• nedelja, 14. jul 2024.
Uzmeš godišnji da bi registrovao auto
Ekonomija
0 Komentara

Uzmeš godišnji da bi registrovao auto

21. april 2011. godine

Tehnicki pregled, prvi korak u registraciji vozila

Da bi ne­ko sa­da sam re­gi­stro­vao svog če­tvo­ro­toč­ka­ša, bez an­ga­žo­va­nja agen­ci­je, po­treb­no je da uzme par da­na go­di­šnjeg od­mo­ra zbog no­vog Pra­vil­ni­ka o re­gi­stra­ci­ji mo­tor­nih i pri­ključ­nih vo­zi­la, ko­ji je stu­pio na sna­gu pr­vog ja­nu­a­ra ove go­di­ne. Po oce­ni mno­gih, ovaj pra­vil­nik je do­neo ve­li­ke pro­ble­me vla­sni­ci­ma vo­zi­la, ali i agen­ci­ja­ma i fir­ma­ma ko­je se ba­ve ovim uslu­ga­ma. One su di­gle svoj glas tvr­de­ći da no­vi pra­vil­nik do­dat­no kom­pli­ku­je pro­ce­du­ru vo­zi­la po­što zah­te­va od agen­ci­ja da kod nad­le­žnih or­ga­na ove­re pu­no­moć za za­stu­pa­nje pri­vat­nih li­ca. U isto vre­me, udru­že­nja agen­ci­ja tvr­de da je ovaj zah­tev u su­prot­no­sti sa Za­ko­nom o op­štem uprav­nom po­stup­ku u ko­me se na­vo­di da je pu­no­moć pri­vat­na is­pra­va i da je ove­ra po­treb­na sa­mo u slu­ča­ju da nad­le­žni or­ga­ni po­sum­nja­ju u nje­go­vu ve­ro­do­stoj­nost.

Agen­ci­je tvr­de da je pra­vil­nik MUP-a pri­mo­rao gra­đa­ne da sa­mi iz­vr­še re­gi­stra­ci­ju ili pre­nos vo­zi­la i da im če­ka­nje u re­do­vi­ma sva­ka­ko sle­du­je. Ova­kav pra­vil­nik gra­đa­ni­ma ni­je olak­šao oba­vlja­nje po­sla, a gu­žve na šal­te­ri­ma po­sta­ju sve ve­će i če­ka se po ce­lu noć, tvr­de agen­ci­je i oce­nju­ju da ova­kav na­čin ra­da vo­di di­rekt­no u ko­rup­ci­ju i kri­mi­nal, jer lju­di ne­ma­ju vre­me­na da če­ka­ju u re­do­vi­ma i “ra­di­je će na­ći na­čin da pot­pla­te slu­žbe­ni­ke”.

Po ne­kim po­da­ci­ma, u Sr­bi­ji ima vi­še od 3.000 re­gi­stro­va­nih agen­ci­ja ko­je se ba­ve ovim po­slom i od nji­ho­vog po­slo­va­nja za­vi­si eg­zi­sten­ci­ja oko 10.000 za­po­sle­nih i čla­no­va nji­ho­vih po­ro­di­ca.

Duško Cundra

Du­ško Cun­dra, di­rek­tor srem­sko­mi­tro­vač­ke Agen­ci­je „Ga­ja“ ko­ja se dve de­ce­ni­je ba­vi re­gi­stra­ci­jom pre­vo­dom i osi­gu­ra­njem vo­zi­la, ka­že da je no­vi pra­vil­nik do­veo do ote­ža­nog po­slo­va­nja i da po­sle­di­ce ose­ća svih 50-60 agen­ci­ja i dru­gih prav­nih li­ca ko­je se, sa­mo u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, ba­ve ovim po­slom.

– Ne raz­u­me­mo za­što je bio po­tre­ban pra­vil­nik ko­ji je vla­sni­ci­ma vo­zi­la ote­žao re­gi­stra­ci­ju, a na šal­te­ri­ma po­li­ci­je na­pra­vio gu­žve. Jer, sa­da de­se­ti­ne lju­di do­la­zi na te šal­te­re, mno­gi čak sa­mo da pi­ta­ju ne­što jer lju­di ni­su oba­ve­šte­ni o to­me šta im sve tre­ba, a ima i onih ko­ji ne uspe­va­ju da pra­vil­no po­pu­ne sve tra­že­ne po­dat­ke. Ra­ni­je su na te šal­te­re do­la­zi­li lju­di iz agen­ci­ja sa is­prav­no po­pu­nje­nim for­mu­la­ri­ma i ni­je bi­lo ob­ja­šnja­va­nja, is­pra­vlja­nja, ne­do­u­mi­ca – na­vo­di Cun­dra i do­da­je da naj­vi­še mu­ke ima­ju za­po­sle­ni ko­ji sa­da tre­ba da uzmu ne­ko­li­ko da­na go­di­šnjeg od­mo­ra da bi re­gi­stro­va­li svo­je vo­zi­lo.

– Su­šti­na je da je na­ma ote­žan rad, ote­žan je rad i za­po­sle­ni­ma na po­li­cij­skim šal­te­ri­ma, a is­pa­šta­ju vo­za­či ko­ji sa­da gu­be da­ne da bi re­gi­stro­va­li vo­zi­lo – ka­te­go­ri­čan je Cun­dra.- Lju­di ne­ma­ju vre­me­na za če­ka­nje i za­to je u Mi­tro­vi­ci bi­lo po­sla za de­se­ti­ne agen­ci­ja ko­je se ba­ve re­gi­stra­ci­jom. Po­lo­žaj agen­ci­ja i za­po­sle­nih u nji­ma bi­će još te­ži no­vim Za­ko­nom o osi­gu­ra­nju ko­ji zah­te­va da sva­ka po­je­di­nač­na po­li­sa ima odo­bre­nje Za­jed­ni­ce osi­gu­ra­nja.

Ina­če, da bi ne­ko po­ve­rio agen­ci­ji po­sao re­gi­stra­ci­je vo­zi­la, po­treb­no je da za to, na šal­te­ru op­šti­ne ili su­da, ove­ri ovla­šće­nje za šta tre­ba iz­dvo­ji­ti 390 di­na­ra. Ni ovaj iz­da­tak ne­ki­ma ni­je pro­blem, ko­li­ko što po­ne­kad i za ove­ru ovla­šće­nja tre­ba če­ka­ti u re­du.

12 uplatnica

Da bi ne­ko sam re­gi­stro­vao vo­zi­lo, bez ag­na­žo­va­nja agen­ci­je, tre­ba da is­pu­ni ukup­no 12 raz­li­či­tih uplat­ni­ca! U naj­bo­ljem slu­ča­ju, za to mu tre­ba naj­ma­nje dva da­na pod uslo­vom da u jed­nom da­nu iz­vr­ši teh­nič­ki pre­gled i da je pra­vil­no po­pu­nio sve obra­sce i pla­tio sve uplat­ni­ce. Na­red­nog da­na po­no­vo tre­ba da se po­ja­vi na šal­te­ru da po­dig­ne no­ve re­gi­star­ske ta­bli­ce za ko­je tre­ba da ku­pi i no­ve okvi­re jer su ta­bli­ce raz­li­či­tih di­men­zi­ja od do­sa­da­šnjih.

Problemi

Do­bra ide­ja da Za­kon o bez­bed­no­sti sa­o­bra­ća­ja do­ne­se vi­še re­da i bez­bed­no­sti na na­šim pu­te­vi­ma, do­ne­la je kroz pra­vil­ni­ke i prak­tič­ne, ži­vot­ne pro­ble­me vla­sni­ci­ma vo­zi­la. Na pri­mer, kod pre­vo­da vo­zi­la sa­da se po­ja­vio pro­blem po­što u no­vim sa­o­bra­ćaj­nim do­zvo­la­ma ne­ma upi­sa­ne go­di­ne pro­iz­vod­nje vo­zi­la! Kod oba­ve­ze da se vo­zi­lo lič­no re­gi­stru­je, pro­ble­me ima­ju sta­ri­ja, hen­di­ke­pi­ra­na i in­va­lid­na li­ca. Pro­ble­mi na­sta­ju i zbog neo­ba­ve­šte­no­sti da su trak­to­ri, trak­tor­ske pri­ko­li­ce i bi­ci­kli s mo­to­rom iz­gu­bi­li traj­ne re­gi­stra­ci­je i da se mo­ra­ju go­di­šnje re­gi­stro­va­ti.

Ž. Ne­go­va­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: