• četvrtak, 18. jul 2024.
Po­ro­di­li­šte do­bi­ja pet in­ku­ba­to­ra
Sremska Mitrovica
0 Komentara

Po­ro­di­li­šte do­bi­ja pet in­ku­ba­to­ra

21. decembar 2011. godine

Do­na­to­ri kraj in­ku­ba­to­ra u ko­ji­ma su pr­ve be­be

Sremska Mitrovica – U ak­ci­ji Hu­ma­ni­tar­nog fon­da B92 “Bit­ka za be­be”, srem­sko­mi­tro­vač­ka Op­šta bol­ni­ca do­bi­će ukup­no pet in­ku­ba­to­ra za Ode­lje­nje neo­na­to­lo­gi­je.  Pr­va dva in­ku­ba­to­ra, ko­ja su do­ni­ra­li „Do­mis en­te­ri­je­ri“ iz La­ćar­ka i Cen­tar za re­ci­kla­žu, već se ko­ri­ste na Ode­lje­nju neo­na­to­lo­gi­je. Tim po­vo­dom, pro­šle ne­de­lje je u Op­štoj bol­ni­ci odr­ža­na kon­fe­ren­ci­ja za no­vi­na­re, a po­tom su do­na­to­ri, or­ga­ni­za­to­ri ak­ci­je i pred­stav­ni­ci lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve po­se­ti­li i Ode­lje­nje neo­na­to­lo­gi­je.
Ka­ko je tom pri­li­kom iz­ja­vio pred­sed­nik Hu­ma­ni­tar­nog fon­da B92 Ve­ran Ma­tić, u okvi­ru ove ak­ci­je sve zdrav­stve­ne in­sti­tu­ci­je u Sr­bi­ji bi­će opre­mlje­ne po­treb­nim bro­jem in­ku­ba­to­ra.
– Ak­ci­ju smo po­če­li sa že­ljom da pri­ku­pi­mo 100 in­ku­ba­to­ra mi­sle­ći da je to mi­ni­mum ko­ji će re­ši­ti sve pro­ble­me. Ak­ci­ja se do­bro od­vi­ja pa već ima­mo 178 in­ku­ba­to­ra. Pre­ma po­da­ci­ma Mi­ni­star­stva zdra­vlja po­treb­no je vi­še od 200 in­ku­ba­to­ra i si­gu­ran sam da će­mo sve zdrav­stve­ne in­sti­tu­ci­je u Sr­bi­ji op­skr­bi­ti po­treb­nim bro­jem in­ku­ba­to­ra – iz­ja­vio je Ve­ran Ma­tić i na­ja­vio na­sta­vak ak­ci­je kroz na­bav­ku do­dat­ne opre­me za po­ro­di­li­šta.
– Ši­ri­će­mo ovu pri­ču i ka re­ša­va­nju pro­ble­ma na­ta­li­te­ta u Sr­bi­ji jer je po­treb­no si­stem­ski ne­što ura­di­ti u bor­bi za mno­go bo­lji so­ci­jal­ni i dru­štve­ni po­lo­žaj ro­di­te­lja. Po­sto­ji pro­stor da se ro­di­te­lji­ma, de­ci i be­ba­ma olak­ša ži­vot i to bi mo­rao da bu­de pri­ro­ri­tet sva­ke vla­de ali i gra­do­va, sa­me za­jed­ni­ce i dru­štva uop­šte – na­veo je Ma­tić. – Na­ma je bi­lo ja­ko va­žno da se pro­bu­di za­jed­ni­ca. Jer, pri­ča o pre­vre­me­no ro­đe­nim be­ba­ma je ne­ka­ko „ta­bu“. Svi iz­be­ga­va­ju o to­me da go­vo­re. Ro­di­te­lji jer im je te­ško, a zdrav­stve­ni rad­ni­ci zbog uslo­va u ko­ji­ma ra­de. Mi smo že­le­li da ova pri­ča bu­de te­ma za de­ba­tu i u to­me smo us­pe­li. Va­žno je da u te­škoj eko­nom­skoj i dru­štve­noj si­tu­a­ci­ji po­sto­ji so­li­dar­nost kom­ši­ja, su­gra­đa­na i svih u za­jed­ni­ci jer se sa­mo ta­ko mo­gu re­ši­ti kom­pli­ko­va­ni pro­ble­mi u jed­nom si­ro­ma­šnom dru­štvu ka­kvo je na­še.
Di­rek­tor Op­šte bol­ni­ce pi­ma­ri­jus dr Mi­ro­slav Ken­dri­šić ka­že da je do­na­ci­ja od pet in­ku­ba­to­ra od ve­li­kog zna­ča­ja za ovu usta­no­vu.
– Za pr­vih de­vet me­se­ci ima­li smo 1.133 ro­đe­ne be­be od ko­jih je 112 bi­lo pri­nu­đe­no da bu­de u in­ku­ba­to­ru. Reč je o pre­vre­me­no ro­đe­nim be­ba­ma ili oni­ma ko­je su sa bo­le­sti­ma ko­je se ja­vlja­ju pri ro­đe­nju. Za­to su in­ku­ba­to­ri zna­čaj­ni ne sa­mo za neo­na­to­lo­gi­ju, već za bol­ni­cu uop­šte – re­kao je dr Ken­dri­šić i ob­ja­snio da uz po­sto­je­će in­ku­ba­to­re ni do sa­da ni­je bi­lo ve­ćih pro­ble­ma, ali su oni do­tra­ja­li, dok su no­vi in­ku­ba­to­ri da­le­ko kva­li­tet­ni­ji i vi­še zna­če be­ba­ma.
Po re­či­ma gra­do­na­čel­ni­ka Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­sla­va Ne­di­mo­vi­ća, do­na­ci­ja u vi­du in­ku­ba­to­ra pri­mer je kla­sič­ne dru­štve­ne od­go­vor­no­sti kom­pa­ni­ja.
– Br­zo smo na­šli za­jed­nič­ki je­zik sa kom­pa­ni­ja­ma ko­je po­slu­ju u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Do­bru dru­štve­nu od­go­vor­nost po­ka­za­le su i no­ve kom­pa­ni­je ko­je že­le da se sa­ži­ve sa gra­dom, kao što je to Cen­tar za re­ci­kla­žu ko­ji će bi­ti na me­stu „Ma­tro­za“. Ovo je jed­na od nji­ho­vih pr­vih ak­tiv­no­sti, a ve­ru­jem da će naj­bo­lja ak­tiv­nost bi­ti da što pre kre­nu sa svo­jom in­ve­sti­ci­jom – re­kao je Ne­di­mo­vić i na­ja­vio no­ve pro­jek­te.- Na­red­ni za­jed­nič­ki pro­je­kat bi­će iz­grad­nja Si­gur­ne ku­će u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Sred­stva su već obez­be­đe­na u pot­pu­no­sti i re­a­li­zo­va­će se u pr­vom kvar­ta­lu na­red­ne go­di­ne. Po­red to­ga, Grad će na­sto­ja­ti da svo­jim sred­stvi­ma is­fi­nan­si­ra i ne­ke no­ve pro­jek­te u pod­sti­ca­nju na­ta­li­te­ta što će bi­ti vi­dlji­vo već po­čet­kom na­red­ne go­di­ne. Su­šti­na je da ni grad ne mo­že ni­šta sam da ura­di, ni kom­pa­ni­je ne mo­gu sa­me pod­ne­ti te­ret ak­ci­je, već sa­mo ako svi za­jed­no po­dr­ži­mo ne­ku ak­ci­ju, uspeh ne­će iz­o­sta­ti.
Pe­di­ja­tar neo­na­to­log dr Dra­ga­na Do­kić, šef Ode­lje­nja za no­vo­ro­đen­čad, pod­se­ti­la je da se go­di­šnje u mi­tro­vač­kom po­ro­di­li­štu ro­di do 1.500 be­ba od ko­jih oko 200 be­ba zah­te­va in­ten­ziv­no pra­će­nje i ne­gu, od­no­sno bo­ra­vak u in­ku­ba­to­ru.
– Pre­vre­me­no ro­đe­ne de­ce ima­mo od tri do če­ti­ri od­sto,  in­tra­u­te­ri­ni za­stoj ra­sta je u oko če­ti­ri od­sto slu­ča­je­va, pa su te be­be pr­ven­stve­no ko­ri­sni­ci in­ku­ba­to­ra. Tu su i osta­le be­be ko­ji­ma tre­ba pro­du­že­na adap­ta­ci­ja, ko­rek­ci­ja me­ta­bo­lič­kih po­re­me­ća­ja i dru­ga de­ca sa slič­nim po­tre­ba­ma i sta­nji­ma ko­ja ko­ri­gu­je­mo kod no­vo­ro­đen­ča­di – po­ja­sni­la je dr Dra­ga­na Do­kić.
Pre­o­sta­la tri in­ku­ba­to­ra bi­će do­pre­mlje­na po­čet­kom na­red­ne go­di­ne. Od to­ga su dva in­ku­ba­to­ra već upla­će­na iz sred­sta­va opor­tu­ni­te­ta u pra­vo­su­đu, dok će je­dan in­ku­ba­tor ku­pi­ti Kom­pa­ni­ja „Sir­mi­jum stil“.

Ž.Ne­go­va­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: