• ponedeljak, 25. septembar 2023.
Bo­lji­tak za in­ve­sti­to­re i gra­đa­ne
Ekonomija
0 Komentara

Bo­lji­tak za in­ve­sti­to­re i gra­đa­ne

12. jul 2011. godine

Predstavnici Srema na svečanoj Skupštini NALED-a

Stan­dar­de po­volj­nog po­slov­nog okru­že­nja u Sr­bi­ji uve­la je 2007. go­di­ne Na­ci­o­nal­na ali­jan­sa za lo­kal­ni eko­nom­ski raz­voj (NA­LED) u sa­rad­nji sa Ame­rič­kom agen­ci­jom za me­đu­na­rod­ni raz­voj (USA­ID). Ser­ti­fi­ka­ci­ja je na­me­nje­na svim op­šti­na­ma i gra­do­vi­ma ko­je že­le da una­pre­de uslo­ve za po­slo­va­nje u svo­jim sre­di­na­ma, pri­vu­ku no­ve in­ve­sti­ci­je i pod­stak­nu raz­voj lo­kal­ne eko­no­mi­je. Sva­ka op­šti­na, uklju­če­na u pro­ces ser­ti­fi­ka­ci­ja, do­bi­ja kon­kret­ne pre­po­ru­ke ko­je je re­for­me po­treb­no da spro­ve­de ka­ko bi stvo­ri­la po­volj­no po­slov­no okru­že­nje ko­je pod­ra­zu­me­va efi­ka­snu ad­mi­ni­stra­ci­ju, tran­spa­ren­tu lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu, od­go­va­ra­ju­ću in­fra­struk­tu­ru i part­ner­ski od­nos pre­ma pri­vre­di.

Ka­ko je Srem po­stao re­gi­on sa naj­vi­še ser­ti­fi­kov­nih lo­kal­nih sre­di­na, o to­me ka­kva su oče­ki­va­nja, ali i do­sa­da­šnja is­ku­stva In­đi­je ko­ja je ra­ni­je do­bi­la ser­ti­fi­kat, za „Srem­ske no­vi­ne“ go­vo­re čel­ni­ci sre­di­na sa po­volj­nim po­slov­nim okru­že­njem.

 

Po­volj­ni uslo­vi po­slo­va­nja

Goran Ješić sa investitorima

– Sa­da, ka­da je  pro­ces do­bi­ja­nja ser­ti­fi­ka­ta za­vr­šen, to iz­gle­da do­sta la­ko, ali oni ko­ji su ga spro­vo­di­li u Kan­ce­la­ri­ji za lo­kal­ni eko­nom­ski raz­voj zna­ju šta su sve mo­ra­li da ura­de da ovo ostva­ri­mo – ka­že gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić.

Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca je ovaj pro­je­kat za­po­čeo pre bli­zu dve go­di­ne i to je pod­ra­zu­me­va­lo kom­plet­no pre­struk­tu­i­ra­nje lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ve­za­no za in­ve­sti­ci­je, pri­la­go­đa­va­nje ra­da in­ve­sti­to­ri­ma, ali i pro­me­ne u ko­mu­ni­ka­ci­ji sa gra­đa­ni­ma ko­je su ra­ni­je ostva­re­ne pre­ko uslu­žnog cen­tra.

– For­mi­ra­na je po­seb­na Kan­ce­la­ri­ja za lo­kal­ni eko­nom­ski raz­voj, usvo­je­na je stra­te­gi­ja raz­vo­ja gra­da, iz­vr­še­no kom­plet­no “uve­zi­va­nje” jav­nih pred­u­ze­ća i in­sti­tu­ci­ja u gra­du i ura­đen niz for­mal­nih stva­ri kao što su ne sa­mo iz­ra­da već i iz­gled grad­skog saj­ta i sa­dr­žaj grad­skog saj­ta. Da­ka­ko, ovaj pro­je­kat je ob­u­hva­tio i od­re­đe­ne kri­te­ri­ju­me u ko­mu­ni­ka­ci­ji sa  pri­vat­nim sek­to­rom – ob­ja­snio je mi­tro­vač­ki gra­do­na­čel­nik i is­ta­kao da je Ser­ti­fi­kat po­tvr­da da ostva­re­nog, ali on, sam po se­bi, ne zna­či ni­šta ako se za­po­če­te ak­tiv­no­sti ne na­sta­ve.

Gra­do­na­čel­nik is­ti­če i da do­ku­ment je­ste va­žan, jer kad do­la­ze in­ve­sti­to­ri od­mah pi­ta­ju da li je lo­kal­na sa­mo­u­pra­va ser­ti­fi­ko­va­na od stra­ne ne­ke dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je?

– Ser­ti­fi­kat do­ka­zu­je da ne­ka op­šti­na is­pu­nja­va sve uslo­ve da sa­ra­đu­je sa ino­stra­nim i do­ma­ćim in­ve­sti­to­ri­ma i uop­šte da uti­če na da­lji eko­nom­ski raz­voj. Oni ko­ji su do­de­li­li ser­ti­fi­ka­te će i da­lje pro­ve­ra­va­ti da li do­stig­nu­te uslo­ve ima­mo i da­lje – pod­se­ća Da­ni­je­la Me­đe­do­vić iz Kan­ce­la­ri­je za lo­kal­ni raz­voj.

 

Lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve – naj­bo­lji part­ner

Ne­po­sred­no po po­vrat­ku iz Be­o­gra­da, pi­ta­li smo pred­sed­ni­ka Op­šti­ne Ru­ma Go­ra­na Vu­ko­vi­ća šta će ovaj ser­ti­fi­kat zna­či­ti dru­goj stra­ni, od­no­sno bu­du­ćim in­ve­sti­to­ri­ma.

-Ser­ti­fi­kat pod­ra­zu­me­va ga­ran­ci­ju in­ve­sti­to­ri­ma, ko­ji se opre­de­le da in­ve­sti­ra­ju u Ru­mu, da će im lo­kal­na ad­mi­ni­stra­ci­ja bi­ti naj­bo­lji mo­gu­ći part­ner, a to zna­či da će skra­ti­ti ro­ko­ve za pri­ba­vlja­nje neo­p­hod­ne do­ku­men­ta­ci­je i in­ve­sti­to­ri će bi­ti u pri­li­ci da svo­ju in­ve­sti­ci­ju re­a­li­zu­ju na na­čin ko­ji je za njih naj­kva­li­tet­ni­ji. Op­štin­ske od­lu­ke, ko­je smo u ovom pro­ce­su do­ne­li, su ta­kve da omo­gu­ća­va­ju iz­na­la­že­nje naj­bo­ljih re­še­nja za in­ve­sti­to­re – ka­že Vu­ko­vić.

Na pi­ta­nje šta će sve ovo zna­či­ti za lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, pred­sed­nik Vu­ko­vić je is­ta­kao:

-To je naj­bo­lje re­še­nje za in­ve­sti­to­re, ali i za lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve. Naš je­di­ni i naj­zna­čaj­ni­ji cilj je za­po­šlja­va­nje, otva­ra­nje no­vih rad­nih me­sta. Mi u Ru­mi ima­mo in­du­strij­sku zo­nu ”Rum­ska pe­tlja”, ona je opre­mlje­na po­treb­nom in­fra­struk­tu­rom: put, stru­ja, ga­so­vod­na mre­ža… Lo­ka­ci­ja je go­to­vo ide­al­na za in­du­strij­ske i dru­ge po­go­ne, ta­ko da sa­da sa­svim sprem­no če­ka­mo in­ve­sti­to­re.

 

Okre­nu­ti gra­đa­ni­ma i in­ve­sti­to­ri­ma

Op­šti­na In­đi­ja je još pre pet go­di­na do­bi­la ser­ti­fi­kat Na­ci­o­nal­ne ali­jan­se za lo­kal­ni eko­nom­ski raz­voj kao op­šti­na sa po­volj­nim po­slov­nim okru­že­njem. Šta je bio uslov za do­bi­ja­nje ser­ti­fi­ka­ta, a šta je usle­di­lo na­kon to­ga, Go­ran Je­šić, pred­sed­nik op­šti­ne In­đi­ja ka­že:

– Ser­ti­fi­kat sam po se­bi ne zna­či ni­šta kao ni sam da­tum ula­ska u Evrop­sku uni­ju. Ali da bi se do­šlo do nje­ga, mo­ra­ju se, pre sve­ga, stvo­ri­ti od­re­đe­ni uslo­vi da bi bi­li bo­lji pre­ma svo­jim gra­đa­ni­ma, a sa­mim tim i pre­ma in­ve­sti­to­ri­ma. Naj­va­žni­je je bi­lo stvo­ri­ti po­volj­ne uslo­ve za stra­na ula­ga­nja. Prak­tič­no, to je ista pri­ča i sa Evrop­skom uni­jom. Mno­go je zna­čaj­ni­je spro­ve­sti od­re­đe­ne re­for­me za bo­lji­tak ži­vo­ta gra­đa­na ne­go od­re­di­ti sam da­tum ula­ska u EU, pod­vla­či pa­ra­le­le Je­šić.

Da je op­šti­na In­đi­ja za­slu­že­no do­bi­la ser­ti­fi­kat go­vo­re či­nje­ni­ce o do­la­sku stra­nih in­ve­sti­to­ra, čak i u go­di­na­ma kri­ze.

– Na­ša ad­mi­ni­stra­ci­ja je us­pe­la da is­ko­mu­ni­ci­ra sa in­ve­sti­to­ri­ma i u vre­me re­ce­si­je, da ih ube­di da osta­nu i in­ve­sti­ra­ju ov­de, da im iza­đu u su­sret sa ra­znim pa­ke­ti­ma po­dr­ške, da gra­de i upo­sle gra­đa­ne In­đi­je pa i ce­log Sre­ma, ka­že Go­ran Je­šić.

Ka­da je reč o od­no­su pre­ma gra­đa­ni­ma, još 2002. go­di­ne lo­kal­na za­jed­ni­ca je otva­ra­njem pri­jem­nog ode­lje­nja, ne­ke vr­ste uslu­žnog cen­tra, iz osno­va pro­me­ni­la od­nos pre­ma gra­đa­ni­ma.

– Ka­sni­je smo to na­do­gra­di­li uvo­đe­njem Si­ste­ma 48 i upo­tre­bom Ge­o­graf­sko in­for­ma­ci­o­nog si­ste­ma. Ti­me smo omo­gu­ći­li da ima­mo, ne pet, ne­go 55.000 in­spek­to­ra i da na­sto­ji­mo da re­ši­mo sva­ki pro­blem na ko­ji gra­đa­ni uka­žu. Na ovaj na­čin smo us­pe­li da ko­rup­ci­ju spu­sti­mo na naj­ni­ži ni­vo, ne sa­mo u Sr­bi­ji, ne­go u re­gi­o­nu i ši­re. Naj­ve­će pri­su­stvo ko­rup­ci­je bi­lo je u iz­grad­nji i sta­no­grad­nji. Uvo­đe­njem elek­tron­skih si­ste­ma ko­ji su do­stup­ni sva­kom gra­đa­ni­nu – mo­že­te da po­gle­da­te broj par­ce­le, šta tu mo­že da se gra­di, ko­li­ko tre­ba vre­me­na za gra­đe­vin­sku do­zvo­lu ili u ko­joj je fa­zi je iz­grad­nja – re­kao je Go­ran Je­šić, pred­sed­nik op­šti­ne In­đi­ja i do­dao da je uvo­đe­nje elek­tron­ske upra­ve umno­go­me do­pri­ne­lo da po­je­di­ne svet­ske po­zna­te kom­pa­ni­je do­đu baš u In­đi­ju.

E.S.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: