• četvrtak, 18. avgust 2022.
Mi­trov­ča­ni  po­dr­ža­li Jan­ko­vi­ća
Politika
0 Komentara

Mi­trov­ča­ni po­dr­ža­li Jan­ko­vi­ća

15. decembar 2011. godine

Zo­ran Jan­ko­vić i Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić

Sremska Mitrovica – Po­be­da li­ste ko­ju je vo­dio Zo­ran Jan­ko­vić na iz­bo­ri­ma u Slo­ve­ni­ji, mo­gla bi ve­o­ma po­zi­tiv­no uti­ca­ti na pri­vred­nu sa­rad­nju Srem­ske Mi­tro­vi­ce i kom­pa­ni­ja iz „de­že­le“. Na­i­me, pri­li­kom po­se­te Slo­ve­ni­ji gde je pre­zen­to­vao mi­tro­vač­ke in­du­strij­ske zo­ne, gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić je uče­stvo­vao u pla­ni­nar­skom do­mu u Ko­men­di na iz­bor­nom sku­pu gra­do­na­čel­ni­ka Lju­blja­ne, a sa­da, ve­ro­vat­no, bu­du­ćeg pre­mi­je­ra Slo­ve­ni­je Zo­ra­na Jan­ko­vi­ća.
– Po me­ni, bi­lo je iz­u­zet­no va­žno da ne­ko s ovih pro­sto­ra po­dr­ži čo­ve­ka ko­ji je po­re­klom iz Sr­bi­je i ko­ji je iz­u­zet­no uspe­šan u Slo­ve­ni­ji. Sve­sni smo da je Srem­ska Mi­tro­vi­ca da­le­ko ma­nji grad od Lju­blja­ne, ali je va­žno što se i Zo­ran Jan­ko­vić u svom go­vo­ru, u kon­tek­stu raz­vo­ja Slo­ve­ni­je, osvr­nuo i na sa­rad­nju sa Sr­bi­jom – ka­že Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić.- Zbog kri­ze u Evrop­skoj Uni­ji, slo­ve­nač­ke kom­pa­ni­je tra­že pro­stor na raz­li­či­tim tr­ži­šti­ma, ta­ko da im je Sr­bi­ja iz­u­zet­no in­te­re­sant­na. Po­sto­je­ću sa­rad­nju mo­ra­mo is­ko­ri­sti­ti na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin ka­ko bi Srem­ska Mi­tro­vi­ca ima­la ko­rist kroz do­la­zak slo­ve­nač­kih in­ve­sti­to­ra, a slo­ve­nač­ke kom­pa­ni­je ko­rist od do­brih me­sta za ula­ga­nje i stva­ra­nje pro­fi­ta.
Uspeh iz­bor­ne li­ste Zo­ra­na Jan­ko­vi­ća, pot­pu­no no­ve op­ci­je na slo­ve­nač­koj po­li­tič­koj sce­ni, od­jek­nuo je ši­rom sve­ta.
– Zo­ran Jan­ko­vić je de­li­ma po­ka­zao šta se mo­že ura­di­ti i ka­ko ta­kvog gra­đa­ni Slo­ve­ni­je su mu da­li naj­ve­ću po­dr­šku – na­vo­di Ne­di­mo­vić i do­da­je da je uspeh li­ste Zo­ra­na Jan­ko­vi­ća mo­žda iz­ne­na­đe­nje sa­mo što se ti­če pred­iz­bor­nih is­tra­ži­va­nja jav­nog mnje­nja.- Ve­ruj­te, ta­mo lju­di pro­sto „di­šu“ za Zo­ra­na Jan­ko­vi­ća i si­gu­ran sam da će on ima­ti sa­mo pro­spe­ri­tet.
Ka­ko je Slo­ve­ni­ja ve­o­ma va­žan part­ner Srem­ske Mi­tro­vi­ce, na ru­ko­vod­stvu gra­da je da is­ko­ri­sti do­bre kon­tak­te sa Jan­ko­vi­ćem, kao i sa ru­ko­vod­stvi­ma Kam­ni­ka i Ko­men­de.
– Već za ne­ko­li­ko da­na oče­ku­je­mo i pr­ve kon­kret­ne do­go­vo­re u eko­nom­skoj obla­sti – na­ja­vlju­je Ne­di­mo­vić i do­da­je da je reč o slo­ve­nač­kim ula­ga­nji­ma u Srem­sku Mi­tro­vi­cu.

Ž.N.

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Leave a Reply

%d bloggers like this: