• nedelja, 14. jul 2024.
Više starih traži pomoć
Sremska Mitrovica
0 Komentara

Više starih traži pomoć

12. oktobar 2011. godine

Sne­ža­na Sta­ni­sa­vlje­vić

Cen­tra za so­ci­jal­ni rad “Sa­va” to­kom go­di­ne pru­ži usluge za 1.300 sta­rih oso­ba­. Ove uslu­ge se kre­ću od ostva­ri­va­nja pra­va na nov­ča­no so­ci­jal­nu po­moć, do­dat­ka za tu­đu ne­gu i po­moć, do sme­šta­ja u do­mo­ve, sta­ra­telj­stva ili re­ša­va­nja po­re­me­će­nih po­ro­dič­nih od­no­sa, sa­op­šte­no je po­vo­dom Me­đu­na­rod­nog da­na sta­rih 1. ok­to­bra.
Sne­ža­na Sta­ni­sa­vlje­vić, di­rek­tor­ka cen­tra do­da­je da će ok­to­bar­ske ak­tiv­no­sti ova so­ci­jal­na usta­no­va usme­ri­ti na rad­no obe­le­ža­va­nju me­đu­na­rod­nog da­na, ali i na po­nov­no skre­ta­nje pa­žnje  na po­te­ško­će sa ko­ji­ma ži­ve mno­gi sta­ri­ji od 65 go­di­na. Me­đu ak­tiv­no­sti­ma će bi­ti obi­la­zak ko­ri­sni­ka u gra­du i se­li­ma što će bi­ti pri­li­ka za sa­gle­da­va­nje nji­ho­vih po­tre­ba.
Oko 248 ko­ri­sni­ka ostva­ru­je pra­vo na po­moć i ne­gu u ku­ći od če­ga ih je 200 u se­li­ma i 49 u gra­du. Oni lju­di ži­ve bez srod­ni­ka ili im naj­bli­ži  ne mo­gu da po­mog­nu ta­ko da su upu­će­ni na cen­tar za so­ci­jal­ni rad i ge­ron­to­do­ma­ći­ce. Zah­te­va za ra­znim vi­do­vi­ma po­mo­ći sta­ri­ma sve je vi­še, po­ru­ču­ju iz Cen­tra za so­ci­jal­ni rad “Sa­va”.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: