• petak, 12. jul 2024.
Ovo­ga le­ta bez re­strik­ci­ja vo­de
Hronika | Šid
0 Komentara

Ovo­ga le­ta bez re­strik­ci­ja vo­de

23. jun 2011. godine

Direktor "Vodovoda" Miladin Pinić

Šid – Od ka­ko su na­stu­pi­li to­pli­ji da­ni i po­če­le vi­so­ke tem­pe­ra­tu­re, svih de­set bu­na­ra su u po­go­nu i da­ju mak­si­mal­nu ko­li­či­nu vo­de. To zna­či da na­ši ko­ri­sni­ci ovog le­ta ne tre­ba da oče­ku­ju po­re­me­ća­je u vo­do­snab­de­va­nju, iz­u­zev even­tu­al­nih ha­va­rij­skih ošte­će­nja, za ko­ja se na­dam da smo ih pra­vil­nim ru­ko­va­njem si­ste­ma sma­nji­li na mi­ni­mum – ka­že di­rek­tor JKP „Vo­do­vod“ Mi­la­din Pi­nić, do­da­ju­ći da su u pro­te­klih go­di­nu da­na rad­ni­ci „Vo­do­vo­da“ ima­li sa­mo jed­nu ne­pla­ni­ra­nu in­ter­ven­ci­ju i to ka­da je do­šlo do pu­ca­nja ce­vi na ce­vo­vo­du fi 400.

Pre­ma re­či­ma di­rek­to­ra, uko­li­ko Fond za ka­pi­tal­na ula­ga­nja AP Voj­vo­di­ne odo­bri po­treb­na sred­stva,  pred­sto­ji iz­grad­nja vo­do­tor­nja u Er­de­vi­ku.

– U to­ku ove gra­đe­vin­ske se­zo­ne oče­ku­je­mo pro­du­že­tak vo­do­vod­ne mre­že u Uli­ci Velj­ka Pa­u­no­vi­ća i za­vr­še­tak pri­klju­če­nja 25 do­ma­ćin­sta­va ko­ja su le­ga­li­zo­va­la svo­je objek­te u toj uli­ci. Ta­ko­đe, pred­sto­je nam i ra­do­vi na te­ku­ćem odr­ža­va­nju. Si­stem u ko­ji se ni­je ula­gao go­di­na­ma zah­te­va ja­ko ve­li­ke in­ve­sti­ci­je, pa smo u tom po­gle­du ne­dav­no ugra­di­li i fre­kvent­ni re­gu­la­tor ko­ji nam je zna­čaj­no sma­njio tro­ško­ve elek­trič­ne ener­gi­je – ob­ja­šnja­va di­rek­tor Pi­nić, do­da­ći da je pred „Vo­do­vo­dom“ mir­na i bez­bri­žna let­nja se­zo­na, ka­da je u pi­ta­nju vo­do­snab­de­va­nje.

Ina­če, ka­da su u pi­ta­nju ne­pla­će­ni ra­ču­ni za utro­še­nu vo­du, di­rek­tor Pi­nić ka­že da svi­ma oni­ma ko­ji se ni­su oda­zva­li na sud­sku tu­žbu sa­da pred­sto­ji pri­nud­na na­pla­ta, a tre­nut­ni pro­ce­nat na­pla­te je ve­ći od 90 po­sto.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: