• subota, 9. decembar 2023.
Ure­đe­nje i pro­ši­re­nje pu­ta
Sremska Mitrovica
0 Komentara

Ure­đe­nje i pro­ši­re­nje pu­ta

2. avgust 2011. godine

Početak radova

Manđelos – U pro­šli po­ne­de­ljak  po­če­lo je ure­đe­nje pu­ta u Man­đe­lo­su ko­ji ovo se­lo spa­ja sa su­sed­nim Le­ži­mi­rom i da­lje sa Srem­skom Mi­tro­vi­com. Pla­ni­ra­no je ne sa­mo ure­đe­nje oovg pu­ta već i nje­go­vo pro­ši­re­nje što je in­ve­sti­ci­ja ve­ća od 11 mi­li­o­na di­na­ra.

Ovu ak­ci­ju po­dr­ža­va Du­šan­ka Ivo­še­vić, le­kar­ka iz Man­đe­lo­sa. Ona sma­tra da je ovo je­dan od naj­va­žni­jih se­o­skih pu­te­va, bio je to­li­ko uzak da se na nje­mu vo­zi­la ni­su mo­gla za­o­bi­la­zi­ti. Sa­da će to bi­ti omo­gu­će­no.

– Vred­nost in­ve­sti­ci­je je ve­ća od 11 mi­li­o­na di­na­ra, ra­di se  pro­ši­re­nje sa­o­bra­ćaj­ni­ce na 6,5 me­ta­ra i mi se na­da­mo da će ovim bi­ti pot­pu­no re­šen pri­laz Man­đe­lo­su – re­kao je Bo­jan Ga­vrić, di­rek­tor JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca.

Dra­go Ku­sić, pred­sed­nik sa­ve­ta  Me­sne za­jed­ni­ce Man­đe­los pod­se­ća da je ovim ini­ci­ja­ti­va sa­ve­ta po­dr­ža­na a to će do­ve­sti da se ko­nač­no ure­di va­žan put ko­ji je du­go bio u ka­ta­stro­fal­nom sta­nju.

Za­vr­še­tak po­sla oče­ku­je se za 20 – tak da­na.

S.Đ. – M.M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: