• ponedeljak, 15. jul 2024.
No­vem­bar­ska na­gra­da dr Bran­ku Pe­ru­no­vi­ću
Sremska Mitrovica
0 Komentara

No­vem­bar­ska na­gra­da dr Bran­ku Pe­ru­no­vi­ću

16. novembar 2011. godine

De­talj sa sed­ni­ce Skup­šti­ne gra­da

Ve­ći­nom gla­so­va od­bor­ni­ka Skup­šti­ne gra­da pri­hva­ćen je pred­log re­še­nja ko­mi­si­je za do­de­lu na­gra­da i jav­nih pri­zna­nja Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca da ovo­go­di­šnju No­vem­bar­sku na­gra­du do­de­le dr Bran­ku Pe­ru­no­vi­ću, di­rek­to­ru „Po­li­kli­ni­ke Pe­ru­no­vić“ u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. U obra­zlo­že­nju je na­ve­de­no da se na­gra­da do­de­lju­je za iz­u­zet­ne re­zul­ta­te po­stig­nu­te u svo­joj pro­fe­si­ji i do­broj or­ga­ni­za­ci­ji i struč­no­sti le­če­nja i spro­vo­đe­nja zdrav­stve kul­tu­re. Ina­če, na­gra­da pod­ra­zu­me­va di­plo­mu i nov­ča­ni iz­nos od sto hi­lja­da di­na­ra, a shod­no Sta­tu­tu gra­da do­de­lju­je se sva­ke dru­ge go­di­ne.
Ovo­go­di­šnji do­bit­nik Pla­ke­te Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca je pro­fe­sor Da­ni­lo Kr­ti­nić, tre­ner Atlet­skog klu­ba „Sir­mi­jum“ i re­pre­zen­ta­ci­je Sr­bi­je, ko­ji je po re­zul­ta­ti­ma ko­je po­sti­že sa svo­jim atle­ti­ča­ri­ma u sa­mom vr­hu ne sa­mo atle­ti­ke Sr­bi­je, ne­go Evro­pe i sve­ta i ko­ji je sa svo­jim spor­ti­sti­ma uče­snik na po­sled­nje dve Olim­pi­ja­de u Ati­ni i Pe­kin­gu, re­če­no je u obra­zlo­že­nju.
Sem ovog, od­bor­ni­ci su raz­ma­tra­li i usvo­ji­li pred­log od­lu­ke o mre­ži osnov­nih ško­la na te­ri­to­ri­ji gra­da, od­lu­ku o uvo­đe­nju sa­mo­do­pri­no­sa na pod­ruč­ju MZ Sa­laš No­ćaj­ski za pe­ri­od od 1. ja­nu­a­ra 2012. do 31. de­cem­bra 2016. go­di­ne. Ka­ko ko­nač­nu od­lu­ku o ovo­me do­no­se gra­đa­ni iz­ja­šnja­va­njem na re­fe­ren­du­mu, do­ne­ta je i od­lu­ka o nje­go­vom ras­pi­si­va­nju na pod­ruč­ju ove me­sne za­jed­ni­ce ko­ji će se odr­ža­ti 26. i 27. no­vem­bra ove go­di­ne u pro­sto­ri­ji­ma me­sne za­jed­ni­ce.
Da­ta je i sa­gla­snost na iz­ve­štaj o re­a­li­za­ci­ji go­di­šnjeg pla­na ra­da PU „Pče­li­ca“, kao i na do­pu­nu pred­škol­skog pro­gra­ma ove usta­no­ve, te sa­gla­snost na pro­gram ra­da za 2011/2012. go­di­nu.
Pri­hva­ćen je i iz­ve­štaj o iz­vr­še­nju od­lu­ke o bu­dže­tu za de­vet me­se­ci ove go­di­ne. Ras­ho­di bu­dže­ta za te­ku­ću go­di­nu pla­ni­ra­ni su u vi­sni pla­ni­ra­nih pri­ho­da od 1,7 mi­li­jar­di di­na­ra, a za de­vet me­se­ci iz­vr­še­ni su sa 56,41 od­sto, dok je ostva­re­nje te­ku­ćih pri­ho­da sa 57,47 od­sto i oni su u od­no­su na isti pe­ri­od pret­hod­ne go­di­ne no­mi­nal­no vi­ši za 1,70 pro­ce­na­ta.
Od­bor­ni­ci su, ta­ko­đe, usvo­ji­li i od­lu­ku o re­gre­si­ra­nju tro­ško­va bo­rav­ka de­ce u pred­škol­skoj usta­no­vi.
Ka­ko je is­ta­kla re­sor­na na­čel­ni­ca Na­ta­ša Kop­čić, na ovaj na­čin lo­kal­na sa­mo­u­pra­va je že­le­la da po­mog­ne svim ro­di­te­lji­ma, od­no­sno sta­ra­te­lji­ma či­ja de­ca do­bi­ja­ju de­či­ji do­da­tak mo­gu da do­bi­ju i re­gre­si­ran bo­ra­vak u Pred­škol­skoj usta­no­vi „Pče­li­ca“.
– Reč je o de­ci či­ji su ro­di­te­lji ili sta­ra­o­ci ko­ri­sni­ci ma­te­ri­jal­ne po­mo­ći, ili su to de­ca sa smet­nja­ma u raz­vo­ju, a njih je oko 250 – re­kla je na­čel­ni­ca Kop­čić, pod­se­ća­ju­ći da u Pred­škol­skoj usta­no­vi „Pče­li­ca“ ima vi­še od dve hi­lja­de de­ce i da oni pla­ća­ju sa­mo 20 po­sto od eko­nom­ske ce­ne, dok se 80 po­sto re­gre­si­ra iz grad­skog bu­dže­ta.
Na ovoj sed­ni­ci za v.d. di­rek­to­ra Mu­ze­ja Sre­ma iza­bra­na je Ja­sna Da­vi­do­vić, a za di­rek­to­ra Isto­rij­skog ar­hi­va „Srem“ ime­no­va­na je Ja­sna Ar­ba­nas, na pe­ri­od od če­ti­ri go­di­ne, ko­ja je i do sa­da oba­vlja­la tu du­žnost.

J.Z. – S.M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: