• nedelja, 19. maj 2024.
Pri­jem za vu­kov­ce i spor­ti­ste
Hronika | Ruma
0 Komentara

Pri­jem za vu­kov­ce i spor­ti­ste

12. jul 2011. godine

Sa svečanosti u Gradskoj kući

Ruma – U Grad­skoj ku­ći u Ru­mi, na Vi­dov­dan, 28. ju­na, or­ga­ni­zo­van je sve­ča­ni pri­jem za naj­u­spe­šni­je uče­ni­ke rum­skih osnov­nih i sred­njih ško­la, za spor­ti­ste i sport­ske eki­pe ko­ji su po­sti­gli naj­bo­lje re­zul­ta­te na okru­žnim, po­kra­jin­skim i re­pu­blič­kim sport­skim tak­mi­če­nji­ma.

Po­red uče­ni­ka i mla­dih spor­ti­sta, ovoj sve­ča­no­sti pri­su­stvo­va­li su nji­ho­vi ro­di­te­lji, pri­ja­te­lji, pro­fe­so­ri, di­rek­to­ri ško­la kao i tre­ne­ri spor­stkih eki­pa.

Do­de­lje­no je ukup­no 106 na­gra­da, 63 se od­no­si­lo na vu­kov­ce, na one sa naj­bo­ljim re­zul­ta­ti­ma to­kom osnov­nog i sred­njeg vas­pi­ta­nja i obra­zo­va­nja. Me­đu sport­skim eki­pa­ma bi­le su tri osnov­ne ško­le: ”Zmaj Jo­va Jo­va­no­vić”, ”Du­šan Jer­ko­vić” i ”Velj­ko Du­go­še­vić”.

Uče­ni­ci­ma i spor­ti­sti­ma na­gra­de su uru­či­li pred­sed­nik op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić i na­čel­nik Ode­lje­nja za dru­štve­ne de­lat­no­sti Sve­ti­slav Da­mjan­čuk.

Su­sre­ti sa va­ma uvek su ra­dost i za­do­volj­stvo, jer ste naj­bo­lji po uspe­hu u osnov­nim i sred­njim ško­la­ma. Po­red če­stit­ki, uru­ču­je­mo vam i po­klo­ne, to su knji­ge i sim­bo­lič­ni nov­ča­ni iz­no­si. Uz če­stit­ke na do­sa­da­šnjem tru­du, že­lim vam da i u na­stav­ku ško­lo­va­nja bu­de­te kao i sa­da – naj­bo­lji-po­ru­čio je Go­ran Vu­ko­vić.

Nov­ča­ne na­gra­de kre­ta­le su se u ra­spo­nu od hi­lja­du do de­vet hi­lja­da di­na­ra, ma­li vu­kov­ci pri­mi­li su tri, a oni ve­li­ki (iz sred­njih ško­la) pet hi­lja­da di­na­ra.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: