• sreda, 4. oktobar 2023.
U čast i sla­vu ve­li­kog pe­sni­ka
Hronika | Šid
0 Komentara

U čast i sla­vu ve­li­kog pe­sni­ka

28. jun 2011. godine

Ovo­go­di­šnji ju­bi­lar­ni „Ja­stre­bi­će­vi knji­žev­ni su­sre­ti“, 30. – ti po re­du, odr­ža­ni su pro­te­kle sed­mi­ce u Va­ši­ci. Na­kon po­me­na na pi­šče­vom gro­bu, odr­žan je bo­gat kul­tur­no – umet­nič­ki pro­gram ko­jeg su otvo­ri­li čla­no­vi pe­vač­ke gru­pe do­ma­ći­na, KUD-a „Bla­go­je Ja­stre­bić“, kao i čla­no­vi fol­klor­ne gru­pe sta­ri­jeg uz­ra­sta Srp­skog KUD-a „Sve­ti Sa­va“ iz Ši­da. Sti­ho­ve pe­sni­ka knji­žev­nog klu­ba „Bla­go­je Ja­stre­bić“: či­ka Mi­še Je­re­mi­ća, Dar­ka Ko­la­ra, Đu­ri­ce Ede­lin­skog i Ste­va­na Ra­do­je­vi­ća go­vo­ri­la su de­ca iz OŠ „Vuk Ka­ra­džić“iz Va­ši­ce. U ime do­ma­ći­na Knji­žev­nog klu­ba „Bla­go­je Ja­stre­bić“, Me­sne za­jed­ni­ce Va­ši­ca i Kul­tur­no obra­zov­nog cen­tra Šid go­ste je po­zdra­vio knji­že­vik Dar­ko Ko­lar.

Deo bogatog programa

U pro­gra­mu su uče­stvo­va­li i broj­na fol­klor­na dru­štva: Slo­vač­ko KUD „Jed­no­ta“ Šid Kul­tur­no pro­svet­no dru­štvo „Đu­ra Kiš“ Šid, KUD „Fi­lip Vi­šnjić“ Vi­šnji­će­vo i Mo­ro­vić, KUD “Ivan Ko­tlja­rev­ski“ Bi­kić Do, Fol­klor­no dru­štvo OŠ „Vuk Ka­ra­džić“, Ada­šev­ci i fol­klor­na gru­pa iz istog se­la, kao i hor iz OŠ „Vuk Ka­ra­džić“ iz Va­ši­ce.

Po­vo­dom ove ma­ni­fe­sta­ci­je Knji­žev­ni klub iz Va­ši­ce ras­pi­sao je po pr­vi put i kon­kurs za po­e­zi­ju. Pra­vo uče­šća su ima­li uče­ni­ci se­o­ske osnov­ne ško­le, a te­ma kon­kur­sa je bi­la „Mo­je se­lo Va­ši­ca i Gra­di­na na Bo­su­tu“. Pe­to­čla­ni ži­ri u sa­sta­vu: Dar­ko Ko­lar, Đu­ri­ca Ede­lin­ski, Sne­ža­na Mi­haj­lo­vić, Vla­di­mir Je­re­mić i Ve­se­lin Velj­ko Vuč­ko­vić od­lu­čio je da na­gra­du do­bi­ju uče­ni­ci: Iva­na Lu­jić, Bo­ja­na Bo­žić, Ne­boj­ša Ba­šić, Vla­di­mir Mi­šče­vić, Uroš Ka­šte­ro­vić, Ni­ko­li­na Ka­šte­ro­vić i Du­šan­ka Če­gi­lje­vić.

Na „Ja­stre­bi­će­vim knji­žev­nim su­sre­ti­ma“ bi­li su pri­sut­ni i čla­no­vi broj­nih knji­žev­nih klu­bo­va: Udru­že­nje knji­žev­ni­ka Sr­bi­je i Sa­vez knji­žev­ni­ka u otadž­bi­ni i ra­se­ja­nju, za­tim „So­ko­lo­vo pe­ro“ iz So­ko Ba­nje, „Fi­lip Vi­šnjić“ Šid, „Mi­loš Cr­njan­ski“, Šid, „Most“, Mo­ro­vić, pi­sci iz Ber­ka­so­va, Ili­na­ca, Pe­tro­va­ra­di­na i Su­bo­ti­ce, kao i čla­no­vi Knji­žev­ne za­jed­ni­ce iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce.

Knji­gu „Daj mi Bo­že ma­lo sna­ge“ Pe­tra Ba­ra­ća iz So­ko Ba­nje pro­mo­vi­sao je knji­žev­nik Vid Pe­tro­vić iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: