• četvrtak, 21. septembar 2023.
Či­je su rum­ske nji­ve?
Ekonomija
0 Komentara

Či­je su rum­ske nji­ve?

12. oktobar 2011. godine

Nenad Borović

Ruma – Kao što to če­sto bi­va, ka­da se to naj­ma­nje oče­ki­va­lo – za­pe­lo je naj­vi­še. Reč je o Skup­štin­skom za­se­da­nju u Ru­mi, 30. sep­tem­bra, i te­mi ko­ja je na­o­ko iz­gle­da­la be­za­zle­no – Pro­gram za­šti­te, ure­đe­nja i ko­ri­šće­nja po­ljo­pri­vred­nog ze­mlji­šta Op­šti­ne Ru­ma za 2011. go­di­nu. Pro­gram, kao i sva­ki pro­gram, sem po­da­ta­ka o ka­ta­star­skim op­šti­na­ma i po­vr­ši­ni Op­šti­ne Ru­ma od 582 kva­drat­na ki­lo­me­tra, ni­je nu­dio ve­ća iz­ne­na­đe­nja. Ona, iz­ne­na­đe­nja, i to za mno­ge fra­pant­na, sti­gla su to­kom ras­pra­ve, ka­da se go­vo­ri­lo ona­ko ”iz­me­đu re­do­va”. Ne­ki, opo­zi­ci­ja, su to svr­sta­li u ka­te­go­ri­ju ”ve­ro­va­li ili ne”, oni dru­gi, po­zi­ci­ja, slo­ži­li su se s isti­nom da Op­šti­na i Re­pu­bli­ka tr­pe ve­li­ku ma­te­ri­jal­nu šte­tu jer deo ”Rum­ske pe­tlje”, to jest idu­strij­ske zo­ne, mno­gi ra­de ”na di­vlje”, baš tu, po­kraj auto­pu­ta.
Sa go­vor­ni­ce je na ovu te­mu go­vo­rio Ne­nad Bo­ro­vić (DS), do­sko­ra­šnji pred­sed­nik SO Ru­ma. Uz op­šte na­po­me­ne da je u rum­skoj op­šti­ni oko 58 hi­lja­da hek­ta­ra ze­mlje, da je od to­ga 41 hi­lja­da ora­ni­ca, i da su naj­ve­ći pro­blem usit­nje­ne par­ce­le, za­pu­šte­ni od­vod­ni ka­na­li kao i od­o­ra­va­nje atar­skih pu­te­va, usle­di­lo je i ono ”ali”:
-Ali, u zad­nje dve-tri go­di­ne, po­čev od 2009. go­di­ne, od ka­ko je Re­pu­bli­ka Sr­bi­ja da­la Op­šti­ni Ru­ma 200 hek­ta­ra ze­mlje kraj auto­pu­ta, šest lju­di i jed­no pred­u­ze­će uzur­pi­ra­li su tu ze­mlju, ostva­ru­ju ve­li­ku ma­te­ri­jal­nu ko­rist, a ne pla­ća­ju ni­ko­me ni­šta. Reč je o ”Ži­ro­vač­koj ora­ni­ci” ko­ja se pro­te­že na 200 hek­ta­ra. Da su pla­ti­li za­kup, ov­de se mo­gao ostva­ri­ti pri­hod od naj­ma­nje 200 hi­lja­da evra. Da­kle, ošte­će­na je Re­pu­bli­ka Sr­bi­ja, ali i Op­šti­na Ru­ma za bar 80 hi­lja­da evra. Bru­tal­no se kr­še svi pro­pi­si, ovo je bru­tal­na oti­ma­či­na, na­dam se da ni­ko u Op­šti­ni ni­ko­me ni­je dao do­zvo­lu za to. Op­štin­ski jav­ni pra­vo­bra­ni­lac je to­kom pro­šle go­di­ne re­a­go­vao, pod­ne­te su i ne­ke kri­vič­ne pri­ja­ve.
Na­rav­no, usle­di­la je ka­no­na­da op­tu­žbi.
Naj­gla­sni­ji je bio Želj­ko Do­šen (SRS):
-Na vla­sti je DS i SPS, a ne SRS. Mi smo upo­zo­ra­va­li da se bes­prav­no ra­di ze­mlja na ”Rum­skoj pe­tlji”. To ze­mlji­šte je pre­ve­de­no u gra­đe­vin­sko, a sa­da se iz­da­je kao po­ljo­pri­vred­no i do­dao da je pi­ta­nju jed­no pred­u­ze­će, če­ti­ri po­ljo­pri­vred­ni­ka iz Ru­me, je­dan iz Vog­nja i je­dan iz Do­njih Pe­tro­va­ca i na­veo ih po ime­nu i pre­zi­me­nu.
Pe­tar Mi­lo­va­no­vić (SRS) je iz­neo sum­nje – ne­mo­gu­će da se ze­mlja ob­ra­đu­je tri go­di­ne, a da ni­ko ni­šta ni­je znao.
-13. ok­to­bra pro­šle go­di­ne OJP je pod­neo kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv jed­nog po­ljo­pri­vred­ni­ka i osta­lih NN li­ca jer su ”pro­tiv­prav­no pre­u­ze­li ze­mlji­šte i ostva­ri­li pro­tiv­prav­nu ko­rist”. Ni­je im ze­mlju dao Bo­ro­vić, vi me op­tu­žu­je­te a ni­sam čak ni član te ko­mi­si­je za ras­pi­si­va­nje li­ci­ta­ci­je. A sud­bi­na tih kri­vič­nih pri­ja­va – pa, vi­de­će­mo-re­kao je Bo­ro­vić.
U ras­pra­vu se uklju­čio i Đor­đe Var­ni­čić, član Ko­mi­si­je za li­ci­ta­ci­ju: ”Ne ra­di se o tri, već o dve go­di­ne od ka­ko su po­me­nu­ti ušli sa­mo­volj­no u po­sed, ta ze­mlja pri­pa­da Mi­ni­star­stvu po­ljo­pri­vre­de, od­no­sno Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji, sla­li smo do­pis Mi­ni­star­stvu, još ni­je sti­gao od­go­vor.”
Šta će bi­ti sa kri­vič­nim pri­ja­va­ma – vi­de­će­mo.Valj­da će se usko­ro zna­ti či­je su rum­ske nji­ve.

K. Ku­zma­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: