• subota, 30. septembar 2023.
Do­bar pro­vod u gra­du na Sa­vi
Sremska Mitrovica
0 Komentara

Do­bar pro­vod u gra­du na Sa­vi

2. avgust 2011. godine

Predstavljen letnji program za mlade

Sremska Mitrovica – U okvi­ru pro­jek­ta “Le­to bez gra­ni­ca” u su­bo­tu, 15.ju­la u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, na grad­skoj pla­ži, odr­žan je tur­nir u ba­ske­tu za Mi­trov­ča­ne uz­ra­sta do osmog raz­re­da osnov­ne ško­le, a uve­če ve­li­ka žur­ka na pe­sku. Ovaj pro­je­kat bo­ga­tog sa­dr­ža­ja, ko­jeg sa 350 hi­lja­da di­na­ra fi­nan­si­ra Mi­ni­star­stvo omla­di­ne i spor­ta, or­ga­ni­zo­va­li su Upra­va za omla­di­nu i Kan­ce­la­ri­ja za mla­de uz po­dr­šku “Sir­mi­ju­mar­ta”, Omla­din­skog klu­ba gra­da, Eko­lo­škog klu­ba, i dru­gih. Uz po­me­nu­to bi­će odr­ža­ne pred­sta­ve, tur­ni­ri, ra­di­o­ni­ce na otvo­re­nom, ro­le­ri­ja­da i slič­ni sa­dr­ža­ji.

Na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re Mi­lo­rad Po­pa­dić, ko­or­di­na­tor Kan­ce­la­ri­je za mla­de ka­zao je da je cilj da se mla­di­ma pru­ži do­bar let­nji pro­vod.

– Pro­je­kat se na­sta­vlja 23. ju­la  ro­le­ri­ja­dom na ke­ju, a 29. ju­la je kon­cert or­ke­stra “Kri­sta­li”. Bo­ga­ti sa­dr­ža­ji  na­sta­vlja­ju se i to­kom av­gu­sta ta­ko da mla­di ne­će mo­ra­ti za­ba­vu da tra­že na stra­ni. Ina­če, pro­je­kat “Le­to bez gra­ni­ca” ob­u­hva­ta de­vet ak­tiv­no­sti od žur­ki do kon­ce­ra­ta i ra­di­o­ni­ca. Na­da­mo se da će pri­pre­mlje­no bi­ti in­te­re­sant­no za mla­de- sma­tra Po­pa­dić.

Omla­din­ski klub Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca po­čeo je re­a­li­za­ci­ju pro­jek­ta “Moj grad kroz objek­tiv”, re­kao je Da­ni­jel Će­to­je­vić, pred­stav­nik ovog klu­ba. Za­da­tak pro­jek­ta je afir­ma­ci­ja mla­dih ama­te­ra fo­to­gra­fa Srem­ska Mi­tro­vi­ca i oko­li­ne, a pro­je­kat je fi­nan­si­ran od stra­ne re­sor­nog mi­ni­star­stva.

– Ovo je pri­li­ka da mla­di fo­to­gra­fi is­ka­žu svo­ja vi­đe­nja mo­ti­va gra­da kroz objek­tiv. Ve­o­ma je va­žno mla­dim oso­ba­ma pru­ži­ti šan­su i omo­gu­ći­ti im da na ade­kva­tan na­čin po­ka­žu svo­je ve­šti­ne. Osta­li su­gra­đa­ni ko­ji ne­će uče­stvo­va­ti na ovom kon­kur­su, mo­ći će da vi­de ama­ter­ske fo­to­gra­fi­je na iz­lo­žbi fo­to­gra­fi­ja na Grad­skom tr­gu. Sve in­for­ma­ci­je za­in­te­re­so­va­ni mo­gu da na­đu na saj­to­vi­ma gra­da i omla­din­skog klu­ba i na por­ta­lu “Mlad grad” – re­kao je Će­to­je­vić.

S.Đ.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: