ve­stio je no­ve in­ve­sti­ci­je gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić to­kom po­se­te „Euro­caj­tu“.

Ž.Ne­go­va­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: