• nedelja, 14. jul 2024.
Ko­rak u ener­get­sku sta­bil­nost i eko­lo­šku bu­duć­nost
Ekonomija
0 Komentara

Ko­rak u ener­get­sku sta­bil­nost i eko­lo­šku bu­duć­nost

9. jun 2011. godine

Pećinci – Upro­šlu sre­du u Pe­ćin­ci­ma je pu­šten u rad ga­so­vod­ni si­stem u  ko­ji je ulo­že­no pet mi­li­o­na evra od stra­ne slo­ve­nač­kog “Pe­tro­la” i 1,2 mi­li­o­na evra od Stra­ne “Sr­bi­ja­ga­sa” i pred­sta­vlja za­jed­nič­ki re­a­li­zo­van pro­je­kat ovih kom­pa­ni­ja i op­šti­ne Pe­ćin­ci. Ta­ko je slo­ve­nač­ka kom­pa­ni­ja “Pe­trol” po­sta­la pr­vi stra­ni in­ve­sti­tor ko­ji je ulo­žio sop­stve­ni ka­pi­tal u di­stri­bu­ci­ju ga­sa u Sr­bi­ji iz­gra­div­ši ga­so­vod­ni si­stem u Pe­ćin­ci­ma ko­ji će, u po­čet­ku snab­de­va­ti po­tro­ša­če u in­du­strij­skoj zo­ni u Ši­ma­nov­ci­ma i na­se­lju Pe­ćin­ci, a u bu­duć­no­sti i sve po­tro­ša­če na te­ri­to­ri­ji pe­ći­nač­ke op­šti­ne. Pri­ključ­ni ga­so­vod vi­so­kog pri­ti­ska u du­ži­ni 11ki­lo­me­ta­ra i glav­na mer­no-re­gu­la­ci­o­na sta­ni­ca ka­pa­ci­te­ta 25.000 Sm3/sat ura­đe­ni su pre­ma naj­no­vi­jim evrop­skim stan­dar­di­ma, uklju­ču­ju­ći i da­ljin­sko upra­vlja­nje i 44 ki­lo­me­tra mre­že raz­vod­nog ga­so­vo­da i di­stri­bu­tiv­ne mre­že ši­ro­ke po­tro­šnje i pred­sta­vlja­ju ve­li­ki ko­rak u eko­lo­šku bu­duć­nost i ener­get­sku sta­bil­nost op­šti­ne Pe­ćin­ci.

Pušten u rad gasovodni sistem

Si­ni­ša Vu­kov, pred­sed­nik pe­ći­nač­ke op­šti­ne ka­zao je da se s pu­šta­njem u rad ovog ga­so­vo­da stva­ra­ju uslo­vi da op­šti­na na­sta­vi da in­ve­sti­ra u kva­li­tet­no opre­ma­nje in­du­strij­ske zo­ne ka­ko bi pri­vu­kla još ve­ći broj in­ve­sti­to­ra i sma­nji­la sto­pu ne­za­po­sle­no­sti.- In­ve­sti­ci­ja sa­ma po se­bi po­bolj­ša­va kva­li­tet ži­vo­ta na te­ri­to­ri­ji op­šti­ne Pe­ćin­ci. S jed­ne stra­ne do­ma­ćin­stva će ima­ti pri­li­ku da se pri­klju­če i ko­ri­ste gas kao ener­gent, a s dru­ge, od­go­vo­ri­li smo zah­te­vu in­ve­sti­to­ra po pi­ta­nju pri­rod­nog ga­sa kao ener­gen­ta, i na­rav­no ono što ne sme­mo za­ne­ma­ri­ti, to je eko­lo­ški efe­kat pri­rod­nog ga­sa kao ener­gen­ta – re­kao je Si­ni­ša Vu­kov.

Pred­sed­nik SO Pe­ćin­ci Živ­ko Mar­ko­vić je na­gla­sio da je pu­šta­nje ga­so­vo­da u rad iz­u­zet­no zna­ča­jan do­ga­đaj za op­šti­nu Pe­ćin­ce jer pred­sta­vlja stva­ra­nje jed­nog no­vog am­bi­jen­ta za pri­vla­če­nje in­ve­sti­ci­ja. Ta­ko­đe, on je is­ta­kao i eko­lo­ški zna­čaj pri­rod­nog ga­sa kao ener­gen­ta.

Svečanom puštanju gasovoda prisustvovali brojni gosti

To­maž Ber­loč­nik, pred­sed­nik Upra­ve “Pe­tro­la” go­vo­re­ći o pla­no­vi­ma in­ve­sti­ra­nja nje­go­ve Kom­pa­ni­je u ga­so­vod­ni si­stem u Sr­bi­ji, is­ta­kao je da će lo­kal­na vlast u Pe­ćin­ci­ma na če­lu sa Si­ni­šom Vu­ko­vim, osta­ti za­pam­će­na kao “pr­va vlast ko­ja je uče­stvo­va­la u isto­rij­skom mo­men­tu me­đu­dr­žav­ne sa­rad­nje u di­stri­bu­ci­ji ga­sa”.

G. Maj­sto­ro­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: