• petak, 1. mart 2024.
Ne­is­ko­ri­šćen pro­stor po­nu­di­ti tu­ri­sti­ma
Ekonomija
0 Komentara

Ne­is­ko­ri­šćen pro­stor po­nu­di­ti tu­ri­sti­ma

15. decembar 2011. godine

Raz­go­vo­ri na te­mu pla­ni­ra­nja

Slankamenački Vinogradi – Naj­ma­nja me­sna za­jed­ni­ca in­đij­ske op­šti­ne Slan­ka­me­nač­ki Vi­no­gra­di svo­ju raz­voj­nu šan­su vi­di u tu­ri­zmu. I ne sa­mo u vi­kend tu­ri­zmu – u ata­ru ovog se­la, na pa­di­na­ma Fru­ške go­re, ima mno­go vi­še  vi­ken­di­ca ne­go do­ma­ćin­sta­va u Vi­no­gra­di­ma. Na­i­me, po­sto­je šan­se za raz­voj vin­skog tu­ri­zma, po­du­nav­skog – uče­sni­ci me­đu­na­rod­ne du­nav­ske re­ga­te go­di­na­ma su na­vra­ća­li u ovo se­lo, a kroz Slan­ka­me­nač­ke Vi­no­gra­de pro­la­zi i evrop­ska bi­ci­kli­stič­ka sta­za.
– Tu­ri­zam pod­ra­zu­me­va do­bru in­fra­struk­tu­ru. U sa­rad­nji sa op­šti­nom ura­di­li smo deo pu­te­va, ne­dav­no je za­vr­še­no na­si­pa­nje Ja­no­ši­ko­ve uli­ca ko­ja spa­da u atar­ske pu­te­ve, osta­lo je da se ure­de Čme­li­ko­va i Ma­sa­ri­ko­va uli­ca. Slan­ka­me­nač­ki Vi­no­gra­di su tu, sko­ro na oba­li Du­na­va ali ne­ma­mo ni je­dan pri­la­zni put re­ci što smo pre­do­či­li nad­le­žni­ma u Di­rek­ci­ji za iz­grad­nju op­šti­ne In­đi­ja. Pri­vo­di­mo kra­ju re­vi­ta­li­za­ci­ju bu­na­ra kraj zgra­de Me­sne za­jed­ni­ce za po­tre­be ko­ri­sni­ka ove zgra­de, ka­že Jan­ko Ma­ho, pred­sed­nik Sa­ve­ta ove me­sne za­jed­ni­ce.
Vi­še go­di­na una­zad u Slan­ka­me­nač­kim Vi­no­gra­di­ma odr­ža­va­ju se „Pu­dar­ski da­ni“ ko­ji sve vi­še po­pri­ma­ju me­đu­na­rod­ni ka­rak­ter. Shod­no to­me op­šti­na i se­lo ra­di­li su re­kon­struk­ci­ju zgra­de me­sne za­jed­ni­ce, po­sta­vlje­na je stal­na po­zor­ni­ca i ure­đen sport­ski te­ren.

Zgra­da MZ u Slan­ka­me­nač­kim Vi­no­gra­di­ma

– Sa­ni­ran je krov na zgra­di, pro­me­nje­ni olu­ci, ure­đe­na fa­sa­da, sle­de­ći ko­rak je da se za­me­ni lo­ša elek­tro­in­sta­la­ci­ja. Na­i­me, u ovoj zgra­di na­la­ze se pro­sto­ri­je slo­vač­kog kul­tur­no-umet­nič­kog dru­štva, ško­le, do­ne­dav­no je bi­la po­šta. U zgra­di ima­mo de­set ne­is­ko­ri­šće­nih pro­sto­ri­ja, naj­vi­še u sprat­nom de­lu ko­je bi mo­gle da se re­kon­stru­i­šu i sta­ve u slu­žbu tu­ri­stič­ke po­nu­de. Is­pod ovog objek­ta na­la­zi se ve­li­ki, sta­ri vin­ski po­drum, s ob­zi­rom da je ovo vi­no­gra­dar­ski i vin­ski kraj, mo­gao bi da se is­ko­ri­sti u tu­ri­stič­ke svr­he, ka­že Ma­ho.
Na ovu te­mu pred­stav­ni­ci se­la raz­go­va­ra­li su sa di­rek­to­rom Op­štin­ske tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Bo­ri­som Pa­škom, do­go­va­ra­li se o pi­sa­nju pro­je­ka­ta sa ko­ji­ma bi mo­gli da kon­ku­ri­šu za sred­stva do­ma­ćih i ino­stra­nih fon­do­va. Jer, ovo ma­lo se­lo vi­di šan­su u ru­ral­nom raz­vo­ju i raz­vo­ju tu­ri­zma.

Z.G.S.

Naj­ma­nja me­sna za­jed­ni­ca in­đij­ske op­šti­ne Slan­ka­me­nač­ki Vi­no­gra­di svo­ju raz­voj­nu šan­su vi­di u tu­ri­zmu. I ne sa­mo u vi­kend tu­ri­zmu – u ata­ru ovog se­la, na pa­di­na­ma Fru­ške go­re, ima mno­go vi­še  vi­ken­di­ca ne­go do­ma­ćin­sta­va u Vi­no­gra­di­ma. Na­i­me, po­sto­je šan­se za raz­voj vin­skog tu­ri­zma, po­du­nav­skog – uče­sni­ci me­đu­na­rod­ne du­nav­ske re­ga­te go­di­na­ma su na­vra­ća­li u ovo se­lo, a kroz Slan­ka­me­nač­ke Vi­no­gra­de pro­la­zi i evrop­ska bi­ci­kli­stič­ka sta­za.
– Tu­ri­zam pod­ra­zu­me­va do­bru in­fra­struk­tu­ru. U sa­rad­nji sa op­šti­nom ura­di­li smo deo pu­te­va, ne­dav­no je za­vr­še­no na­si­pa­nje Ja­no­ši­ko­ve uli­ca ko­ja spa­da u atar­ske pu­te­ve, osta­lo je da se ure­de Čme­li­ko­va i Ma­sa­ri­ko­va uli­ca. Slan­ka­me­nač­ki Vi­no­gra­di su tu, sko­ro na oba­li Du­na­va ali ne­ma­mo ni je­dan pri­la­zni put re­ci što smo pre­do­či­li nad­le­žni­ma u Di­rek­ci­ji za iz­grad­nju op­šti­ne In­đi­ja. Pri­vo­di­mo kra­ju re­vi­ta­li­za­ci­ju bu­na­ra kraj zgra­de Me­sne za­jed­ni­ce za po­tre­be ko­ri­sni­ka ove zgra­de, ka­že Jan­ko Ma­ho, pred­sed­nik Sa­ve­ta ove me­sne za­jed­ni­ce.
Vi­še go­di­na una­zad u Slan­ka­me­nač­kim Vi­no­gra­di­ma odr­ža­va­ju se „Pu­dar­ski da­ni“ ko­ji sve vi­še po­pri­ma­ju me­đu­na­rod­ni ka­rak­ter. Shod­no to­me op­šti­na i se­lo ra­di­li su re­kon­struk­ci­ju zgra­de me­sne za­jed­ni­ce, po­sta­vlje­na je stal­na po­zor­ni­ca i ure­đen sport­ski te­ren.
– Sa­ni­ran je krov na zgra­di, pro­me­nje­ni olu­ci, ure­đe­na fa­sa­da, sle­de­ći ko­rak je da se za­me­ni lo­ša elek­tro­in­sta­la­ci­ja. Na­i­me, u ovoj zgra­di na­la­ze se pro­sto­ri­je slo­vač­kog kul­tur­no-umet­nič­kog dru­štva, ško­le, do­ne­dav­no je bi­la po­šta. U zgra­di ima­mo de­set ne­is­ko­ri­šće­nih pro­sto­ri­ja, naj­vi­še u sprat­nom de­lu ko­je bi mo­gle da se re­kon­stru­i­šu i sta­ve u slu­žbu tu­ri­stič­ke po­nu­de. Is­pod ovog objek­ta na­la­zi se ve­li­ki, sta­ri vin­ski po­drum, s ob­zi­rom da je ovo vi­no­gra­dar­ski i vin­ski kraj, mo­gao bi da se is­ko­ri­sti u tu­ri­stič­ke svr­he, ka­že Ma­ho.
Na ovu te­mu pred­stav­ni­ci se­la raz­go­va­ra­li su sa di­rek­to­rom Op­štin­ske tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Bo­ri­som Pa­škom, do­go­va­ra­li se o pi­sa­nju pro­je­ka­ta sa ko­ji­ma bi mo­gli da kon­ku­ri­šu za sred­stva do­ma­ćih i ino­stra­nih fon­do­va. Jer, ovo ma­lo se­lo vi­di šan­su u ru­ral­nom raz­vo­ju i raz­vo­ju tu­ri­zma.
Z.G.S.
Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: