• subota, 2. mart 2024.
Ob­no­va fon­ta­ne Ka­me­ni cvet
Politika
0 Komentara

Ob­no­va fon­ta­ne Ka­me­ni cvet

2. avgust 2011. godine

Fontana Kameni cvet

Po­kret “Mi­tro­vi­ca evrop­ska re­gi­ja” po­kre­nuo je ini­ci­ja­ti­vu za ob­no­vu fon­ta­ne Ka­me­ni cvet u grad­skom par­ku. Tim po­vo­dom u ne­de­lju su u cen­tru gra­da sa­ku­plja­ni pot­pi­si po­dr­ške ovoj ini­ci­ja­ti­vi.

Ma­ri­ja Vu­ru­na, član ovog po­kre­ta  pod­se­ća na du­go­go­di­šnju že­lju i sta­ri­jih i mla­đih Mi­trov­ča­na da se ova fon­ta­na ob­no­vi.

– Za­to je “Mi­tro­vi­ca evrop­ska re­gi­ja” po­kre­nu­la ovu ini­ci­ja­ti­vu. U sa­rad­nji sa “Vo­do­vo­dom” is­pi­ta­no je sta­nje si­ste­ma i mla­zni­ca i sa­da je sve u re­du. Pred­sto­je no­ve ak­ci­je oko ob­no­ve fon­ta­ne – re­kla je Ma­ri­ja Vu­ru­na.

Rad rad­ni­ka JKP “Vo­vo­dod” na fon­ta­ni pret­hod­nih da­na iza­zvao je in­te­re­so­va­nje Mi­trov­ča­na ko­ji su se oku­pi­li da vi­de ho­će li, na­kon du­gog ni­za go­di­na su­še, vo­da po­no­vo po­te­ći. I fon­ta­na je ra­di­la. Od Lju­bi­še Šu­la­ja, di­rek­to­ra Za­vo­da za za­šti­tu spo­me­ni­ka kul­tu­re u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci sa­zna­je­mo da će ta­ko bi­ti i ubu­du­će. Jer, fon­ta­na je spo­me­nik kul­tu­re.

Pronađen i popravljen kvar

– Fon­ta­na će ubu­du­će ra­di­ti. Pro­na­đen je kvar na do­vo­du vo­de ko­ji će rad­ni­ci Vo­vo­do­da uspe­šno ot­klo­ni­ti. Me­đu­tim, osta­je kom­plet­na kon­zer­va­ci­ja spo­me­ni­ka i to osta­je to­kom je­se­ni – na­ja­vio je Šu­la­ja.

Svo­je­vre­me­no su Mi­trov­ča­ni pe­ti­ci­jom, na ko­joj je bi­lo oko 400 pot­pi­sa od svih me­ro­dav­nih tra­ži­li da se fon­ta­ni Ka­me­ni cvet u par­ku Srem­ske Mi­tro­vi­ce vra­ti funk­ci­ja i ne me­nja iz­gled. Bi­lo je to u vre­me ure­đe­nja cen­tra gra­da i pe­šač­ke zo­ne ka­da se pro­ču­la vest da će “re­kon­struk­ci­ja ob­u­hva­ti­ti je­dan od sim­bo­la Mi­tro­vi­ce i pro­me­ni­ti mu iz­gled”. Na sre­ću ta­ko ni­je bi­lo, a  ini­ci­ja­ti­va Po­kre­ta Mi­tro­vi­ca evrop­ska re­gi­ja na­i­la­zi na po­dr­ške.

Simbol Srem­ske Mi­tro­vi­ce fon­ta­na Ka­me­ni cvet po­dig­nu­ta pr­vih go­di­na po­sle Dru­gog svet­skog ra­ta, rad je ru­ske ar­hi­tek­te Iri­ne Ne­po­ko­ji­čic­ki­je. Dru­štva srp­sko -ru­skog pri­ja­telj­stva hte­lo je da ovaj sim­bol gra­da no­si ime ove že­ne.

S.Đ. – M.M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: