• ponedeljak, 22. jul 2024.
Prave vred­no­sti ne bri­še vre­me
Kultura
0 Komentara

Prave vred­no­sti ne bri­še vre­me

23. jun 2011. godine

Milorad Đurić, pokrajinski sekretar za kulturu

Sremska Mitrovica – Fe­sti­val be­sed­ni­štva « Sir­mi­um lux ver­bi – Sir­mi­jum sve­tlost re­či “ 20. po re­du, odr­žan je 10. i 11. ju­na, u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, u an­tič­kom lo­ka­li­te­tu Sir­mi­ju­ma na Žit­nom tr­gu. Fe­sti­val je , po usta­lje­noj tra­di­ci­ji, po­čeo zvu­ci­ma fan­fa­ra i fe­sti­val­skom him­nom  Pr­vom pi­tij­skom Pin­da­ro­vom odom u iz­vo­đe­nju Alek­san­dra Ste­fa­na Ra­di­še­vi­ća ( ba­ri­to­na). Uvod­nu be­se­du « Dva­de­se­ti fe­sti­val be­sed­ni­štva u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci» pro­či­tao je njen autor Jo­van K. Ra­du­no­vić,  po­ča­sni pred­sed­nik Fe­sti­val­skog od­bo­ra i je­dan od osni­va­ča fe­sti­va­la, pod­se­ća­ju­ći na go­di­ne osnivanja i tra­ja­nja ma­ni­fe­sta­ci­je, zna­čaj be­sed­ni­štva, ve­li­ka­ne na­še kul­tu­re ko­ji su na nje­mu uče­stvo­va­li. Ju­bi­lar­ni fe­sti­val je otvo­rio po­kra­jin­ski se­kre­tar za kul­tu­ru i jav­no in­for­mi­sa­nje Mi­lo­rad Đu­rić.

–  Ovo­go­di­šnji,  20. Fe­sti­val be­sed­ni­šta,  ju­bi­lej je  zna­čaj­ne ma­ni­fe­sta­ci­je ko­ja  ne­gu­je kul­tu­ru do­brog go­vo­ra. Bez ob­zi­ra na sve ino­va­ci­je u teh­no­lo­gi­ja­ma ko­mu­ni­ka­ci­je ži­vi go­vor sve nad­ži­vlja­va i va­žna je stvar u ljud­skoj kul­tu­ri. Be­sed­ni­štvo je va­žno kroz isto­ri­ju čo­ve­čan­stva za­to  i sa­da mo­ra­mo da po­klo­ni­mo pa­žnju toj ve­šti­ni. Ono pred­sta­vlja da­va­nje ide­ja lju­di­ma i lju­di ide­ja­ma i u tom smi­slu ono je ne­za­me­nji­vo. Ma­te­ri­jal­na do­stig­nu­ća su pro­la­zna, ni­šta ne tra­je več­no, ali isto ta­ko ne­ke stva­ri tra­ju kroz ve­ko­ve a be­sed­ni­štvo je si­gur­no ve­šti­na ko­ja tra­je – re­kao je, uz osta­lo, Mi­lo­rad Đu­rić, is­ti­ču­ći da Po­kra­jin­ski se­kre­ta­ri­jat za kul­tu­ru iz­ra­ža­va po­dr­šku ovoj ma­ni­fe­sta­ci­ji.

Pocetak uz zvuke fanfara

Za ovo­go­di­šnji Fe­sti­val pri­ja­vio se 32 be­sed­nik iz vi­še gra­do­va Sr­bi­je,  na kva­li­fi­ka­ci­ja­ma je uče­stvo­va­lo njih 24, a za nad­me­ta­nje se kva­li­fi­ko­va­lo 15 go­vor­ni­ka. Oni su se tak­mi­či­li su tri di­sci­pli­ne – autor­ska be­se­da, in­ter­pre­ta­ci­ja i im­pro­vi­za­ci­ja, a te­me ovo­go­di­šnjem fe­sti­va­la bi­le su : «Či­sto­tom i ple­me­ni­to­šću du­ha, bo­ga­ti­ji smo u svo­jim i u oči­ma sve­ta» ( Nje­go­va Sve­tost Pa­tri­jarh Srp­ski Pa­vle), «Da­le­ko od sve­ga su oni ko­ji ne­ma­ju tra­ga» ( Jo­van K. Ra­du­no­vić), «Lju­bav je maj­ka svih mo­guć­no­sti» (Jo­van K. Ra­du­no­vić), «Ve­li­ko je zlo ne či­ni­ti do­bro»  (Žan Žak Ru­so), «Ko se sve­ti po­sle po­be­de, ni­je do­sto­jan da po­be­di» (Fran­soa Vol­ter). Na­kon tak­mi­če­nja, u pa­u­zi, dok je Be­sed­nič­ko sud­sko ve­će za­se­da­lo i od­lu­či­va­lo ko za­slu­žu­je na­gra­de pu­bli­ku je za­ba­vlja­la be­o­grad­ska gru­pa «Glas ne ži­ce».

U su­bo­tu,11. ju­na, u okvi­ru fe­sti­va­la odr­žan je okru­gli sto o be­sed­ni­stvu,  a uve­će na Žit­nom tr­gu re­vi­jal­no fe­sti­val­sko ve­če. Sem ovo­go­di­šnjih po­bed­ni­ka pu­bli­ci su se pred­sta­vi­li dram­ski umet­ni­ci iz Be­o­gra­da Ne­boj­ša Du­ga­lić i Ti­ho­mir Ar­sić, dok je u mu­zič­kom pro­gra­mu na­stu­pi­la Bi­lja Kr­stić i Bi­strik or­ke­star.

Fe­sti­val «Sir­mu­im lux ver­bi – Sir­mi­jum sve­tlost re­či” or­ga­ni­zo­va­la je Usta­no­va za ne­go­va­nje kul­tu­re “Srem” pod po­kro­vi­telj­stvom Gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Voditelji programa su bili Marija Vuruna i Jovan Petrović.

S.Đ.- S.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: