• sreda, 27. septembar 2023.
No­vo me­đu­op­štin­sko part­ner­stvo
Hronika | Beočin
0 Komentara

No­vo me­đu­op­štin­sko part­ner­stvo

20. jul 2011. godine

Karlovačka gimnazija

U ostva­ri­va­nje pe­to­go­di­šnjeg Pro­jek­ta odr­ži­vog lo­kal­nog raz­vo­ja, vred­nog 22 mi­li­o­na do­la­ra, ko­ji spro­vo­di Ame­rič­ka agen­ci­ja za eko­nom­ski raz­voj  USAID, ne­dav­no se uklju­čio i Be­o­čin, za­jed­no sa Gra­dom No­vim Sa­dom i op­šti­na­ma Te­me­rin i Srem­ski Kar­lov­ci. Spo­ra­zum o sa­rad­nji pot­pi­sa­li su, 5. ju­la, u Srem­skim Kar­lov­ci­ma, no­vo­sad­ski gra­do­na­čel­nik Igor Pa­vli­čić, pred­sed­ni­ci tri op­šti­ne mr Bog­dan Cve­jić, An­draš Gu­stonj i Mi­len­ko Fi­li­po­vić, a sve­ča­nom či­nu je pri­su­stvo­va­la i Me­ri Vor­lik, am­ba­sa­dor­ka SAD u Sr­bi­ji.

Pot­pi­si­va­njem ovog spo­ra­zu­ma, ka­ko se mo­glo ču­ti, for­mi­ra­no je me­đu­op­štin­sko part­ner­stvo, ko­je će se, po­red osta­log, ba­vi­ti iz­ra­dom za­jed­nič­kih tu­ri­stič­kih po­nu­da, pro­mo­ci­jom in­du­strij­skih zo­na, iz­grad­njom in­fra­struk­tu­re i raz­vo­jem ma­lih i sred­njih pred­u­ze­ća. Me­ri Vor­lik je is­ta­kla da op­šti­ne ko­je udru­žu­ju svo­je re­sur­se i zna­nje uvek br­že ra­stu i sna­žni­je na­stu­pa­ju u oštroj tr­ži­šnoj utak­mi­ci. Ina­če, part­ner­stvo oku­plje­no oko No­vog Sa­da je dru­go ta­kve vr­ste u Sr­bi­ji, u okvi­ru USAID-ovog Pro­jek­ta odr­ži­vog lo­kal­nog raz­vo­ja, a u na­red­nih go­di­nu i po da­na bi­će ih for­mi­ra­no još de­set.

Pot­pi­se na ovaj spo­ra­zum sta­vi­li su i di­rek­tor Pro­jek­ta odr­ži­vog lo­kal­nog raz­vo­ja u Sr­bi­ji Pi­ter Ep­štajn, kao i pred­stav­ni­ci Pri­vred­nog sa­ve­ta No­vog Sa­da i ne­vla­di­nog sek­to­ra. Di­rek­tor­ka Mi­si­je USAID Su­zan Fric je is­ta­kla da će ta or­ga­ni­za­ci­ja i da­lje po­dr­ža­va­ti ja­ča­nje ova­kvih me­đu­op­štin­skih i re­gi­o­nal­nih pro­je­ka­ta, u ci­lju udru­ži­va­nja po­ten­ci­ja­la za br­že i efi­ka­sni­je re­ša­va­nje lo­kal­nih pro­ble­ma.

Na sku­pu u Kar­lo­vač­koj gim­na­zi­ji, ta­ko­đe, na­gla­še­no je da će po­seb­no bi­ti pod­sti­can raz­voj tu­ri­zma, po­slov­nih i in­du­strij­skih zo­na, re­ša­va­nje pro­ble­ma vo­do­snab­de­va­nja i ot­pad­nih vo­da, kao i raz­voj op­tič­ke ko­mu­ni­ka­ci­o­ne mre­že. Vi­še pa­žnje će bi­ti po­sve­će­no i ob­no­vlji­vim iz­vo­ri­ma ener­gi­je, stva­ra­nju uslo­va za br­ži raz­voj ma­lih i sred­njih pred­u­ze­ća, kao i po­je­di­nih sek­to­ra po­ljo­pri­vred­ne pro­iz­vod­nje.

D. P.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: