• četvrtak, 21. septembar 2023.
Re­kon­struk­ci­ja vo­do­vod­ne mre­že
Ekonomija
0 Komentara

Re­kon­struk­ci­ja vo­do­vod­ne mre­že

28. jun 2011. godine

Za bolje vodosnadbevanje na gradilištu u Mačvanskoj Mitrovici

U okvi­ru pla­ni­ra­nih ra­do­va za ovu go­di­nu srem­sko­mi­tro­vač­ki „Vo­do­vod“ ne­dav­no je otvo­rio gra­di­li­šte u Ma­čvan­skoj Mi­tro­vi­ci gde eki­pe Rad­ne je­di­ni­ce „Iz­grad­nja i odr­ža­va­nje vo­do­vod­ne i ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že“ iz­dvo­de ra­do­ve u uli­ca­ma Jo­si­pa Ga­sa, Ži­vo­mi­ra Ob­ra­do­vi­ća i Bra­će Ger­lić.

Ra­do­ve fi­nan­si­ra „Vo­do­vod“ sop­stve­nim sred­stvi­ma, a reč je o re­kon­struk­ci­ji vo­do­vod­ne mre­že u ukup­noj du­ži­ni oko 500 me­ta­ra, za­hva­lju­ju­ći ko­joj će pe­de­se­tak do­ma­ćin­sta­va tog de­la Ma­čvan­ske Mi­tro­vi­ce ima­ti po­u­zda­ni­ju is­po­ru­ku pi­ja­će vo­de. To pod­ra­zu­me­va kon­ti­nu­i­ra­no vo­do­snab­de­va­nje – bez za­sto­ja, uz od­go­va­ra­ju­ći pri­ti­sak u mre­ži. U Ga­so­voj i Ob­ra­do­vi­će­voj uli­ci već je za­me­njen sta­ri ce­vo­vod no­vim od po­li­e­ti­le­na preč­ni­ka 63mm i je­dan do­vod­ni, preč­ni­ka 110mm. U sklo­pu tog po­sla iz­ra­đe­no je i jed­no no­vo čvor­no me­sto.

Ove ne­de­lje po­če­la je i re­kon­struk­ci­ja vo­do­vod­ne mre­že u Uli­ci Bra­će Ger­lić, uz re­kon­struk­ci­ju kuć­nih pri­klju­ča­ka. Ka­ko je pla­ni­ra­no, ra­do­vi će bi­ti za­vr­še­ni za de­se­tak da­na. Za vre­me tra­ja­nja ra­do­va mo­gu­ći su kra­ći, po­vre­me­ni za­sto­ji u is­po­ru­ci vo­de.

Pre­ma re­či­ma Ve­sne Vla­di­sa­vlje­vić, teh­nič­ke di­rek­tor­ke JKP „Vo­do­vod“, na­kon iz­grad­nje ka­na­li­za­ci­o­ne mre­že u ovim uli­ca­ma bi­lo je po­treb­no ura­di­ti i re­kon­struk­ci­ju vo­do­vod­ne mre­že ka­ko bi se stvo­ri­li  neo­p­hod­ni teh­nič­ki uslo­vi za nor­mal­no funk­ci­o­ni­sa­nje vo­do­vod­ne in­fra­struk­tu­re.

– Na ovaj na­čin re­še­no je i pi­ta­nje če­stih kva­ro­va na di­stri­bu­tiv­noj mre­ži usled do­tra­ja­lo­sti ce­vo­vo­da i si­gur­ni smo da će me­šta­ni ove tri uli­ce od sa­da ima­ti da­le­ko kva­li­tet­ni­je vo­do­snab­de­va­nje – ka­za­la je di­rek­tor­ka Vla­di­sa­vlje­vić.

Za­me­nik pred­sed­ni­ka Skup­šti­ne Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca Zo­ran Mi­šče­vić na­gla­sio je pri­li­kom obi­la­ska gra­di­li­šta da su sta­nov­ni­ci ovih uli­ca u pret­hod­nom pe­ri­o­du ima­li mno­go pro­ble­ma sa sep­tič­kim ja­ma­ma i pri­vre­me­nom vo­do­vod­nom mre­žom dok se ra­di­la ka­na­li­za­ci­ja.

– Za­hva­lju­ju­ći „Vo­do­vo­du“ i lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi, ti ne­do­sta­ci su eli­mi­ni­sa­ni. Na­ša je oba­ve­za da ra­di­mo na stva­ra­nju bo­ljih uslo­va ži­vo­ta, a re­a­li­za­ci­jom ova­kvih pro­je­ka­ta upra­vo to i po­sti­že­mo – za­klju­čio je Mi­šče­vić.    

S.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: