• nedelja, 14. jul 2024.
Tri me­se­ca za pa­pi­re, dan za do­zvo­lu
Ekonomija
0 Komentara

Tri me­se­ca za pa­pi­re, dan za do­zvo­lu

1. jun 2011. godine

U Inđiji se sve više gradi

Inđija – De­ce­ni­ja­ma una­zad po­sto­ja­lo je ne­pi­sa­no pra­vi­lo da onaj ko že­li da gra­di ku­ću kre­ne oko No­ve go­di­ne da pri­ku­plja pa­pi­re ka­ko bi obez­be­dio gra­đe­vin­sku do­zvo­lu do po­čet­ka pro­leć­ne se­zo­ne grad­nje. To pra­vi­lo va­ži i da­nas i taj rok ali sa­mo za one ko­ji ima­ju re­še­no pi­ta­nje vla­sni­štva i plac u gra­đe­vin­skoj zo­ni, u su­prot­nom pro­ce­du­ra je mno­go du­ža. Vi­še pu­ta je me­njan za­kon o grad­nji i pla­ni­ra­nju, če­sti­to ni­je ni za­ži­veo, usle­di­le su iz­me­ne i do­pu­ne ne bi li se skra­tio put do po­treb­nih do­ku­me­na­ta a ti­me i sma­nji­la ”di­vlja grad­nja”. Po svoj pri­li­ci ni­šta se bit­ni­je ni­je pro­me­ni­lo.

Za ko­li­ko da­na se mo­že do­bi­ti gra­đe­vin­ska do­zvo­la u In­đi­ji, šta je sve po­treb­no pri­ba­vi­ti od do­ku­me­na­ta i ko­li­ko sve to tra­je, pi­ta­li smo De­ja­na Dmi­tro­vi­ća, na­čel­ni­ka Ode­lje­nja za ur­ba­ni­zam i stam­be­no-ko­mu­nal­ne po­slo­ve u op­šti­ni In­đi­ja?

– Ako su pa­pi­ri va­lid­ni ni­je pro­blem do­bi­ti gra­đe­vin­sku do­zvo­lu za je­dan do tri da­na ali naj­če­šće ni­je ta­ko jer po pra­vi­lu ne­do­sta­je ne­ki od do­ku­me­na­ta ili tre­ba ne­što do­pu­ni­ti. Stra­ni in­ve­sti­to­ri po­put ”Hen­ke­la” ko­ji je svo­je­vre­me­no na­gra­đen za naj­br­že re­a­li­zo­va­nu in­ve­sti­ci­ju na glo­bal­nom ni­vou, us­pe­li su kod nas da za me­sec da­na pri­ku­pe sve pa­pi­re i do­bi­ju gra­đe­vin­sku do­zvo­lu a za go­di­nu da­na sa­gra­de fa­bri­ku što se sma­tra ve­li­kim uspe­hom. Gra­đa­ni­nu ko­ji ima plac u gra­đe­vin­skoj zo­ni, na svom ime­nu, po­treb­no je u pro­se­ku tri me­se­ca da pri­ku­pi sva do­ku­men­ta ko­ja su po­treb­na za do­bi­ja­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le, a sa­mo iz­da­va­nje do­zvo­le mo­že da se oba­vi za dan, ka­že Dmi­tro­vić.

Ko­je su to fa­ze ko­je gra­đa­ni mo­ra­ju pa­pi­ro­lo­ški da pro­đu da bi sti­gli do do­zvo­le?

– Put do gra­đe­vin­ske do­zvo­le od­vi­ja se u tri fa­ze. Pr­va fa­za je iz­da­va­nje lo­ka­cij­ske do­zvo­le ko­je je za­ko­nom pred­vi­đe­no za sve vr­ste obje­ka­ta osim po­moć­nih. Lo­ka­cij­ska do­zvo­la se iz­da­je u za­kon­skom ro­ku od 30 da­na od da­na pod­no­še­nja zah­te­va, za ma­nje slo­že­ne objek­te po­put vi­ken­di­ca, to mo­že bi­ti de­set do pet­na­est da­na. U tom pe­ri­o­du pri­ba­vlja­mo sa­gla­sno­sti nad­le­žnih jav­nih pred­u­ze­ća i usta­no­va, za naj­jed­no­stav­ni­je objek­te to su če­ti­ri teh­nič­ka uslo­va, dok za naj­slo­že­ni­je objek­te, objek­te in­fra­struk­tu­re ko­ji se gra­de na jav­nim po­vr­ši­na­ma, po­treb­no je 10 do 12 ra­znih uslo­va i sa­gla­sno­sti, ka­že Dmi­tro­vić.

Dejan Dmitrović

Dru­ga fa­za, po­sle lo­ka­cij­ske do­zvo­le ko­jom se utvr­đu­ju teh­nič­ki i ur­ba­ni­stič­ki uslo­vi, je­ste iz­ra­da glav­nog pro­jek­ta ko­ji u za­vi­sno­sti od slo­že­no­sti sa­mog objek­ta i pro­jek­tant­ske ku­će ko­ja ga ra­di, iz­i­sku­je pe­ri­od od mi­ni­mum tri­de­se­tak da­na. Sa­stav­ni deo glav­nog pro­jek­ta je i iz­ve­štaj o teh­nič­koj kon­tro­li sa­mog glav­nog pro­jek­ta ko­ji ra­di dru­ga ku­ća i ko­ja, u su­šti­ni, kon­tro­li­še kva­li­tet sa­mog pro­jek­ta. Te­ka ka­da su sva ta do­ku­me­ta pri­ku­plje­na i va­lid­na, sle­di tre­ća fa­za, či­sto ad­mi­ni­stra­tiv­ni po­stu­pak do­bi­ja­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le ko­ja sa­mo kon­sta­tu­je da je in­ve­sti­tor is­pu­nio sve po­treb­ne uslo­ve, ka­že na­čel­nik Ode­lje­nja za ur­ba­ni­zam De­jan Dmi­tro­vić.

Ne­ko ko je na­me­rio da gra­di, te­ško da će od­u­sta­ti i po­red sve pro­ce­du­re. Ako ste vi je­dan od njih, kre­ni­te na vre­me sa pri­ku­plja­njem pa­pi­ra. Ako već ni­ste, za po­če­tak ove gra­đe­vin­ske se­zo­ne ste  za­ka­sni­li ali za onu sle­de­ću si­gur­no ni­ste.

Z.G.Ste­fa­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: