Ra­do­vi na ula­zu u Jer­ko­vi­će­vu uli­cu

Re­kon­stru­i­sa­na čvo­ri­šta olak­ša­va­ju po­sao

Ra­do­vi na ula­zu u Jer­ko­vi­će­vu uli­cu

Po­sled­njih me­se­ci ka­da se do­go­de ha­va­ri­je na vo­do­vod­noj mre­ži, bi­le one ve­li­ke ili ma­le, to zna­ju sa­mo oni po­tro­ša­či u či­joj bli­zi­ni se to do­go­di­lo. Po re­či­ma Bo­ri­vo­ja Bo­ži­ća, di­rek­to­ra JKP „Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja“ za­hva­lju­ju­ći to­me što su re­kon­stru­i­sa­li čvo­ri­šta u gra­du is­klju­ču­ju se sa­mo od­re­đe­ni kvar­to­vi. Dru­go, ka­da se ra­de re­dov­na ili po po­zi­vu gra­đa­na van­red­na is­pi­ra­nja mre­že ka­ko bi se sa­ču­vao po­tre­ban kva­li­tet vo­de za pi­će, ta­ko­đe se, za­hva­lju­ju­ći re­kon­stru­i­sa­nim čvo­ri­šti­ma, ra­di po uli­ca­ma. To je ono na šta mo­gu da uti­ču za­po­sle­ni u ovom jav­nom pred­u­ze­ću, me­đu­tim, ima ono­ga za šta tre­nut­no ne­ma re­še­nja.
– Ima­mo si­tu­a­ci­ju da se po­je­di­ni gra­đa­ni ža­le na ne­pri­jat­ne mi­ri­se u ku­pa­ti­li­ma ko­ji do­la­ze iz ka­na­li­za­ci­je. To je po­sle­di­ca ne­a­de­kvat­ne teh­nič­ke do­ku­men­ta­ci­je za ka­na­li­za­ci­o­nu mre­žu u In­đi­ji. Ovu in­ve­sti­ci­ju je vo­dio Sa­vet me­sne za­jed­ni­ce In­đi­ja u ko­jem su se­de­li ne­struč­ni lju­di. Išli su na to da se po sva­ku ce­nu sma­nje tro­ško­vi ne sa­gle­da­va­ju­ći ka­kve to mo­že da ima po­sle­di­ce. Na­i­me, ni je­dan kuć­ni pri­klju­čak ne­ma svoj re­vi­zi­o­ni šaht već je kuć­na ka­na­li­za­ci­ja di­rekt­no pri­klju­če­na na ulič­nu. Ka­da po­sto­ji re­vi­zi­o­ni šaht po Od­lu­ci o ka­na­li­za­ci­ji „Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja“ je du­žna da odr­ža­va ulič­nu mre­žu sve do re­vi­zi­o­nog šah­ta sva­kog ko­ri­sni­ka. Uko­li­ko ne po­sto­ji taj re­vi­zi­o­ni šaht, mi ne mo­že­mo da raz­lu­či­mo šta je od­go­vor­nost JKP a šta je od­go­vor­nost ko­ri­sni­ka ka­na­li­za­ci­je. Da bi se to re­ši­lo tre­ba­ju ogrom­na sred­stva jer tre­ba ura­di­ti pre­se­ca­nje sva­kog kuć­nog pri­ključ­ka, sta­vi­ti ma­le re­vi­zi­o­ne otvo­re ko­ji bi omo­gu­ći­li ven­ti­la­ci­ju tih kuć­nih in­sta­la­ci­ja. To će­mo, po svoj pri­li­ci, po­stup­no re­ša­va­ti, ka­že Bo­ri­vo­je Bo­žić, di­rek­tor JKP „Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja“.
U ta­kvo jed­no po­stup­no re­ša­va­nje ve­li­kog pro­ble­ma ušlo je ovo jav­no pred­u­ze­će ka­da je od­lu­če­no da se sta­re azbest­ne ce­vi za­me­ne no­vim pla­stič­nim ko­je ne ugro­ža­va­ju kva­li­tet vo­de. U to­ku pro­šle ne­de­lje to se upra­vo ra­di­lo is­pred „Tre­i­dju­ni­ka“, od­no­sno na ula­zu u Uli­cu Du­ša­na Jer­ko­vi­ća či­ja se re­kon­struk­ci­ja pri­vo­di kra­ju a gde su, ta­ko­đe, za­me­nje­ne vo­do­vod­ne ce­vi.

Kategorije Inđija