Borivoje Bozić

Vo­de i na 40 ste­pe­ni


Borivoje Bozić

I u vre­lim jul­skim da­ni­ma op­šti­na In­đi­ja ne­ma pro­ble­ma sa vo­do­snab­de­va­njem. Re­kord­na po­tro­šnja vo­de za­be­le­že­na je 9.ju­la ka­da je pre­ma­še­no 10.500 ku­bi­ka. Naj­ve­ća po­tro­šnja u od­no­su na pro­seč­nu za­be­le­že­na je u Ma­ra­di­ku, po­ve­ća­nje je 18 od­sto, i u No­vom Slan­ka­me­nu.

- I ra­ni­jih go­di­na ape­lo­va­li smo na Slan­ka­men­ce da ne za­li­va­ju voć­nja­ke i vi­no­gra­de vo­dom za pi­će. Baš zbog to­ga je ospo­so­bljen je­dan bu­nar u Me­snoj za­jed­ni­ci ko­ji slu­ži u te svr­he. Me­đu­tim, zbog ne­ko­li­ci­ne ko­ji su za me­sec da­na po­tro­ši­li od 80 do 250 ku­bi­ka vo­de, u dva na­vra­ta do­šlo je do pa­da pri­ti­ska u mre­ži, ka­že Bo­ri­vo­je Bo­žić, di­rek­tor JKP “Vo­do­vod i ka­na­li­za­ci­ja“ ape­lu­ju­ći da se vo­da za pi­će ne tro­ši za za­li­va­nje voć­nja­ka.

U No­vom Slan­ka­me­nu uoče­no je još ne­što ve­za­no za po­tro­šnju vo­de.

- Ima na­zna­ka da je Do­bro­volj­no va­tro­ga­sno dru­štvo pu­ni­lo ci­ster­ne iz me­sne vo­do­vod­ne mre­že i pro­da­va­lo vi­ken­da­ši­ma. Skre­nu­li smo im pa­žnju da to ne či­ne, u su­prot­nom usle­di­će kri­vič­ne pri­ja­ve, ka­že Bo­žić.

Iako tem­pe­ra­tu­ra, ovih da­na ide i do 40 ste­pe­ni, pro­ble­ma sa vo­do­snab­de­va­njem ni­je bi­lo jer ka­pi­ci­te­ti obez­be­đu­ju 120 li­ta­ra u se­kun­di što je za ak­tu­el­ne po­tro­ša­če do­volj­no.

- Me­đu­tim, već sa­da mo­ra­mo da raz­mi­šlja­mo o no­vim iz­vo­ri­šti­ma jer u In­đi­ju sti­žu no­vi in­ve­sti­to­ri po­put “Grund­fo­sa“ i Teh­no­lo­škog par­ka ko­ji će sam tro­ši­ti vo­de ko­li­ko Be­ška i Kr­če­din za­jed­no, ka­že di­rek­tor “Vo­do­vo­da“ Bo­ri­vo­je Bo­žić.

Da bi to­kom ce­le go­di­ne gra­đa­ni ima­li ured­no snab­de­va­nje kva­li­tet­nom vo­dom za pi­će, po­me­nu­to jav­no pred­u­ze­će je kre­nu­lo sa re­kon­struk­ci­jom čvo­ri­šta. Od 27 čvo­ri­šta re­kon­stru­i­sa­no je 16.

Kategorije Inđija