• utorak, 3. oktobar 2023.
Kva­li­tet­ni­je gre­ja­nje za po­tro­ša­če
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Kva­li­tet­ni­je gre­ja­nje za po­tro­ša­če

23. jun 2011. godine

Radovi na magistralnom cevovodu

Sremska Mitrovica – Jav­no – ko­mu­nal­no pred­u­ze­će „To­pli­fi­ka­ci­ja“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce pla­ni­ra da do po­čet­ka no­ve grej­ne se­zo­ne ulo­ži oko 15 mi­li­o­na di­na­ra u re­kon­struk­ci­ju to­plo­vod­ne mre­že.

Ka­ko ka­že Slav­ko Sla­do­je­vić, di­rek­tor ovog pred­u­ze­ća, sve to se ra­di u ci­lju obez­be­đe­nja što kva­li­tet­ni­jeg i po­u­zda­ni­jeg gre­ja­nja za svih 3.200 in­di­vi­du­al­nih po­tro­ša­ča i 80.000 kva­dra­ta po­slov­nog pro­sto­ra.

– Po­red re­dov­nih ak­tiv­no­sti ko­je su nam ina­če uobi­ča­je­ne u pr­voj fa­zi re­mon­ta, ovih da­na smo pri­stu­pi­li i ot­kla­nja­nju kva­ro­va ko­ji su se de­si­li to­kom pro­te­kle grej­ne se­zo­ne. To se, pre sve­ga, od­no­si na cu­re­nje na ma­gi­stral­nom vre­lo­vo­du, zbog ko­jeg je po­sto­ja­la opa­snost da zi­mus pri­stu­pi­mo ha­va­rij­skom is­klju­če­nju, od­no­sno uki­da­nju gre­ja­nja svim na­šim po­tro­ša­či­ma. Na sre­ću, to se ni­je do­go­di­lo, jer smo u tom pe­ri­o­du ura­di­li tre­nut­ni za­hvat i ta­ko sa­ni­ra­li na­sta­li kvar. Ovih da­na upra­vo na toj de­o­ni­ci ma­gi­stral­nog to­plo­vo­da iz­vo­di­mo ra­do­ve, ka­ko bi svi na­ši po­tro­ša­či na­red­ne zi­me ima­li po­ud­za­no i kva­li­tet­no gre­ja­nje. Vred­nost ove in­ve­sti­ci­je je oko 1,5 mi­li­o­na di­na­ra, a no­vac za to je obez­be­đen iz sop­stve­nih sred­sta­va pred­u­ze­ća – re­kao je di­rek­tor JKP „To­pli­fi­ka­ci­ja“ Slav­ko Sla­do­je­vić, do­da­ju­ći da se ma­gi­stral­ni to­plo­vod se­če i me­nja­ju se ce­vi u du­ži­ni od 12 me­ta­ra.

Slavko Sladojević: Pripreme za sledeću grejnu sezonu

Osim tog po­sla, ra­do­vi se tre­nut­no iz­vo­de i na još ne­ko­li­ko lo­ka­ci­ja u gra­du.

– Po­red sa­ni­ra­nja ovog kva­ra, iz­vo­di­mo ra­do­ve i kod Car­ske pa­la­te, gde za­vr­ša­va­mo grej­nu obi­la­zni­cu oko kru­žnog to­ka. Taj pro­je­kat vre­di oko mi­li­on di­na­ra i no­vac za to smo, ta­ko­đe, obez­be­di­li iz sop­stve­nih sred­sta­va, a ukup­na vred­nost svih ra­do­va ko­je će­mo za­vr­ši­ti do na­red­ne grej­ne se­zo­ne bi­će oko 15 mi­li­o­na di­na­ra – ka­že di­rek­tor Slav­ko Sla­do­je­vić.

S. M.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: