• sreda, 21. februar 2024.
Pre­ko saj­ma do sa­rad­nje
Ekonomija
0 Komentara

Pre­ko saj­ma do sa­rad­nje

2. novembar 2011. godine

Đor­đe Bo­žić, ge­ne­ral­ni se­kre­tar Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re

Nova Pazova – Cilj nam je da oži­vi­mo pri­vred­nu ma­ni­fe­sta­ci­ju, jer je u tom de­lu Sre­ma pri­vre­da bu­kval­no naj­ja­ča. Uz to, tu po­sto­ji tra­di­ci­ja odr­ža­va­nja saj­mo­va, a Srem­ska pri­vred­na ko­mo­ra, kao re­gi­o­nal­na in­sti­tu­ci­ja,  ne sa­mo da se oda­zva­la or­ga­ni­za­ci­ji već je bi­la i ini­ci­ja­tor odr­ža­va­nja ovog saj­ma. Ko­mo­ra je i aso­ci­ja­ci­ja pri­vred­ni­ka za­to že­li­mo da ih oku­pi­mo i ani­mi­ra­mo na sa­rad­nju, raz­me­nu is­ku­sta­va i sve dru­go za šta su ova­kve ma­ni­fe­sta­ci­je pra­va pri­li­ka – re­kao je Đor­đe Bo­žić, ge­ne­ral­ni se­kre­tar Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re o pred­sto­je­ćem Re­gi­o­nal­nom saj­mu pri­vre­de u No­voj Pa­zo­vi.
Pod­se­ća­mo, No­va Pa­zo­va će 30., 31. ok­to­bra i 1. no­vem­bra, bi­ti do­ma­ćin mno­go­broj­nim iz­la­ga­či­ma iz re­gi­o­na, re­pu­bli­ke i ino­stran­stva. Re­gi­o­nal­ni sa­jam pri­vre­de odr­ža­će se u or­ga­ni­za­ci­ji Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re i Op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va, a uz po­kro­vi­telj­stvo Po­kra­jin­skog se­kre­ta­ri­ja­ta za pri­vre­du Voj­vo­di­ne. Oče­ku­je se da će na saj­mu uče­stvo­va­ti iz­la­ga­či iz Sre­ma ali i mno­go ši­reg pod­ruč­ja. Na­i­me, or­ga­ni­za­to­ri­ma sti­žu po­tvr­de i na­ja­ve do­la­ska iz­la­ga­ča iz ino­stran­stva, za­to bi ovaj sa­jam mo­gao bi­ti na­zvan i me­đu­na­rod­ni pri­vred­ni sa­jam.
– Je­ste da su te­ška vre­me­na, je­ste da je po­slo­va­nje ta­kvo ka­kvo je, ali mi­sli­mo da će­mo saj­mom ura­di­ti ne­što no­vo. Mi že­li­mo da pre­ne­se­mo ne­ka is­ku­stva pri­vred­ni­ci­ma, a bi­će ih mno­go jer oče­ku­je­mo sto­ti­nak iz­la­ga­ča. Sem iz­lo­žbe­nog de­la sa­jam će ima­ti i edu­ka­tiv­ni deo, od­no­sno ra­zna struč­na pre­da­va­nja, su­sre­te pri­vred­ni­ka, pre­zen­ta­ci­je. U pla­nu je, na pri­mer, pre­zen­ta­ci­ja o ko­mo­ri i ko­mor­skim ak­tiv­no­sti­ma, sa­zna­nji­ma u ra­du do ko­jih smo do­šli na ovom i te­re­ni­ma dru­gih re­gi­o­na. Oče­ku­je­mo da udar­ni dan bu­de po­ne­de­ljak, 31. ok­to­bar, jer ta­da će, sma­tra­mo, do­ći naj­vi­še lju­di. Za taj dan smo po­zva­li pred­stav­ni­ke svih re­gi­o­nal­nih ko­mo­ra iz ze­mlje i okru­že­nja da bu­du go­sti. Bi­će to i pri­li­ka da pri­vred­ni­ci raz­me­ne is­ku­stva, po­nu­de svo­je pro­iz­vo­de i us­po­sta­ve sa­rad­nju – ka­že Bo­žić.
Istog da­na pla­ni­ra­no je da po­me­nu­tu pre­zen­ta­ci­ju odr­ži Srem­ska pri­vred­na ko­mo­ra. To­kom pre­zen­ta­ci­je pri­vred­ni­ci će se upo­zna­ti  šta sve re­gi­o­nal­na ko­mo­ra pru­ža, a ta­ko­đe upu­ti­će ih ka­ko da us­po­sta­ve  kon­kret­ne od­no­se sa part­ne­ri­ma u ze­mlji i ino­stran­stvu.

S.Đ.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: