• ponedeljak, 22. jul 2024.
Me­đu­na­rod­ni po­ljo­pri­vred­ni sa­jam
Ekonomija
0 Komentara

Me­đu­na­rod­ni po­ljo­pri­vred­ni sa­jam

28. septembar 2011. godine

Gradonačelnik Branislav Nedimović i ambasador Franc But na jednom od štandova

Veliki Radinci – U Ve­li­kim Ra­din­ci­ma kod Srem­ske Mi­tro­vi­ce, pro­šlog pet­ka, 16. sep­tem­bra, otvo­ren je pr­vi je­se­nji Me­đu­na­rod­ni po­ljo­pri­vred­ni sa­jam „Srem 2011“. Sa­jam je otvo­rio am­ba­sa­dor Slo­ve­ni­je u Sr­bi­ji Franc But, ko­ji je tom pri­li­kom iz­ra­zio oče­ki­va­nje da će Sr­bi­ja svoj pra­vi evrop­ski put za­po­če­ti već ove je­se­ni ili zi­me i po­ru­čio da u evrop­skim in­te­gra­ci­ja­ma Sr­bi­ja ima pu­nu po­dr­šku Slo­ve­ni­je.

Na sve­ča­nom otva­ra­nju saj­ma, či­ji je part­ner slo­ve­nač­ka op­šti­na Ko­men­da, go­ste me­đu ko­ji­ma je bio i v.d. pred­sed­ni­ka Pri­vred­ne ko­mo­re Voj­vo­di­ne Rat­ko Fi­li­po­vić, u ime or­ga­ni­za­to­ra po­zdra­vio je pred­sed­nik „Po­kre­ta za raz­voj Mi­tro­vi­ce“ Zo­ran Bo­gi­će­vić. On je na­ja­vio da će na­red­nih go­di­na ova sa­jam­ska ma­ni­fe­sta­ci­ja bi­ti još ve­ća i da će pre­ra­sti u pri­red­bu s du­gom tra­di­cijom.

Ambasador Slovenije Franc But otvara sajam

Gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić is­ta­kao da će grad uvek po­dr­ža­va­ti do­bre lo­kal­ne ini­ci­ja­ti­ve ko­je do­pri­no­se raz­vo­ju se­o­skih sre­di­na.

– Dra­go mi je što u Ve­li­kim Ra­din­ci­ma mo­gu da po­dr­žim jed­nu ve­o­ma do­bru lo­kal­nu ini­ci­ja­ti­vu, po­seb­no one ko­je su ve­za­ne za raz­voj po­ljo­pri­vre­de. Ve­li­ki Ra­din­ci su ide­al­no me­sto za to, me­sto gde mo­že mno­go to­ga da se ura­di, a vre­me pred na­ma će si­gur­no do­ne­ti no­vu afir­ma­ci­ju i ovog aero­dro­ma i Ve­li­kih Ra­di­na­ca uko­li­ko is­tra­je­te na ovo­me, a grad će vas uvek po­dr­ža­ti – re­kao je Ne­di­mo­vić.- Ovo pod­ruč­je je iz­u­zet­no za raz­voj po­ljo­pri­vre­de ko­ja je na­ša ve­li­ka raz­voj­na šan­sa i u na­red­nim go­di­na­ma mo­ra­mo, po­red pri­vla­če­nja stra­nih in­ve­sti­ci­ja, do­sta ura­di­ti i na raz­vo­ju po­ljo­pri­vre­de.

Prigodan program izveli su članovi KUD-a „Dositej Obradović“ iz Grgurevaca

Otva­ra­ju­ći sa­jam, am­ba­sa­dor Slo­ve­ni­je Franc But je pod­se­tio da Slo­ve­ni­ja, bez ika­kvih pi­ta­nja, da­je po­dr­šku Sr­bi­ji na pu­tu ka Evrop­skoj Uni­ji i da u Sr­bi­ji po­slu­je 1.400 slo­ve­nač­kih pred­u­ze­ća u ko­ji­ma ra­di oko 35.000 rad­ni­ka.

– Slo­ve­ni­ja in­ten­ziv­no, u svim sfe­ra­ma, bez ika­kvih pi­ta­nja, pod­u­pi­re Sr­bi­ju na pu­tu ka Evrop­skoj Uni­ji. Mi stvar­no že­li­mo i na­da­mo se će to ostva­ri­ti što pre, i da će Sr­bi­ja svoj pra­vi evrop­ski put za­po­če­ti ove je­se­ni ili ove zi­me – re­kao je am­ba­sa­dor But i pod­vu­kao da Slo­ve­ni­ja i Sr­bi­ja ima­ju iz­u­zet­no raz­vi­je­nu eko­nom­sku sa­rad­nju:

– Mi ov­de ima­mo oko dve mi­li­jar­de evra in­ve­sti­ci­ja, ov­de u Sr­bi­ji ra­di oko 1.400 slo­ve­nač­kih pred­u­ze­ća ko­ja za­po­šlja­va­ju oko 35.000 rad­ni­ka, a od to­ga je zna­ča­jan deo u Voj­vo­di­ni. Na­ša pred­u­ze­ća su još uvek ma­lo pri­sut­na u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ali se na­da­mo da će za go­di­nu-dve da­na slo­ve­nač­ka eko­no­mi­ja bi­ti da­le­ko pri­sut­ni­ja u ovom de­lu Voj­vo­di­ne. Kao am­ba­sa­dor sam o to­me ne­ko­li­ko pu­ta raz­go­va­rao sa gra­do­na­čel­ni­kom Ne­di­mo­vi­ćem i oče­ku­jem da se iz ovih raz­go­vo­ra „ro­de“ pro­jek­ti do­bri za obe stra­ne.

Zvanice i učesnici sajma na svečanom otvaranju

Na vi­še de­se­ti­na štan­do­va fir­mi iz Sr­bi­je i Slo­ve­ni­je, na sport­skom aero­dro­mu u Ve­li­kim Ra­din­ci­ma, to­kom tri da­na tra­ja­nja saj­ma pred­sta­vlje­ne su po­nu­de ba­na­ka, pro­iz­vo­đa­ča me­ha­ni­za­ci­je, mi­ne­ral­nih đu­bri­va, si­lo­sa, za­štit­nih mre­ža i dru­ge po­ljo­pri­vred­ne opre­me.

Ina­če, čla­no­vi „Po­kre­ta za raz­voj Mi­tro­vi­ce“ or­ga­ni­zo­va­li su sa­jam na­kon po­se­te ma­loj slo­ve­nač­koj op­šti­ni Ko­men­da gde se već pet go­di­na or­ga­ni­zu­je slič­na sa­jam­ska pri­red­ba, a ova slo­ve­nač­ka ko­mu­na je sprem­no pri­hva­ti­la da bu­de part­ner pr­vog je­se­njeg me­đu­na­rod­nog po­ljo­pri­vred­nog saj­ma „Srem 2011“.

Na otva­ra­nju saj­ma, pri­go­dan pro­gram iz­ve­li su čla­no­vi Kul­tur­no-umet­nič­kog dru­šta „Do­si­tej Ob­ra­do­vić“ iz Gr­gu­re­va­ca.

Ž.Ne­go­va­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: