• ponedeljak, 24. jun 2024.
Pro­sla­vi­le ula­zak u Su­per­li­gu
Sport
0 Komentara

Pro­sla­vi­le ula­zak u Su­per­li­gu

2. jun 2011. godine

Zaslužna ekipa za Superligu

Inđija – Eki­pa od dva­de­set de­vo­ja­ka čla­ni­ca ŽRK Že­le­zni­čar Me­tal Cin­ka­ra po­sti­gla je naj­ve­ći uspeh u isto­ri­ji žen­skog ru­ko­me­ta u In­đi­ji du­goj 60 go­di­na. Dru­go me­sto na ta­be­li Pr­ve li­ge Sr­bi­je za ru­ko­me­ta­ši­ce obez­be­di­lo im je ula­zak u Su­per­li­gu, naj­vi­ši rang tak­mi­če­nja, či­me su se na naj­bo­lji na­čin odu­ži­le lju­bi­te­lji­ma ovog spor­ta u In­đi­ji. Pla­sman me­đu ru­ko­met­nu eli­tu pro­sla­vi­le su u pe­tak u re­sto­ra­nu ”Si­dro” u Be­ški. Po­red sport­skih rad­ni­ka i pred­stav­ni­ka op­šti­ne, pri­su­stvo­va­li su i pred­stav­ni­ci ru­ko­met­nih sa­ve­za Voj­vo­di­ne i Sr­bi­je.

Uspeh su po­sti­gle: Ta­ma­ra Po­po­vić, Va­si­li­ja Cve­tić, Bra­ni­sla­va Jak­šić, Ti­ja­na Pre­do­je­vić, Ve­sna Va­sić, Sa­nja Dro­nja­ko­vić, Mi­li­ca Ran­ko­vić, Ma­ri­na Ru­pić, Jo­va­na Jan­ko­vić, Ja­smi­na Zo­rić, Van­ja Si­mja­nov­ski, Sa­ra Ga­ro­vić, Mi­li­ca Je­zdić, Sve­ti­sla­va Mi­lić, Dra­ga­na Ve­ra­ja i Mi­li­ca Ran­čić. Zna­čaj­nu ulo­gu je imao tre­ner Alek­san­dar Ro­ga­no­vić i ru­ko­vod­stvo klu­ba či­ji je pred­sed­nik Sun­či­ca Bo­žić. Teh­nič­ki ru­ko­vo­di­lac Pe­tar Ra­kar, le­kar Sa­nja Ad­na­đe­vić, fi­zi­o­te­ra­pe­ut Sa­nja Du­dić Milj­ko­vić.

Sunčica Božić i Goran Ješić

– Po­no­sna sam na sva­kog čla­na ove eki­pe, po­no­sna sam što sam deo ovog ti­ma, re­kla je u obra­ća­nju Sun­či­ca Bo­žić i po­že­le­la im da ima­ju istu že­lju i vo­lju u da­ljem tak­mi­če­nju ka­kvu su ima­le u ovoj se­zo­ni.

– Pro­šle go­di­ne smo pro­sla­vlja­li ula­zak fud­ba­le­ra u Su­per­li­gu, da­nas ru­ko­me­ta­ši­ca, ali ne­moj­te da vam se de­si sud­bi­na fud­bal­skog klu­ba, re­kao je u obra­ća­nju Go­ran Je­šić, pred­sed­nik op­šti­ne In­đi­ja is­ta­kav­ši da su fud­bal i ru­ko­met dva naj­bo­lja spor­ta u In­đi­ji. Če­sti­tao je ru­ko­me­ta­ši­ca­ma i na­ja­vio da će od je­se­ni igra­ti ru­ko­met u in­đij­skoj no­voj sport­skoj dvo­ra­ni.

O osvr­tu na pro­te­klu se­zo­nu i da­ljim pla­no­vi­ma tre­ner Alek­san­dar Ro­ga­no­vić u iz­ja­vi za ”Srem­ske” ka­že:

– Na po­čet­ku ove se­zo­ne ima­li smo jed­nu skrom­nu eki­pu bez ne­kih atrak­tiv­nih po­ja­ča­nja. Na­por­no smo ra­di­li to­kom ce­le se­zo­ne, na­ro­či­to u pr­vom de­lu ima­li smo de­set po­be­da i je­dan po­raz. U po­lu­se­zo­ni smo ima­li ka­drov­skih pro­me­na, dve ru­ko­me­ta­ši­ce su oti­šle, dve smo do­ve­li, bi­lo je po­treb­no uigra­va­nje. U dru­gom de­lu se­zo­ne iz­gu­bi­li smo dve utak­mi­ce. U Su­per­li­gi nas oče­ku­je te­žak po­sao, ula­zi­mo kao ano­ni­mu­si, bi­će nam po­treb­na dva, tri po­ja­ča­nja ako že­li­mo da osta­ne­mo u Su­per­li­gi.”

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: